77.4% от домакинствата в област Ловеч имат достъп до интернет в домовете си

77.4% от домакинствата в област Ловеч имат достъп до интернет в домовете си

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата показват, че през 2023 г. 77.4% от домакинствата в област Ловеч имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязано намаление от 10.1 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност за страната по този показател е 88.5%.  По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на 27-мо място в страната.

През 2023 г. 69.3% от лицата на възраст между 16 и 74 навършени години в област Ловеч използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично на работа, вкъщи или на друго място. Областта се нарежда на 24-то място по регулярно използване на интернет сред 28-те области в страната, като в сравнение с предходната 2022 г. се отбелязва спад от 9.3 процентни пункта.

Мъжете в област Ловеч са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с  жените – съответно 72.2 и 65.4%. Както при мъжете, така и при жените този дял е по-нисък от средния за страната по пол, съответно с 8.3 и 13.8 процентни пункта.

Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование. Докато 92.0% от лицата с висше образование и 69.4% от лицата със средно образование използват редовно глобалната мрежа, то само 46.7% от лицата с основно и по-ниско образование се възползват от възможностите, които интернет предоставя.

През 2023 г. 23.8%1 от лицата в областта използват глобалната мрежа за взаимодействие с административни органи и публични институции, при средно 29.7% за страната. По този показател област Ловеч заема 13-то място в страната. В отделните области този относителен дял варира между 48.5% за София (столица) и 7.9% за област Монтана.

През 2023 г. относителният дял на лицата в област Ловеч на възраст между 16 и 74 навършени години, които са купували стоки и услуги по интернет, достига 48.4%2 (45.2% средно за страната).

Методологични бележки

Изследването за използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата е част от Европейската статистическа програма и се провежда ежегодно в България съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 2022/1399 на Европейската комисия. Изследването се финансира съвместно от НСИ и Европейската комисия съгласно подписано споразумение между двете институции. Основната му цел е получаването на надеждни сравними данни, които да отразяват разпространението и използването на ИКТ на национално и европейско ниво.

Обект на изследването са домакинствата и лицата в домакинствата. Единица на наблюдение са всички обикновени домакинства и лицата в тях на възраст от 16 до 74 навършени години. През периода април – юни 2023 г. са анкетирани 3 919 домакинства, избрани на случаен принцип, и 8 408 лица в тези домакинства на възраст от 16 до 74 години. Методът на анкетиране е персонално интервю, проведено от анкетьор, служител на НСИ. Анкетната карта за 2023 г. съдържа няколко модула, които събират информация за наличие и използване на интернет в домакинствата и от лицата, електронно правителство, електронна търговия, цифрови умения, поверителност и защита на личната информация, както и въпроси, свързани със социално-демографските характеристики на домакинствата и лицата. По време на изследването са събрани данни за три времеви интервала: към момента на интервюто; за последните три месеца преди интервюто и за последните 12 месеца преди интервюто.

Повече информация и данни от изследванията за използването на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата, както и анкетна карта за изследването през 2023 г., могат да се намерят на сайта на НСИ  (http://www.nsi.bg/bg/node/2805) и в Информационна система ИНФОСТАТ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=240).