Ден: 21.01.2022

Община Троян остава финансово стабилна благодарение на умелото управление на средствата си

Въпреки липсата на предвидимост за развитие на здравните, социални и икономически процеси в страната, през изминалата година ръководството на Община Троян продължи да използва всички възможни източници – собствени доходи, държавно финансиране, европейски фондове и програми, за да запази финансовата стабилност на общината.

Община Троян се справим с двете най-сериозни предизвикателства, които г-жа Михайлова маркира при представянето на бюджета в началото на годината – успешно изпълнение на инвестиционната програма и на проектите с външно финансиране.

Сходно е и състоянието на второстепенните разпоредители, а проведените реформи в отделни дейности дават добър резултат и ще бъдат продължени, за да се постигне по-добра финансова ефективност.

Първоначално приетият бюджет бе в размер на 35 918 хил. лева и след всички актуализации, в края на годината той възлиза на 40 909 хил. лева, което го прави най-големият, управляван от Общината към момента.

 Общото изпълнение на приходите е в размер на 40 411 хил. лева, а на разходите 33 270 хил. лева, което формира положително салдо към 31.12.2021 г. в размер на 7 141 хил. лева. Въпреки че по-голяма част от остатъка е с целеви характер, наличието на средства по сметката на общината ни дава относително спокойствие за бюджет 2022 година. Спрямо 2020 година общо постъпилите приходи в бюджета нарастват с 6 359 хил. лева, което идва основно от предоставените допълнително от държавния бюджет средства в размер на 5 000 хил. лева, които са основно по социални проекти, за капиталови разходи, провеждане на избори и финансиране на държавни дейности.

Въпреки здравната и политическа кризи, които породиха притеснения за изпълнението на собствените ни приходи,  можем да отчетем, че към края на 2021 година те са преизпълнени и спрямо плана за годината, и спрямо реализираните през 2020 година. Първоначалният план на собствените приходи бе в размер на 8 178 хил. лева и, след всички извършени актуализации, към края на годината достигна 8 395 хил. лева. Реализираните собствените данъчни и неданъчни приходи са 8 487 хил. лева, срещу 8 240 хил. лева за 2020 г. 

С наличните местни приходи към края на годината обезпечихме плащанията по оперативни програми, преди тяхното възстановяване, в размер на 445 хил. лева.

Общо разходените средства за 2021 година са с 9 000 хил. лева повече спрямо 2020 година. Най-голям ръст се отчита при разходите за инвестиции – 3 533 хил. лева, за образование – 2 649 хил. лева, социални дейности – 667 хил. лева и спорт и култура – 512 хил. лева.

И през 2021 г. отново бе постигнато оптимално съотношение между такси и бюджетни средства в Детска ясла № 1 и Детска млечна кухня, като със събраните приходи се покриват 65 % от извършените текущи разходи.

Продължихме с оптимизирането  на разходите и при детските градини и домашен социален патронаж, като и при тези бюджетни дейности покриваемостта на разходените средства с реализираните приходи е подобрено спрямо миналата година. При детските градини то е 51 %, а при домашен социален патронаж 56 %, съответно срещу 50 % и 52 % за 2020 г. Това се дължи основно на работата на кухня-майка, в която се приготвя храна за децата от детските градини в града, промяната в организацията по приготвяне храната на възрастните хора и използването и в двете дейности на зеленчуци и плодове собствено производство. 

В почти всички населени места от община Ценово отбелязаха Бабинден

В почти всички населени места от община Ценово бе отбелязан празникът Бабинден. За разлика от предишни години, заради въведените противоепидемични мерки, нямаше големи събирания. Благословът за здраве, живот и дълголетие преобладаваше в поздравленията.

Читалището в Ценово на електронната си страница представи видеоматериал за Деня на родилната помощ. Ретроспекция показва настроението на празника през годините. По традиция представители на читалищното настоятелство посетиха здравната служба. Медицинските специалисти бяха изненадани със статуетка и сувенирни подаръци.

В Караманово също спазиха традициите, свързани с Бабинден. Кметът на селото Бисер Блажев и читалищният секретар Петя Герасимова връчиха подаръци и поздравителни адреси на лекаря и двете медицински сестри. Майките и децата, родени през изминалата година в селото, също бяха поздравени.

Духът на празника оживя и във фоайето на Народно читалище „Просвета“ в Джулюница. Жителите на селото се имаха възможността да се насладят на изложбата от гоблени, плетива и домашно приготвени баници и питки. Специално за празника жените бяха приготвили и традиционната макарина, която е характерна единствено по долното течение на Янтра.

Читалищните работници от Новград започнаха подготовката за празника няколко седмици по-рано. Те собственоръчно изработиха сувенири за всички жени от Пенсионерския клуб. В организацията като активни членове са записани близо 50 дами с посребрели коси. Заради въведените противоепидемични изисквания подаръците бяха разнесени до домовете на „бабите“. По стародавна традиция почит беше отдадена и на медицинските специалисти. В Новград работят лекарка и акушерка, които получиха поздравления на празника.  Местното читалище организира онлайн изложба на снимки под мотото „Аз и моята баба“. Повече от 30 фотоса на участници от Северна България показват взаимоотношенията между баби и внучета.

Учениците няма да учат 9 дни между двата срока

Учениците няма да учат общо 9 календарни дни между двата учебни срока. Ваканцията ще бъде от 29 януари до 6 февруари, включително, съобщиха от Министерството на образованието. 

Очакваната новина за удължаване на междусрочната ваканция идва след проведено заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в средното образование, по време на което е прието предложението на просветния министър Николай Денков ваканцията да бъде пет дни – от 31 януари до 4 февруари, вместо един -1 февруари, както е по график.

