Ден: 05.02.2024

Увеличават се съставените от инспектори на Община Плевен фишове за неправилно паркиране

Тенденция към увеличаване броя на съставените фишове на водачи за нерегламентирано паркиране в тревни площи, по тротоари и при поставен знак Б 27 /Забранени са престоят и паркирането/ отчита отдел „Инспекторат“ към Община Плевен. За изминалия м. януари са съставени общо 345 фиша, което е много повече от същия период на 2023 г., уточни г-н Венцислав Катинов, началник на отдела.

Фишовете се съставят от инспекторите по райони. Най-много са съставени в зоната на улиците „Пиер Кюри“ и „Мария Кюри“. Безразборното спиране на нерегламентирани места там създава проблем с преминаването на линейките на намиращото се в района лечебно заведение, получава се задръстване на движението, от което зависи живота на пациентите. Друг проблемен район е в централната градска част на Плевен.

Нарушителите се санкционират по два начина – единият е съставяне на фиш на място в ст. 226 на Община Плевен или получават фиша по пощата. Глобата е от 10 до 50 лв.

В Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на община Плевен е записано следното:

„чл. 25. (1) Забранява се спирането за престой и паркиране на пътни превозни средства:

1. върху тротоарите;

2. в обособени зелени площи за общо ползване;

3. по улиците, обозначени с пътни знаци за забрана на престоя и паркирането;

4. на място, където превозното средство създава опасност или е пречка за движението или закрива от другите участници в движението пътен знак или сигнал;

5. до престояващо или паркирано пътно превозно средство от страната на движението;

6. в тунели и подлези, на мостове, надлези, стеснени участъци от пътя и в участъци с ограничена видимост;

7. на пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние, по-малко от 5 метра преди тях,

8. на кръстовище и на по-малко от 5 метра от тях;

9. на платното за движение, където разстоянието между пътното превозно средство и пътната маркировка, забранена за пресичане, е по-малко от 3 метра или с пътен знак е забранено изпреварването;

10. върху пътна лента, предназначена за движение на бавнодвижещи се пътни превозни средства, обозначена с пътен знак.

(2) ППС до 2,5 тона и автобуси до 12 места могат да спират за престой или паркиране върху тротоарите на улиците, за които няма наложени ограничения за престой или паркиране, успоредно на оста на пътя, ако от към страната на сградите остава разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходци“.

Община Плевен призовава гражданите да бъдат активни и да подават сигнали за неправомерно паркиране на нерегламентирани места на „горещия“ телефон 064/ 881 323, за да може да се реагира бързо на сигнала и длъжностните лица да установят нарушителите.

РЗИ – Ловеч отчита ръст на заболяемостта, но няма да се обявява грипна епидемия

   От РЗИ – Ловеч съобщават ,че за периода 29.01. – 04.02.2024 г. регистрираната заболяемост от остри респираторни заболявания е 199, 07 на 10 хил. население, при 185, 8 на 10 хил. население за предходната седмица. Регистрираната заболяемост е в рамките на нормалните стойности за сезона.

За периода 29.01. – 04.02.2024 г. включително в област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания:

            Варицела – 18случая за гр. Ловеч;

            Скарлатина –  4 случая – по 1 случай за гр. Ловеч, гр. Луковит, гр. Троян и с. Орешак;

            Вирусен хепатит тип Е – 1 случай за гр. Ловеч;

Вирусен хепатит тип неопределен – 1 случай за гр. Ловеч;

Коронавирус –   4 случая.

Предприети са необходимите противоепидемични мерки в заразните огнища.

Регистрираната 14-дневна заболяемост от COVID-19 за Област Ловеч до 04.02.2024 г. включително е 13 на 100 хил. население, при 19  на 100 хил. население за предходната седмица.

Здравен контрол

През периода инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха 27 проверки  на обекти с обществено предназначение за спазване на здравните изисквания в следните населени места:            гр. Ловеч, гр. Троян, с. Златна Панега, с. Румянцево. При извършените инспекции се установи, че обектите отговарят на нормативната уредба.

Извършена е проверка на 13 козметични продукта в 4 обекта за производство на  козметични продукти за съответствие с изискванията на Регламент 1223/2009г. относно козметичните продукти по отношение на състав, етикетиране и срок на годност. Не са констатирани нарушения.

На хора от област Ловеч са изплатени над 21 милиона лева за обезщетения

Директорът на ТП на НОИ в Ловеч Боян Боянов изнесе информация за дейността на ръководената от него институция за 2023 година.

          През периода от 01.01.2023 г. от 31.12.2023 г. в ТП на НОИ – Ловеч са постъпили  – 44917 бр. документи и данни за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на малко дете  и помощи, от тях за болнични листове 42777 бр.

За същия период през 2022 г. постъпилите документи са 49403 бр., от които 47153 бр. за болнични листове.

Сумата на изплатените обезщетения е 21 532 369 лв. (за 2022 г. –20 385 129 лв.) с 1 147 240 лв. повече.

На допълнителна проверка са подложени 5887 бр. болнични листове. За 205 бр. са предприети действия по обжалване от ТП на НОИ – Ловеч, чрез Регионален съвет към Регионална здравна инспекция или пред съответния ТЕЛК. Най-голям е броят на обжалваните болнични листове поради продължителна временна неработоспособност.  Зачестяват случаите на обжалвани болнични листове по сигнал на работодателя и по тези причини се извършва повторна медицинска експертиза пред ЛКК или ТЕЛК.

