Ден: 07.02.2024

В троянската галерия „Серякова къща” откриват изложба живопис на художника Добромир Нешев

На 15 февруари 2024 г. от 17.30 часа в галерия „Серякова къща” се открива изложба живопис на младия троянски художник Добромир Нешев.
Добромир Нешев е роден през 1989 година в град Троян. След като през 2008 завършва ГЧЕ „Екзарх Йосиф I“ в град Ловеч с профил „Немски език“, заминава за град Вупертал, Германия, за да продължи образованието си с Бакалавърска степен и Магистратура в специалностите „Англистика“ и „Изобразително изкуство“. През 2019 година се завръща в родната си България, за да се занимава с живопис професионално. Член е на Дружество на Троянските художници; прави първата си самостоятелна изложба в гр. Троян през 2020 г., втората през 2022 г. в гр. Севлиево. Участва в изложбите на Дружество на Троянските Xудожници редовно, също така в националните изложби на галерия „Асен и Илия Пейкови“, гр. Севлиево.
Още от малко дете се интересува от изкуство и се занимава първоначално с рисунка, а по време на гимназиалното си образование развива по-сериозен интерес към класическото изкуство, и специално към живописта. Още тогава открива в нея безграничен потенциал и красота, което го мотивира и затвърждава решението му да посвети времето си на изкуството.
Той казва, че за него е чест да представи третата си самостоятелна изложба в галерия „Серякова къща“, град Троян, където ще видите картини на разновидни теми от последните две години. Жанровото разнообразие в изложбата е също така богато – включени са пейзажи, натюрморти, фигурални композиции, портрети, отразяващи както естетическите възгледи на автора, така и личните му художествени вкусове и симпатии, представени в светлината на дългогодишно развитие, но и контрастиращи един на друг във времето.
Неговата творческа реалност е вдъхновена от многовековната традиция на живописта и нейното развитие. Основни водачи за него са духът на старите майстори и техните уроци. От тях научава голямото значение на търпението и техническото познание, които старателно усвоява като главни инструменти в художествения си арсенал. Според него те са безгранично необходими за осъществяване целите на изкуството – представянето по разбираем начин на човешките познания и чувства, възникнали в резултат на наблюдение, било то външно или вътрешно.
Изложбата ще продължи до 3-ти март включително.

Кметът на Ловеч свиква на среща всички участници в строителния процес в ОУ „Проф. Димитър Димов“

Всички участници в строителния процес в ОУ „Проф. Димитър Димов“ свиква на среща в понеделник кметът Страцимир Петков. На нея ще бъде обсъдено на място кои извършени строителни дейности ще бъдат приети със съответния акт и какви допълнителни мероприятия са необходими за довършване строителството на обекта.

Кметът възложи на екипа си в Общината да подготви в спешен порядък цялата проектна документация с количествена сметка и последващо остойностяване с цел подаване за целево финансиране от държавния бюджет.

Кметът на Ловеч възложи проверка на обществените поръчки

Кметът Страцимир Петков възложи външна проверка на сключените от Община Ловеч договори за съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки и вътрешните правила за периода януари 2020 г. – септември 2023 г. Той изисква анализ при сключването на договорите спазени ли са законовите изисквания, има ли нарушения, на кои разпоредби и по кои договори. Изисква още да се установи налични ли са изменения в договорите в периода на действието им, какви обстоятелства са ги наложили и довело ли е това до изразходване на допълнителни средства.

Срокът за изпълнението на възложената услуга е 90 календарни дни.

Шахматен турнир за деца ще се проведе в Ловеч

Шахматен клуб ,,Ловеч“ информира, че продължава записване на деца желаещи да посещават занимания по шахмат.Тренировките ще се водят от международния майстор на спорта по шахмат Ергин Моллов. Записване на телефон: 0876868282.

Шахматен турнир за деца ще се проведе в Ловеч на 10 февруари, събота. Организатор е шахматен клуб „Ловеч“ със съдействието на Община Ловеч.

Състезателите ще бъдат разделени в две групи: до 10 години и до 14 години. Право на участие имат всички деца от общината, отговарящи на условията. Класирането ще се извърши според набраните точки. В случай на равенство в точките се използват следните допълнителни показатели: лична среща, брой победи.

Наградите са:

За турнира до 10 години:

Момчета  до 10 години –  1, 2 и 3 място – медал и грамота

Момичета до 10 години – 1, 2 и 3 място – медал и грамота

За турнира до 14 години:

Момчета  до 14 години –  1, 2 и 3 място – медал и грамота

Момичета до 14 години – 1, 2 и 3 място – медал и грамота

Ще се направи и комплексно класиране на отборите по училища, като ще се вземат резултатите на първите пет състезатели от група.

Първите три отбора ще получат купи.

Наградите са осигурени от Община Ловеч.

Турнирът ще се проведе в шахматния клуб на бул. „България“ 10, ет. 2.