На 7 февруари ще започне вторият учебен срок – присъствено или онлайн, в зависимост от разпоредбите на здравните власти.

Неучебните дни няма да се компенсират чрез допълнителни занятия през останалата част от учебната година. Пропуснатият материал ще бъде преструктуриран и наваксан в редовните часове през втория учебен срок.

В Ловеч обсъдиха държавния план-прием в училищата за следващата година

На заседание комисията по заетостта към областния съвет за развитие съгласува предложението на Регионалното управление на образованието (РУО) – Ловеч, за държавния план-прием в училищата на област Ловеч за учебната 2022/2023 г.

Броят на седмокласниците в областта е 1121. Профилираните паралелки за прием след 7 клас са 14 – 10 в Ловеч, три в Троян и една в Тетевен. Професионалните паралелки със срок на обучение пет години са 30 – 7 в община Ловеч, 6 в община Луковит, по 5 в общините Тетевен и Троян, три в община Ябланица, две в община Угърчин, по една в общините Априлци и Летница. Една професионална паралелка със срок на обучение три години ще има в община Луковит.

Така общият брой паралелки в 8 клас е 45 (69 % професионални, 31 % профилирани), като се очаква в тях да учат 1179 ученици.

Зададената целева стойност при планирането на държавен план–прием на учениците в професионални паралелки е 64,22%, изпълнената е 69,13 %. Зададената целева стойност при планирането на държавен план–прием на учениците в STEM паралелки е 54,91 %, реализираната е 56,74 %.

Приемът в училищата към Министерството на културата е една паралелка след 7 клас – с 26 ученици в община Троян. Специалности от професии, по които е налице очакван недостиг на специалисти на пазара на труда – 10 паралелки, защитени от държавата специалности – 1,5 паралелки, специалности с дуална форма на обучение – 4,5 паралелки.

На заседанието бе гласувано още да се предложи на Агенцията по заетостта резултатите от проучването сред работодателите за потребностите от работна сила да бъдат обобщавани и по общини. Това проучване, което се провежда два пъти в годината от Агенцията по заетостта съвместно с областната комисия по заетостта, дава информация за потребностите на работодателите от областта от работници и служители с определена професия или квалификация. Ако се промени методиката на проучването, информацията по общини би била много полезна при планирането на ежегодния държавен план-прием в училищата, коментира авторът на предложението Милко Недялков, зам. областен управител и зам.-председател на комисията по заетостта.

Областна епизоотична комисия заседава в Плевен

Днес, 21 януари 2022г заместник областният  управител Иван Петков председателства заседание на Областната епизоотична комисия, на което беше обсъдена епизоотичната обстановка в страната и областта, изпълнението на мерките за биосигурност и недопускане разпространението на Високопатогенна инфлуеница по птиците в Европа и Африканска чума по свинете /АЧС/.

Дискусията започна с представяне от страна на областния управител на област Плевен, г-н Иван Янчев, след това д-р Данколова Николова,  Директор на ОДБХ-Плевен представи Епизоотичната обстановка за периода от   30.12.2021 г. до 19.01.2022 г.

Във връзка с разпространението на болестта Инфлуенца по птиците в Република България и в Европа на територията на област Плевен не са установени отклонения в здравословното състояние на птиците или повишена смъртност.

Д-р Николова заяви, че с цел недопускане възникването и разпространението на заболяването на територията на област Плевен, от страна на ОДБХ-Плевен е предприето следното:

  1. ОДБХ гр. Плевен е приведена в състояние на повишена епизоотична готовност по отношение на заболяването инфлуенца по птиците (HPAI H5);
  2. На основание горецитираното писмо ОДБХ-Плевен, чрез общинските ветеринарни лекари, организира провеждането на информационни кампании на собствениците на домашни птици (спазване на мерките за биосигурност, отглеждане на птиците на закрито, незабавно уведомяване на ветеринарния лекар или кмета при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или завишена смъртност). При всяко съмнение за Инфлуенца по птиците, собствениците на домашни птици да информират официалния ветеринарен лекар на съответната община или регистрирания ветеринарен лекар, с цел вземане на проби за лабораторно изследване и изпращането им до Националната Референтна Лаборатория за “Инфлуенца “А” и Нюкясълска болест по птиците” към НДНИВМИ, гр. София;
  3. Изпратени са писма до кметовете на всички общини, разположени на територията на област Плевен, до Регионална здравна инспекция гр. Плевен и до Областната колегия на БВС гр. Плевен;
  4. Изпратени са писма до ловните сдружения на територията на областта и до държавните горски стопанства /ДГС/, за предприемане от тяхна страна на съответните мерки по компетентност за предотвратяване възникването и разпространението на заболяването – засилен надзор при диви птици, за наличието на болни или умрели такива;
  5. С писма са информирани управителите на всички функциониращи промишлени птицеферми, разположени на територията на област Плевен за влошената епизоотична обстановка по отношение на болестта високопатогенна инфлуенца по птиците в Европа. На 15.12.2021 г. е проведена работна среща в сградата на ОДБХ Плевен;

След проведено  заседание на Областната епизоотична комисия на 10.12.2021 г., когато бе представена влошената епизоотична обстановка по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците /HPAIH5/ в Европа и незаконосъобразна продажба на птици, други животни и хранителни продукти от животински и неживотински произход на общинските пазари, кметовете на общини бяха писмено уведомени, във връзка със  Заповед РД 11-252/23.01.2020 г. на ИД на БАБХ строго се забранява продажбата на птици на изложби и пазари на територията на Република България.  Не се разрешава продажба на живи животни и хранителни продукти от животински и неживотински произход на територията на общината и общинските пазари, които не са регистрирани по реда на ЗВД, ЗХ и действащите подзаконови нормативни уредби в Република България.