За проверка от контролните органи в ТП на НОИ – Ловеч са предадени –  583 случая на осигурители и лица във връзка с подадените документи или след изплащане на паричните обезщетения.

ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА

Критерий           2023 г.2022 г.
1Регистрирани заявления29192823
2Издадени разпореждания70746780
3Изплатени суми от обезщетения10 557 777,25 8 702 140,20
4Брой лица с неоснователно изплатени парично обезщетение за безработица3747
5Неоснователно изплатени суми от парично обезщетение за безработица.27 617,6459 905.36
6Възстановени суми от парично обезщетение за безработица.23 750,8532 526.14
7Брой безработни лица с последна заетост в държави-членки на Европейския съюз  349304

За периода има увеличаване на регистрираните безработни лица с право на обезщетение за безработица. Сумите от изплатените обезщетения също са увеличени.              Наблюдава се увеличение и на броя на безработните лица с придобити периоди на осигурена заетост и последен работодател от други държави-членки на Европейския съюз (Франция, Белгия и Нидерландия).

  Намален е броя на неоснователно изплатените обезщетения и съответно възстановените суми. Това се дължи на по-коректно изготвените документи от други държави-членки на Европейския съюз.

КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ

                 С цел намаляване на броя на неправилно изплатените парични обезщетения и помощи от ДОО, служителите в отдел Краткосрочни плащания и контрол извършват ежедневно проверки в програмните продукти относно правото на лицата за получаване на парично обезщетение. Регулярно от Централно управление на НОИ се изпращат списъци за проверка с открити несъответствия във връзка с изплащането на парични обезщетения и помощи от ДОО. В резултат от извършените проверки са съставени  1 204 бр. ревизионни материали (за същия период на 2022 г. – 1 254 бр.). Ревизионни актове – 3 бр. (за същия период на 2022 г. – 5 бр.),ревизионни записки– 108 бр. (за същия период на 2022 г. – 110 бр.), констативни протоколи  959 бр. (за същия период на 2022 г. – 1 000 бр.) и 4 бр. протоколи за посещение на адрес (за същия период на 2022 г. – 1 бр.).

               В хода на извършените проверки са установени 133 бр. неправилно изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО (за същия период на 2022 г. – 144 бр.). Издадени са 3 бр. ревизионни актове (за същия период на 2022 г. – 5 бр.) и 130 бр. разпореждания по чл. 114 от КСО (за същия период на 2022 г. – 139 бр.) за сумата от 21 821.28 лв. (за същия период на 2022 г. – 19 706.92 лв.), от които 21 228.04 лв. главница (за същия период на 2022 г. – 18 904.98 лв.) и 593.24 лв. лихва (за същия период на 2022 г. – 801.94 лв.).

               За периода са издадени 473 бр. задължителни предписания (за същия период на 2022 г. – 468 бр.).                

               Съставени са 10 бр. актове за административни нарушения и са издадени 6 бр. наказателни постановления за 700.00 лв.

               През отчетния период са  декларирани  общо 39 броя злополуки. Признати за трудови са 36 броя злополуки, а 3 броя не са признати за такива.

               Признатите за трудови 36 броя злополуки, са както следва:

  • по чл. 55, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (трудова злополука възникнала на работното място) – 35 бр.
    • по чл. 55, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (трудова злополука възникнала по време на отиване или връщане от работа) – 1 бр.

             Трудови злополуки, станали с жени: 8 бр. От тях:

  • по чл. 55, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (трудова злополука възникнала на работното място) – 8 бр.
    • по чл. 55, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (трудова злополука възникнала по време на отиване или връщане от работа) – 1 бр.

              Загубени календарни дни при трудови злополуки:

  • общо: 2250 дни
    • по чл. 55, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване: 2070 дни

            Брой злополуки с нетравматичен характер – 3 бр.

            Възникналите злополуки, признати за трудови, са от общо 13 икономически дейности.

            Съвместно с Дирекция “Инспекция по труда – Ловеч” през периода са разследвани общо 3 броя злополуки.

ОСИГУРИТЕЛЕН АРХИВ

                 За периода от 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. са издадени  4 225 бр. удостоверения за осигурителен стаж и доход, 3 030 бр. отказа за издаване на документи за осигурителен стаж и доход и 1 701 бр. писма с информативен характер. За периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. в Регионален архивен център – Тетевен, при ТП на НОИ – Ловеч  са приети 3 200  бр. дела, с 458 261 бр. листове от 199 бр. осигурители с прекратена дейност без правоприемник .

            Към момента се съхраняват 143 475 бр.  дела с 21357 882 бр.  листове, приети от 4 663 бр. осигурители.

Второ издание на Kaylaka Trail Run 2024

Сдружение „Да бягаш“, в партньорство с община Плевен, ще проведе тазгодишното състезание на 07.04.2024г.  Kaylaka trail run 2024 ще включва три трасета – 7км и 16км – идентични с миналогодишните, както и ново, по-дълго трасе, минаващо покрай плевенската Панорама с дължина 30км.

Регистрациите са отворени! регистрирай се тук >