22 точки в първата за годината сесия на Общински съвет – Плевен

22 точки в първата за годината сесия на Общински съвет – Плевен

Предварителен дневен ред от 22 точки включва първата за годината сесия на Общински съвет – Плевен. Тя ще се проведе на 27 януари(четвъртък) от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”, при спазване на противоепидемичните мерки. Съветниците ще започнат с обсъждане на предложение за приемане на Наредба за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за стимулиране на раждането и отглеждането на деца от Община Плевен. Ще се гласува приемане на План – сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен през 2022 година. Ще бъде представен отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2021 година. Кметът Георг Спартански внася предложение за определяне размер на разноски, одобряване на имот, частна собственост, за площадка за излезли от употреба МПС и сключване на договор за възлагане на дейности по предаването, събирането и съхранението им.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.