Предвид влошената епизоотична обстановка свързана със заболяването инфлуенца по птиците, спазването на горецитираната заповед е абсолютно задължително!

За периода 31.12.2021 г. до 19.01.2022 г. на територията на страната са обявени няколко огнища на болестта  Инфлуенца А(грип) по птиците, а те се намират в област Бургас и в област Хасково.

Относно Африканската чума по свинете /АЧС/ за докладвания период няма промяна в епизоотичната обстановка на територията на област Плевен. 

От страна на БАБХ са предприети необходимите ветеринарно-санитарни мерки.

Областна епизоотична комисия заседава днес

Днес, 21 януари 2022г заместник областният  управител Иван Петков председателства заседание на Областната епизоотична комисия, на което беше обсъдена епизоотичната обстановка в страната и областта, изпълнението на мерките за биосигурност и недопускане разпространението на Високопатогенна инфлуеница по птиците в Европа и Африканска чума по свинете /АЧС/.

Дискусията започна с представяне от страна на областния управител на област Плевен, г-н Иван Янчев, след това д-р Данколова Николова,  Директор на ОДБХ-Плевен представи Епизоотичната обстановка за периода от   30.12.2021 г. до 19.01.2022 г.

Във връзка с разпространението на болестта Инфлуенца по птиците в Република България и в Европа на територията на област Плевен не са установени отклонения в здравословното състояние на птиците или повишена смъртност.

Д-р Николова заяви, че с цел недопускане възникването и разпространението на заболяването на територията на област Плевен, от страна на ОДБХ-Плевен е предприето следното:

  1. ОДБХ гр. Плевен е приведена в състояние на повишена епизоотична готовност по отношение на заболяването инфлуенца по птиците (HPAI H5);
  2. На основание горецитираното писмо ОДБХ-Плевен, чрез общинските ветеринарни лекари, организира провеждането на информационни кампании на собствениците на домашни птици (спазване на мерките за биосигурност, отглеждане на птиците на закрито, незабавно уведомяване на ветеринарния лекар или кмета при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или завишена смъртност). При всяко съмнение за Инфлуенца по птиците, собствениците на домашни птици да информират официалния ветеринарен лекар на съответната община или регистрирания ветеринарен лекар, с цел вземане на проби за лабораторно изследване и изпращането им до Националната Референтна Лаборатория за “Инфлуенца “А” и Нюкясълска болест по птиците” към НДНИВМИ, гр. София;
  3. Изпратени са писма до кметовете на всички общини, разположени на територията на област Плевен, до Регионална здравна инспекция гр. Плевен и до Областната колегия на БВС гр. Плевен;
  4. Изпратени са писма до ловните сдружения на територията на областта и до държавните горски стопанства /ДГС/, за предприемане от тяхна страна на съответните мерки по компетентност за предотвратяване възникването и разпространението на заболяването – засилен надзор при диви птици, за наличието на болни или умрели такива;
  5. С писма са информирани управителите на всички функциониращи промишлени птицеферми, разположени на територията на област Плевен за влошената епизоотична обстановка по отношение на болестта високопатогенна инфлуенца по птиците в Европа. На 15.12.2021 г. е проведена работна среща в сградата на ОДБХ Плевен;

След проведено  заседание на Областната епизоотична комисия на 10.12.2021 г., когато бе представена влошената епизоотична обстановка по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците /HPAIH5/ в Европа и незаконосъобразна продажба на птици, други животни и хранителни продукти от животински и неживотински произход на общинските пазари, кметовете на общини бяха писмено уведомени, във връзка със  Заповед РД 11-252/23.01.2020 г. на ИД на БАБХ строго се забранява продажбата на птици на изложби и пазари на територията на Република България.  Не се разрешава продажба на живи животни и хранителни продукти от животински и неживотински произход на територията на общината и общинските пазари, които не са регистрирани по реда на ЗВД, ЗХ и действащите подзаконови нормативни уредби в Република България.

Предвид влошената епизоотична обстановка свързана със заболяването инфлуенца по птиците, спазването на горецитираната заповед е абсолютно задължително!

За периода 31.12.2021 г. до 19.01.2022 г. на територията на страната са обявени няколко огнища на болестта  Инфлуенца А(грип) по птиците, а те се намират в област Бургас и в област Хасково.

Относно Африканската чума по свинете /АЧС/ за докладвания период няма промяна в епизоотичната обстановка на територията на област Плевен. 

От страна на БАБХ са предприети необходимите ветеринарно-санитарни мерки.

Освободени са заместник областните управители Милко Недялков и Емил Енчев

Със заповеди от днес на министър-председателя Кирил Петков са освободени заместник областните управители на Ловеч Милко Недялков и Емил Енчев. Те бяха назначени от служебния премиер Стефан Янев.

След промяна на Устройствения правилник на областните администрации Ловеч вече ще има един заместник областен управител.

Кметът на Троян проведе среща с представители на ЧЕЗ във връзка с прекъсванията на електрозахранването

Кметът Михайлова проведе днес обещаната на гражданите среща с „ЧЕЗ Разпределение България “АД, за да се потърси решение на проблема с прекъсванията на електрозахранването в голяма част от населените места в общината.

Както бе оповестено в понеделник, 17 януари, г-жа Михайлова изпрати покана за среща на изпълнителния директор на ЧЕЗ за обсъждане на проблема и решенията по него. Копие на писмото беше изпратено на Министъра на енергетиката, Министъра на туризма и Председателя на комисията по енергийно и водно регулиране.