Снимка: Архив Община Ловеч

77.4% от домакинствата в област Ловеч имат достъп до интернет в домовете си

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата показват, че през 2023 г. 77.4% от домакинствата в област Ловеч имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязано намаление от 10.1 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност за страната по този показател е 88.5%.  По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на 27-мо място в страната.

През 2023 г. 69.3% от лицата на възраст между 16 и 74 навършени години в област Ловеч използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично на работа, вкъщи или на друго място. Областта се нарежда на 24-то място по регулярно използване на интернет сред 28-те области в страната, като в сравнение с предходната 2022 г. се отбелязва спад от 9.3 процентни пункта.

Мъжете в област Ловеч са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с  жените – съответно 72.2 и 65.4%. Както при мъжете, така и при жените този дял е по-нисък от средния за страната по пол, съответно с 8.3 и 13.8 процентни пункта.

Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование. Докато 92.0% от лицата с висше образование и 69.4% от лицата със средно образование използват редовно глобалната мрежа, то само 46.7% от лицата с основно и по-ниско образование се възползват от възможностите, които интернет предоставя.

През 2023 г. 23.8%1 от лицата в областта използват глобалната мрежа за взаимодействие с административни органи и публични институции, при средно 29.7% за страната. По този показател област Ловеч заема 13-то място в страната. В отделните области този относителен дял варира между 48.5% за София (столица) и 7.9% за област Монтана.

През 2023 г. относителният дял на лицата в област Ловеч на възраст между 16 и 74 навършени години, които са купували стоки и услуги по интернет, достига 48.4%2 (45.2% средно за страната).

Методологични бележки

Изследването за използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата е част от Европейската статистическа програма и се провежда ежегодно в България съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 2022/1399 на Европейската комисия. Изследването се финансира съвместно от НСИ и Европейската комисия съгласно подписано споразумение между двете институции. Основната му цел е получаването на надеждни сравними данни, които да отразяват разпространението и използването на ИКТ на национално и европейско ниво.

Обект на изследването са домакинствата и лицата в домакинствата. Единица на наблюдение са всички обикновени домакинства и лицата в тях на възраст от 16 до 74 навършени години. През периода април – юни 2023 г. са анкетирани 3 919 домакинства, избрани на случаен принцип, и 8 408 лица в тези домакинства на възраст от 16 до 74 години. Методът на анкетиране е персонално интервю, проведено от анкетьор, служител на НСИ. Анкетната карта за 2023 г. съдържа няколко модула, които събират информация за наличие и използване на интернет в домакинствата и от лицата, електронно правителство, електронна търговия, цифрови умения, поверителност и защита на личната информация, както и въпроси, свързани със социално-демографските характеристики на домакинствата и лицата. По време на изследването са събрани данни за три времеви интервала: към момента на интервюто; за последните три месеца преди интервюто и за последните 12 месеца преди интервюто.

Повече информация и данни от изследванията за използването на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата, както и анкетна карта за изследването през 2023 г., могат да се намерят на сайта на НСИ  (http://www.nsi.bg/bg/node/2805) и в Информационна система ИНФОСТАТ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=240).

Държавният план – прием за учебната 2024/2025 година обсъдиха в Ловеч

В Ловеч се проведе първото за годината заседание на комисията по заетост към областния съвет за развитие. В него взеха участие областният управител Виктор Стойчев, заместник – кметът на община Ловеч д-р Алдин Начков, началникът на РУО – Ловеч д-р Иваничка Буровска, представители на 8 – те общини в областта, на бюрата по труда от област Ловеч, както и представители на работодателски организации и синдикатите. На срещата присъстваха част от педагогическия състав на СУ“ Св. Климент Охридски“- Ловеч и членове на училищното настоятелство.

На заседанието д-р Буровска представи държавния план – прием такъв, какъвто се очаква да бъде през учебната 2024/2025 г. Планираните паралелки са резултат от заявените намерения на училищните и общински ръководства на 8 – те общини в Ловешка област. Регионалното управление на образованието се е съобразило с изказаните мнения по време на проведените през месец декември миналата година обсъждания, заедно с представители на бизнеса, на бюрата по труда и други партньорски организации. Целта е обучението и подготовката на учениците в Ловешка област да бъде в такива професионални направления, че да съответстват в максимална степен на изискванията на бизнеса. Всичко това е свързано с бъдещата им реализация на пазара на труда. Това е само началото на процеса по утвърждаване на план – приема за 2024/2025 г. Предстои най-тежката част, а именно защита на този план – прием в Министерство на образованието и науката, и едва след това ще може да се представят конкретно паралелките, специалностите и училищата, които ще реализират прием през есента на 2024 г. За момента става ясно, че всички общини, включително и община Ловеч, са удовлетворени от предложението, което в днешният ден беше гласувано и остават с надежда да бъде одобрено от Министъра на образованието.

„Почти всички общини в Ловешка област се стремят към балансираност на образователната си структура. Очаквам през следващата учебна година новото ръководство на община Ловеч и общинските съветници да извършат подробен анализ и да предложат на обществото адекватни решения.“ – заяви в края на заседанието областният управител Виктор Стойчев