Ден: 08.02.2024

Над 36 млн. лева е бюджетът на Община Тетевен за 2024 година

ОбС – Тетевен бе приет бюджета на Община Тетевен за 2024 г., който е в размер на 36 147 546 лв. или с 3 476 814 лв. повече от миналогодишния.

Приходите за държавни дейности за 2024 г. са в размер на 23 476 216 лв., а тези за местни дейности са 12 671 330 лв., като в т.ч. попадат и собствените приходи на Общината, които възлизат на 7 578 505 лв. От тях данъчните приходи са 1 672 000 лв., като най-голям дял заемат – данък върху превозните средства /790 хил. лв./, данък върху недвижимите имоти /520 хил. лв./ и данък при придобиване на дарения по възмезден начин /300 хил. лв./. Неданъчните приходи са в размер на 5 906 505 лв., като тук най-голям дял заемат общинските такси /3 055 673 лв./, следвани от приходи и доходи от собственост /2 354 110 лв./ и глоби, санкции и наказателни лихви /537 705 лв./.

С оглед на водената целенасочена политика се наблюдава тенденция на нарастване на собствените приходи на Общината през последните години.

В разходната част, където се предвиждат средства за финансиране на местните и делегираните от държавата дейности, основен приоритет остава образованието, което е с най-голям дял – 16 295 128 лв. /45%/. След това се нареждат функциите – ЖСТР и БКС – 6 238 225 лв. /17%/, „Социални дейности“ – 4 262 035лв. /12%/, „Общи държавни служби“ – 4 106 189 лв. /11%/ и т.н.

Инвестиционната програма на Община Тетевен за 2024 г. е в размер на 21 745 064 лв. в т.ч.: средства, планирани по общинския бюджет – 3 743 774 лв., средства по европейски проекти – 3 001 290 лв. и средства по чл. 107 от Закон за държавния бюджет – 15 000 000 лв.

По-важни инфраструктурни обекти, които ще се реализират през 2024 г. са:

• Реконструкция на водопроводната мрежа по индикативни улици – етап 2 – 737 418 лв.;

• Основен ремонт на тротоарната настилка на ул. „Братя Цакови“ и ул. „Илия Темелски“ – 234 021 лв.;

• Реконструкция на ул. „Петко Страшния“ – 379 780 лв.;

• Разширяване на съществуващата кухня-майка на звено СУ-ДСП – етап 1 и етап 2 – 559 188 лв.

• За изграждане на тротоари в кв. Пеновото – 108 245 лв.;

Обекти с европейско финансиране по Програма за развитие на селските райони (ПРСР):

• По проект „Рехабилитация на общинска улична мрежа и тротоари в сервитутното очертание на гр. Тетевен (кв. Пеновото)“ – 1 924 987 лв.;

• По проект „Основен ремонт детска градина „Изгрев“, с. Глогово“ – 1 070 303 лв.

За селата в общината са предвидени 49% от капиталовите разходи (без целево предоставените).

Местният бизнес в подкрепа на Община Левски

Трета работна среща проведоха представители на местния бизнес  на 7 февруари в заседателната зала на Община Левски .

Управителят на Търговска верига „Абсолют+“Георги Венциславов, най-големият частен инвеститор : „ Смятаме ,че Община Левски няма да може сама да се справи с всичко и местния бизнес задължително трябва да се отзове, за да подобрим качеството на живот за младите , да подобрим визията на града и начина на живот…Ние живеем в този град и не може да си гледаме само бизнеса, трябва да погледнем и извън нашата ограда.Това е нормално и навсякъде се прави .Няма да направим чудеса, но ще се опитаме да бъдем полезни на жителите на град Левски.”

Община Левски вече не е сама в опитите си да подобри облика на града и това стана известно още след първата работна среща  с представители на  местния бизнес , след която  започна почистване на надлеза, като вход към лицето на града и подкрепата  със средства за изграждането на скулптурната композиция „Земляците”  Георги Парцалев, Дончо Цончев и Григор Вачков.

На третата работната среща ще бъдат обсъдени нови идеи ,но за тях ще научим по-късно ,отбеляза Георги Венциславов. Сред тях е  атрактивно съоражение за жителите и гостите на град Левски , което с местни усилия   скоро  ще бъде готово.

Местният бизнес призова местния парламент да подкрепи с месечното си възнаграждение изграждането на скулптурната композиция „Земляците”.

На първото за 2024 година редовно заседание на Об С –Левски на 25 януари ,излъчено от общинско радио Левски ,местният бизнес в лицето на Венцислав Георгиев/синът на управителя на Търговска верига „Абсолют+“Георги Венциславов/ отправи призив към всички общински съветници да подкрепят създаването на скулптурната композиция „Земляците”-Георги Парцалев, Дончо Цончев и Григор  Вачков с месечното си възнаграждение  и това трябва да е решение на всички – общо решение на  местния парламент.

Скулптурната композиция на нашите земляци оставили трайна следа в духовното пространство е необходимо да бъде готова за 100 годишнината на обичания от поколения българи Георги Парцалев през 2025 г. , а събраната до момента сума е наполовина от необходимите 120 хил.лв. и всяка подкрепа на родолюбивото дело, в памет и с признателност, е важна.

Георги Венциславов подчерта ,че това е много важно за бъдещото поколение.

В работната среща на местния бизнес на 7 февруари участваха и председателят на Об С – Левски, д-р Галин Грозданов и  Елка Ангелова зам.кмет на Община Левски.