В срещата се включиха г-н Даниел Сираков – Председател на Постоянната комисия по „Туризъм и околна среда към ОбС – Троян, кметове  на населените места, засегнати от проблема,  Управителят на местното ВиК дружество г-н Тонимир Гечев. Като представители на изпълнителния директор на енергийното дружество в срещата участваха Бойко Чавдаров и Румен Тодоров, част от регионалния мениджърски състав на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Припомняме, че през последния месец, след влошаване на метеорологичните условия, зачестиха авариите във всички населени места в Община Троян, като  при поредното прекъсване  на електрозахранването на 15 и 16 януари пострадаха най-атрактивните туристически зони – селата Шипково, Чифлик, Бели Осъм, Балканец, Терзийско, Горно Трапе и туристически комплекс „Беклемето“. На собствениците на места за настаняване се наложи да анулират резервации и съответно да отчетат сериозни загуби.  Пострадаха и много граждани, които се отопляват на  ток. Най-сериозно е положението в с. Черни Осъм, където захранването с вода на селото също се преустановява при спиране на тока. През годините са подавани многобройни жалби и сигнали, но проблемите се решават само частично и продължават да предизвикват недоволството на гражданите, бизнеса и гостите на Троян.

По време на срещата г-жа Михайлова подчерта, че през годините компанията е реагирала с внимание на нуждите на общината и през последните години е реализирала сериозни инвестиции в Троян, но ситуацията с прекъсванията на електрозахранването е повече от тревожна и настоя за поемането на конкретни ангажименти, с ясен времеви хоризонт за разрешаването на проблемите.

От страна на местната власт бяха направени искания за инвестиции в мрежите с високо и ниско напрежение, регулярно почистване на храсти и дървета около обектите на ЧЕЗ и профилактика, увеличаване броя на екипите, отстраняващи аварии на територията на общината, установяване на по-добра връзка при сигнализацията за аварии и др.

            Кметът Михайлова декларира и готовността на Общината да се включи в търсенето на решение по всички възможни начини, включително и в посока провеждане на разговори с управлението на компанията за увеличаване на планираното инфраструктурно финансиране  на територията на община Троян и за осигуряване на място, за реализация на евентуални подобрения. Общинският съветник Даниел Сираков изрази тревогата си от това, че туристическият бизнес търпи значителни щети и предложи конкретни технически решения. Кметовете пък изведоха проблемните области, по които трябва да се работи и изразиха безпокойство от затруднената комуникация с дружеството в случаи на аварии.

На срещата стана ясно, че ЧЕЗ в момента монтира   автоматични сигнализатори по линиите Балканец – туристически комплекс „Беклемето“ и по Бели Осъм – Чифлик, което ще скъси времето за реакция при авария и ще намали времето, в което абонатите са без ток. Поет бе ангажимент за търсене на възможност за монтиране на телеуправляеми разделители, които ще позволят дежурния диспечер своевременно да отстранява възникнали аварии. Представителите на ЧЕЗ се ангажираха за подмяна на кабел, поискана от Кмета на Черни Осъм и за разрешение за проблемите с прекъсванията на захранването, причиняващи проблеми в  подстанцията, осигуряваща вода на селото.

            В края на срещата Донка Михайлова определи резултатите от срещата като неотговарящи на очакванията и заяви, че разговорите ще продължат. От своя страна,  Бойко Чавдаров е информирал висшия мениджмънт на ЧЕЗ за срещата и е изразил пред Михайлова готовността на ръководството за бързи резултати.

Областният управител на Плевен дискутира актуални теми с медии

Областният управител на Плевен Иван Янчев даде брифинг за медиите. Срещата започна с представяне от страна на областния управител на област Плевен, Иван Янчев и продължи с първите въпроси на журналистите. Старт на разговора даде отговорът на областния управител на въпрос, свързан с най-важните за него цели и приоритети веднага след встъпването му в длъжност.

Най-важните цели за мен са да осъществя пряка връзка с всяка една община, която изгражда нашата област, като идеята ми е аз да отида на място при тях. Първоначално ще се срещна индивидуално с всички кметове на нашите 11 общини. Идеята ми е срещите да се провеждат на техен терен, защото искам да ми бъдат споделени техни проблеми, но не само да ги чуя, а и да ги видя! – заяви областният управител Иван Янчев. След това той подчерта, че ще бъде неутрален към политическите различия, които би срещнал в разговорите с кметовете на общините.

Идеята ми е да бъда полезен на всички. Ще се опитам да извлека максимално полезното от това коалиционно правителство – каза още Иван Янчев.

Други основни теми на брифинга, бяха дискутираните на 20 януари на заседанието на областния кризисен щаб за борба с Covid-19, теми, а именно предложението на областния управител да бъдат поканени всички представители на областите, формиращи северозападния клъстер. Също така дали е възможен вариант за снабдяване на педагогически и непедагогически персонал  в детските градини в Плевен и в областта с тестове срещу Covid-19.

Г-н Янчев даде информация на представителите на медиите за актуалната противоепидемична обстановка и увери, че здравето на жителите на областта е най-важното нещо. В тази връзка областния управител изказа своята подкрепа към кампанията „ДА! На ваксинацията“ с идеята да продължи тази добра и позитивна инициатива.

В края на срещата, губернаторът обеща да продължи да подкрепя културните събития в Плевен и в областта.

118 нови случаи на COVID-19 в област Ловеч

Регистрираната 14-дневна заболеваемост за област Ловеч към 20.01.2022 е  958 на 100 хил.население.

На 20 януари 2022 на територията на област Ловеч са диагностицирани общо 118 случая.  Хоспитализираните са 4, останалите са на  домашно лечение и изолация. 23 души са от 10  семейни огнища, 3 души са поредни случаи в семейството, останалите нямат епидемиологична връзка.

На територията на областта са новодиагностицирани:  ученик от гр. Тетевен и  4 ученика от гр. Ловеч от 4 училища,  по 1 дете  детски градини в гр. Ловеч и гр. Троян. Под карантина като контактни  са поставени 5 паралелки и 2 детски групи.

Новодиагностициран е санитар от гр. Троян.

Случаите са от 8-те общини на областта и са разпределени както следва:

За община Априлци – гр. Априлци – 2

За община Летница – гр. Летница – 1

За община Ловеч – 46 – с. Лисец – 1, с. Баховица – 1, с. Александрово – 3, с. Гостиня – 1, с. Йоглав – 1, с. Дренов – 2, с. Славяни – 1,  гр. Ловеч – 36;

За община Луковит – 6 – с. Карлуково – 1, с. Торос – 1, гр. Луковит -4

За община Тетевен – 15 –с. Български извор – 2, с. Голям извор – 1, с. Галата – 1, гр. Тетевен – 11

За община Троян – 45  – с. Черни Осъм – 2, с. Балканец – 1, с. Орешак – 1,  с. Белиш – 1, с. Дебнево – 1, с. Калейца – 1, с. Борима – 1, Троян – 37;

За община Угърчин –  с. Лесидрен – 2

За община Ябланица – гр. Ябланица – 1

Към 14,00 часа на 21 януари 2022 г. общо диагностицираните случаи в областта са 12 446. Активните случаи са 1311, от които 1216 на домашна изолация и лечение и 95 хоспитализирани.  Излекуваните лица са 10 370, под карантина са 183 души, починалите са 765.

На 21.01.2022 г. в системата са отразени починали от и със COVID: жена на 80 г. от гр. Ловеч – няма данни за придружаващи заболявания, мъж на 81 г. от гр. Луковит със сърдечно заболяване и мъж на 75 г. от гр. Ябланица с диабет и сърдечно заболяване .

175 670 лева приходи от туристически обекти и паркинги в Ловеч

Приходи на стойност 175 670 лева  са постъпили в общинската каса  от туристически обекти и паркинги на Ловеч. Това става ясно от отчета за дейността на отдел „Контрол и сигурност“ на Община Ловеч за 2021 г. От паркинги приходите са 32 509 лв., от обект „Деветашка пещера“  – 100 222 лв., от обект Ловешка средновековна крепост – 42 939 лв. Въпреки неблагоприятните условия, произтичащи от пандемичните ограничения и санитарните мерки, приходите са намалели само с 9902 лв. спрямо предходната 2020 година.

Съставени са 22 бр. Актове за установяване на административно нарушение (АУАН), наказателните постановления са 37 бр. Постъпили и разгледани са 38 бр. жалби, изготвени са 30 бр. докладни записки и предложения. Реагирано е на 107 имейла за спрени от движение коли, те вече са или премахнати от мястото, или отново са в движение. Заведени са 341 бр. преписки, протоколите от извършените проверки са 145 бр.

93 са случаите, на които е реагирано по линия на Защита при бедствия и безопасност на движението (ЗББД) – това са сигнали за опасни дървета и язовири, паднали клони и др.

Ежедневно се извършват проверки за епидемиологична обстановка, като всеки четвъртък се докладва на РЗИ, на Областния кризисен щаб по здравеопазването и на Окръжна прокуратура. Освен това са извършени проверки и съдействие на кметове и кметски наместници в селата Горан, Радювене, Тепава, Гостиня, Деветаки, Баховица, Дъбрава, Владиня, Александрово и други.

Община Ловеч, пресцентър

21.01.2022 г.

Кметът на Ловеч посети болницата по повод Деня на родилната помощ

По повод Деня на родилната помощ на 21 януари 2022 г. кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова посети  АГ- отделението на д-р Стефан Чичев и неонатологичното отделение на д-р Петя Станчева в ловешката болница. На срещата присъства и директорът на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ Янко Кочев.

Кметът връчи подаръци и поздравителни адреси по повод професионалния празник Бабинден.

„Изключително много уважавам този ден и затова идвам при вас всяка година. Сега, в присъствието на вашия директор, изразявам благодарност за вашия труд и грижи. За това, че правите възможен новия живот да дойде в нашия град, че давате път на новите надежди, на най-голямото щастие в едно семейство. И понеже писаното слово остава, ние сме приготвили два поздравителни адреса, за д-р Чичев и за д-р Станчева“, каза кметът Корнелия Маринова.

След което тя прочете поздравленията, които завършват с пожелания за здраве, професионална сигурност и финансова стабилност на всички лекари, акушерки, медицински сестри и санитари. На неонатологичното отделение със завеждащ д-р Петя Станчева бяха подарени консумативи за отглеждане на малките пациенти.

Припомняме, че кметът Корнелия Маринова тук е раждала своите две дъщери, а днес е щастлива с три внучета.

Бабинден е празник на вълшебството на раждането. Този обичай е съхранен през вековете от нашите прадеди, жив е и днес. На 21 януари се отдава внимание на грижите и радостта към новородените, посрещани от ръцете на по-възрастните и опитните. Денят се празнува официално от  21 януари 1951 г. с указ на Народното събрание.

Община Ловеч, пресцентър

21.01.2022 г.

Дневният център за подкрепа на деца с увреждания в Ловеч отбеляза Бабинден

Дневният център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, който се намира в Ловеч,  отбеляза Бабинден. Както е известно, 21 януари е Ден на родилната помощ. В центъра спазиха българската традиция, като децата пресъздадоха обредно поливане и измиване  на „бабата“, имаше и забърсване в престилката на младата булка за плодородие. 

Булката беше замесила пита с мед, с която бяха захранени всички моми в центъра. Празникът завърши с хора и веселие, а децата и младежите изпитаха истинско удоволствие и радост. 

От Дневния център изпращат и снимков материал, за да станете съпричастни на техния малък празник.

Момченце е „Бебе на годината – 2022” в община Левски

Няма по-голяма надежда за бъдещето на стареещия свят от появата на нов живот. Бабинден ,народният  празник за почит на жените ,които помагат на майките при появата на техните рожби, вплита ритуал и емоция в своя съвременен аналог- Деня на родилната помощ.

По традиция на 21 януари – Бабинден и ден на родилната помощ, с мило тържество в Родилно отделение на  „МБАЛ-Левски ” ЕООД ,Община Левски честити празника на акушерите и гинеколозите,обяви първото бебе родено през 2022г. ,за бебе на годината .

Честит да е денят на акушерите – лекари ,сестри и помощен персонал , на всички ,които в родилно отделение на болницата в Левски с отговорност и висок професионализъм , с обич и отдаденост се грижат за майките и техните рожби, пожелаха от Общината.

По традиция поднесоха  пита хляб, вита баница и бутилка вино ,за да има много новородени бебенца, да се вият годините и е весел празника. По стара българска традиция  завеждащия отделението д-р Ангел Петков  изми  ритуално ръцете си  и поръси присъстващите на тържеството с пожелание да се раждат много бебета.

Кметът на Община Левски, Любка Александрова  поздрави от сърце за празника хората в бяло. Благодари  за избора който са направили – да посветят живота си на грижата за появата на нов живот. Пожела живот и здраве на всички и все така с дръзновение и себеотдаване да посрещат новия живот , а бабите да се радват на своите внуци.

 Малкият Аско Фанев Алексов    бе обявен за „Бебе на годината – 2022”   в община Левски. На 11 януари в 11.20ч., Аско поема първите си глътки въздух с  помощта на екипа от специалисти на лечебното заведение .Той се ражда 49 см. и тежи 2930 гр. и е първото бебе  родено в Акушеро- гинекологичното отделение на МБАЛ-Левски и  първо дете на Фаня Алексиева от с.Обнова.

Да расте здрав и много щастлив, да има големи мечти и ги сбъдва ,пожела г-жа Александрова .А семейството  да е  щастливо  с него и да го подкрепя. Цветя ,поздравителен адрес и  подаръци получи младото семейство от кмета на общината на  празника в Родилно отделение.

Най-възрастната баба, баба Цанка ориса малкия Аско – да бъде здрав и щастлив ,а  ЖФГ „Детелини”при НЧ „Георги Парцалев”с ръководител Борка Атанасова поздрави всички.

През изминалата година 70 са родените бебенца в родилното отделение изписани здрави за радост на всички ,сподели   завеждащият   отделението  д-р Петков.Раждали са и жени с коронавирус, но не е имало усложнения, бебетата са здрави, благодарение на адекватните действия на персонала.

 Той благодари на Общината и местния парламент  за грижите към болницата и АГ,защото винаги е намирана адекватност в решаването на въпросите, винаги с бърза реакция на проблемите.Надеждата е и за напред  в тези трудни времена за взаимодействие при решаване на възникнали  проблеми.

Общо 127  са новите жители на община Левски през 2021г. – 73 момиченца и 54 момченца.

Стойчев започна срещите с директорите на териториалните структури

Областният управител Виктор Стойчев започна срещите си с директорите на териториалните структури на централната власт. Днес той разговаря с директора на областната дирекция на МВР старши комисар Станислав Великов и с директора на териториална дирекция „Национална сигурност“ Христо Христов. На срещите те го запознаха със ситуацията в дирекциите си и обсъдиха бъдещото си взаимодействие. Тримата поеха ангажимент за пълна откритост и съдействие в рамките на закона.

Стойчев изтъкна, че взаимодействието ще е в посока приоритетите на правителството: нулева толерантност към корупцията, активни антикорупционни действия и осигуряване спокойствието на обществото. Той посочи, че ще насърчи подаването на сигнали и ще бъде гарант, че нищо няма да бъде покрито и ще стигне до компетентните органи. Пасивността няма да реши проблема с корупцията, затова призоваваме обществото да съдейства, чадър няма да има над никого, обяви областният управител.

Срещите му продължават следващата седмица.

Стойчев получи благословението на Ловчанския митрополит

Бог да ви благослови и помага, радвам се, че човек като вас ще бъде областен управител. Това каза вчера на срещата си с Виктор Стойчев Ловчанският митрополит Гавриил. Двамата поговориха за вярата, за църквата, за възпитаването в християнските ценности.

Обсъдиха и строителните работи по предоставената от държавата на митрополията сграда на бившия кожарски техникум. Имотът е предоставен за десетгодишно безвъзмездно ползване за осъществяване на дейности с нестопански характер, свързани с функционирането на духовно-просветен център. Стойчев гарантира, че това дело ще бъде продължено и ремонтът ще бъде завършен, за да приюти за следващата учебна година ЧНУ „Свети Седмочисленици“.

Владиката обеща идната седмица сградата на областната администрация и работещите в нея да получат божието благословение, като лично поръси с богоявленска вода.

Подробно за проект „По-близка Европа – отворена платформа за граждански инициативи“

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова даде интервю пред радио „Зетра“.

В какво се състои проект „По-близка Европа – отворена платформа за граждански инициативи“ и какви са неговите основни цели?

Проектът „По-близка Европа – отворена платформа за граждански инициативи (CEOPCI)“ се финансира от Главна дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейския съюз. 

Бенефициент е „Асоциацията за социална отговорност и развитие чрез иновации“, а партньори – Асоциацията на българските градове и региони и Община Ловеч.

Този проект получи най-висока оценка и е първи финансиран от общо подадени 76 проекта.

Проектът има за цел да включи пряко гражданите, СГО и бизнеса в община Ловеч в проектирането, изпълнението и мониторинга на политика на сближаване на ЕС. 

Цели да насърчи активното участие на гражданите в генериране на идеи и в разработване на проекти по Оперативна програма „Околна среда“, да ги мотивира да следват политиката за управление на отпадъците, за увеличаване дела на кръговата икономика, за фокусиране върху ресурсната ефективност с цел повишаване на регионалната конкурентоспособност.

И всичко това като се опазва околната среда и богатото биоразнообразие на региона.

Какво е значението на проекта проект „По-близка Европа – отворена платформа за граждански инициативи“ за община Ловеч?

Поканата за партньорство беше директно отправена към нас (което няма как да не подчертая), за което благодаря на нашите партньори. Изборът на Община Ловеч за участие в проекта е на база на добрите практики, които сме изградили в годините по отношение на участието на гражданите в местното самоуправление, както и партньорството ни с редица неправителствени организации. Това е не само промотиране  на Община Ловеч на ниво ЕС, но и една добра атестация за нашия труд и усилия, насочени към осъществяване на открити местни политики и съвместни инициативи на местната власт и гражданите.

А какво според Вас, е значението на проекта за гражданите на общината?

Каквото е значението на проекта за общината, такова е и за гражданите й. С проекта беше осигурена възможност с малки граждански инициативи, т.нар. проекти, да се благоустроят, усвоят и използват прилежащи територии и пространства в град Ловеч и населените места, с цел подобряване на условията за живот и отдих. 

Шест инициативи бяха финансирани с по 970 лв. в натура, т.е. бяха закупени планираните по проектите материали, като изпълнението е с доброволен труд на хората.

Срещнахте ли проблеми при изпълнението на проекта? Ако да – какви бяха те и как ги преодоляхте?

Няма да спестя факта, че при отварянето на сесията за кандидатстване се забеляза лек скептицизъм, но чисто по български на финала бяха подадени 19 предложения. Шест от тях бяха класирани и финансирани по Проект „По-близка Европа – отворена платформа за граждански инициативи (CEOPCI)“. За останалите 13 проекта се осигури общинско финансиране, така че очакваме при благоприятни климатични условия да приключат дейностите и по тях.

Кои са резултатите от проекта, с които се гордеете най-много?

На фона на продължаващата повече от две години пандемия и ограничените социални контакти, най-много ме радва желанието на хората да мислят заедно, да правят нещо заедно, нещо красиво, да опазват природата, да живеят в чиста среда, да са ангажирани към обществените места, да проявяват нетърпимост към всички действия и хора, замърсяващи околната среда.

В това отношение гражданите винаги ще срещат подкрепата на Община Ловеч и се радвам, че успяхме да ги спечелим за участие в тази инициатива. За мен резултати в един подобен проект има, когато се промени мисленето и отношението на хората към околната среда.

На практика бяха проведени екологични мероприятия в Лешница, облагородяване и обезопасяване на зоната около  музея в Къкрина, спортна площадка в Умаревци,  градинка в Горан и  в Брестово, кът за раздумка и кафе в Радювене и други.

Как ще бъде постигната устойчивост на постигнатите резултати и какви са следващите стъпки, които планирате да предприемете?

Искрено се надявам трудът на хората за изграждане на тези малки оазиси да бъде оценен и опазен от вандалски посегателства. По проекта беше закупена и техника, която ще остане на разположение в населените места за поддържане на облагородените пространства.

Изградената платформа Lovech Lab Open Space Platform ще остане на разположение на Община Ловеч и може би ще се наложи да променим т.нар. Правилник за общинския проектен фонд, както и да ангажираме с бюджета на общината ежегоден финансов ресурс за изпълнение на такива малки инициативи.

Има много още места и територии, върху които може да се въздейства и да се случат хубави неща. Има и много активни граждани, ние също сме отворени за нови инициативи. 

От месец януари ОУ „Христо Никифоров“ разполага с иновативен STEM кабинет

Първото занимание се проведе на 20 януари 2022 г.  с ученици от втори клас, пред които Десислава Янкова изнесе  интегриран  урок по математика и английски език със средствата на информационните и комуникационни технологии на тема: „Геометрични фигури“.

Заедно с изучаването на геометричните фигури, учениците усъвършенстваха лексиката на английски език за форми и цветове. Създадоха 3 D модели на геометрични фигури с приложението Tinkercard, които използваха за намиране на обиколка по зададени страни.

В новия кабинет учениците ще имат богат избор от дейности – ще учат чрез опити, ще вземат решения чрез анализ на данни, ще могат да повишат знанията си по STEM предметите и ще подпомагат кариерното си ориентиране. Кабинетът разполага с бяла мултимедийна дъска, 3 D принтер и безжично устройство Labdisk, с чиято помощ могат да се правят едновременно множество измервания, като температура, атмосферно налягане, влажност на въздуха, осветеност и други, като след това се визуализират графично на екрана на компютъра.

Уменията, разработени чрез STEM, осигуряват стабилна основа за успех, както в училище, така и в реалния живот. Учениците развиват ключови умения като творческо мислене, критичен анализ, работа в екип, инициатива, общуване, математическа грамотност.

 Смятаме, че чрез използваните нови методи на преподаване ще направим учебния процес значително по-ефективен. Преминаването от пасивно към активно учене значително ще повиши мотивацията на учениците – заяви директорът на училището Йоанна Луканова.

Съвременното образование изисква  ученикът да  се превърне в изследовател и творец, а отношенията между учител и ученик – в партньорски. Използването на технологии и математически знания при решаване на проблемите ще  позволи децата  да израстват със самочувствие на интелигентни и съвременни млади творци, от които се нуждае нашето общество – сподели още директорът на училището.

Рекордно ниско ниво безработица в Ловешка област

Равнището на регистрираната безработица в Ловешка област остава на рекордно ниско ниво от 7.4% и през м.декември 2021г. Спадът на годишна база е с 2.5 пр. пункта. Надвишава с 2.6 пр. пункта равнището на безработица за страната, което е 4.8%, а спрямо равнището на безработица за региона на Дирекция ”Регионална служба по заетостта” гр. Ловеч надвишението е с 1.7 пр. пункта. В сравнение с края на декември 2019 г. – година, която бе рекордна по ниво на заетост, равнището на безработица сочи също понижение – с 2.6 пр.пункта.

Най-ниска е безработицата през декември в община Троян – 3.7% и община Ловеч – 3.7%. Най-висока е безработицата в общините Угърчин – 20.9% и Ябланица – 23.7%. Останалите общини са с равнище на безработица – в Априлци – 4.9%, в Летница – 10.6%, в Тетевен – 11.1% и в Луковит – 17.2%.

Регистрираните безработни в бюрата по труда в края на м. декември са 4 143, което е с едва 39 лица повече спрямо предходния месец и с 1 360 лица или с 24.7% по-малко в сравнение с година по-рано.

В бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 468 безработни лица, кoeто е с 45 лица по-малко в сравнение с ноември и със 175 по-малко от броя на новорегистрираните през декември 2020г. Други две лица – 1 от групата на търсещите работа заети и 1 учащо се лице също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца.

През м.декември 281 безработни лица са започнали работа. Данните отчитат намаляване на броя им с 10 лица спрямо ноември, но и нарастване с 22 лица спрямо същия месец на предходната година. 

Разпределението на започналите работа безработни лица е както следва: 61.2% (172 лица) от започналите работа през м. декември са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на държавно управление – 28.8%, преработващата промишленост – 15.7%, търговията – 12.5%, следвани от хуманно здравеопазване – 7.1%, строителство – 4.6%, хотелиерство – 3.2%, аграрен сектор – 2.5% и др.

109 безработни лица от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 76 по програми за заетост и 33 по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП „РЧР”).

Заявените работни места на първичния пазар на труда през декември са 123 или с 25 (с 16.9%) по-малко от предходния месец и с 45 места (26.8%) по-малко спрямо същия месец на 2020г.  Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (58.5%), следват търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (16.3%), хуманитарно здравеопазване и социална работа (3.3%) и  хотелиерство (2.4%).

Най-търсените от бизнеса професии през месецa са: оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработваща промишленост; работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; работници по събиране на отпадъци; монтажници; персонал, полагащ грижи за хората; персонал в сферата на персоналните услуги; продавачи; машиностроители; водачи на МПС и подвижни съоръжения и др.

ДРСЗ-Ловеч, януари 2022г.

Изабела Янкова е „Спортист на годината“ на община Тетевен

Община Тетевен награди най-изявените си млади спортисти и треньори за 2021 година. Това се случи на специална церемония, която е част от усилията на местната власт да стимулира и подкрепи спорта в детско-юношеска възраст.

За пореден път, на това вече превърнало се в традиционно събитие, ще наградим най-успешните и талантливи наши спортисти. Ще отдадем признание за целогодишния им труд, защото те го заслужават – за отделеното време, за всяка минута на обучение и тренировки, за безсънните нощи, тръпнейки в очакване на поредното състезание. Това каза д-р Мадлена Бояджиева – кмет на Община Тетевен, в своето приветствие към присъстващите.

Всички Вие – драги наши спортисти, чрез труда си, чрез таланта си, чрез волята и енергията си, чрез привързаността си към любимия спорт и клуб – тренирате, изявявате се, печелите медали, завоювате призови места за Вас и Вашия отбор. По този начин Вие градите и авторитета и престижа на Община Тетевен, защото всички Вие сте емблемата на нашата Община, подчерта д-р Бояджиева.

Тя благодари на спортистите, треньорите и спортните деятели, като им пожела да бъдат здрави и много успешни през настоящата година.

За пореден път за Спортист номер №1 на община Тетевен бе обявена Изабела Янкова, състезателка на СК „Riders United“. Тя завърши един изключително успешен сезон с 5 от 5 победи – в Държавния шампионат, Европейския шампионат, Европейския iXS шампионат в категория жени елит, световния шампионат и не на последно място – носител на Световната купа по спускане в категория девойки.

След нея, на второ място, се класира Петя Петкова, състезателка на СКО „Вежен“ – Тетевен. Третата позиция зае Славена Петкова отново състезателка на СКО „Вежен“ – Тетевен.

Алекси Гигов бе избран за „Треньор на годината“, а след него останаха Младен Маринов – 2-ро място и Петър Мечкаров – 3-то място.

В категория „Най-добри отбори за 2021 г.“ класирането бе следното – първо място – ФК „Светкавица“ – Градежница /девойки/, второ място ВК „Тетевен Волей“ /момичета, мини волейбол/ и трето място – ФК „Бенковски“ – Тетевен /деца/.

Специалната награда на кмета на Община Тетевен получи Кирил Русинов – Републикански шампион на Българи за 2021 г. при мъжете и 2-ри на международен турнир в Испания.

Специална награда за принос в развитието на спорта и популяризиране на Община Тетевен получиха Маша Перович – 2-пъти държавна вицешампионка за 2021 г. и Милош Перович – вицешампион на България и 3-то място държавно първенство за 2021 г.

Наградите на победителите връчиха д-р Мадлена Бояджиева, Мария Стойчева – председател на Общински съвет – Тетевен, Красимир Красимиров, Тони Стоев и Борис Врабевски – зам.-кметове на Община Тетевен и Свилен Русинов – общински съветник, олимпийски медалист по бокс от Барселона 1992, носител на множество отличия.

За прекрасното настроение на церемонията се погрижиха самодейците от НЧ „Ариф Дженин – 1961“ – с. Глогово.