Ден: 04.02.2024

Ловният сезон в „Сдружение ловно рибарско дружество Троян“приключи с отстреляни 219 диви свине

Приключи ловния сезон в „Сдружение ловно рибарско дружество Троян“ Троян.

За членовете на троянското ловно-рибарско дружество (СЛРД) най-важно е, че след проведените излети на групов и индивидуален лов няма инциденти и всички са при семействата си и хората,  които обичат,  живи и здрави.

Констатацията е, че ловният сезон беше успешен. Радващо е, че популацията на дивеча постепенно се стабилизира и  дори увеличава.

Постигнатите резултати са следните:

Дивата свиня

Но Общото събрание на СЛРД Троян проведено през месец май 2023 година беше взето решение да се отстрелват основно приплоди от дива свиня. Целта беше зрелите мъжки и женски екземпляри да не се стрелят, което ще доведе до бързо възстановяване на популацията. В следствие на това бяха отстреляни 219 диви свине. Най много отстреляни са в Ловно-рибарска дружинка (ЛРД)  Врабево – 26, Борима  – 20 и Велчево  – 17 броя. Другите ловни дружини са с по-слаби резултати. През 2023 година няма констатиран случай на болестта „Африканска чума по свинете“ и „Трихинелоза“. Изследвани са всички отстреляни диви свине.

Сърната

Забелязва се лек спад в популацията на сърната. Причините вероятно са болестта „Син език“, хищници и не на последно място бракониерство.

При план на отстрел 175 сърни са отстреляни 67 броя. Трябва да отбележим, че от страна на ловците няма интерес към отстрела на този вид дивеч.

Благороден елен

 Популацията на този вид дивеч расте на територията на Сдружението. При план на отстрел 87 животни са отстреляни 17. Целта на Сдружението и дружините е по голяма част от отстрела да се провежда по линия на Организиран ловен туризъм. Това ще доведе до по големи финансови постъпления, които да се използват за охрана, строеж на биотехнически съоръжения и подхранване на дивеча.

Хищници

Не спира системната борба с хищниците. През ловния сезон са отстреляни 618 чакала, 366 лисици, 34 белки,    57 язовеца, 48 скитащи кучета. С най – голям отстрел на хищници е ловна дружина Врабево с 205 броя, Орешак с 119 броя и Голяма Желязна 71 броя.

Прелетен и водоплаващ дивеч

Ловците от СЛРД Троян отстреляха 1238 пъдпъдъка, 569 гривяка и 40 зеленоглави патици.

През 2023 година разселихме 14 броя елен лопатар в Ловно рибарска дружинка Велчево. С миналогодишното разселване бройката става внушителна. Констатираме, че опита за адаптация на този вид дивеч в нашия регион е успешно и има бъдеще.

               Бяха разселени 550 броя ловен фазан на територията на Сдружението. Изградихме волиер за доотглеждане и адаптация на птици /основно фазан и яребица/ на територията на ЛРД Дълбок дол. Популацията на тези пернати видове расте и все повече се забелязват и красят нашата природа.

               Членовете на троянското ловно-рибарско дружество  продължават да стопанисват язовир „Ледево“ в с. Врабево, като осигуряваме място за спорт на Нашите риболовци.

Руслана Попсавова,връзки с Обществеността

Започна традиционният базар за мартеници в Плевен

С началото на месец февруари в Плевен започна и традиционният базар за мартеници. Над 100 щанда, разположени в централната пешеходна зона, предлагат и тази година разнообразие от червено-бели символи на плевенчани и гостите на града.

Кандидатите, подали заявления за продажба на мартеници, получиха места след провеждане на публичен жребий в Община Плевен. Съгласно схемите, утвърдени от Главния архитект на Общината, позициите са разпределени в четири основни зони от Големия фонтан на пл. „Възраждане” до пред Къща музей „Цар Освободител Александър ІІ”.

Според поверието, цветовете в мартеницата имат определено значение – червеният символизира живота, а белият – чистота и щастие. Производителите в Плевен в продължение на месеци изработват мартеници, за да зарадват жителите и гостите на града. И тази година прави впечатление, че майсторите се връщат към вълната, която умело усукват. През последните години все повече се забелязва завръщане и към старата мартеница за закачване. Каквато и мартеница да изберете, за да подарите или вържете на 1 март, важно е да го направите с желание.

Продажбата на мартеници в Плевен ще продължи до 3 март, включително.

Колко са пенсионерите в област Ловеч и какви пенсии вземат?

Директорът на ТП на НОИ в Ловеч Боян Боянов изнесе информация за дейността на ръководената от него институция за 2023 година.

През периода 01.01.2023г. – 31.12.2023г. в ТП на НОИ – Ловеч са подадени  4476 броя заявления за отпускане и изменяне на пенсии и добавки по българското законодателство, европейски регламенти и международни договори, по които РБ е страна. За същият период на 2022 г. – 3956 броя или с 520 броя повече през настоящият период.

          От 01.04.2023 г. са преизчислени 6984 бр. пенсии във връзка с чл.102, ал.1, т. 1 от КСО.

          За периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. са преизчислени 1101 бр. пенсии във връзка с чл.102, ал.1, т. 2 от КСО.

          Постъпилите заявления за отпускане на нови пенсии и добавки през периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. са  4084 бр.( за същият период на  2022 г. – 3651 бр.), а за изменение на вече отпуснати пенсии – 392 бр.( за същият период на  2022 г.  – 305 бр.). Подадени заявления за лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване –  871 бр.( 2022 г. – 639 бр.)

            Има два начина, по които може да се получава пенсията, а именно: на адрес чрез пощенската станция или по лична платежна сметка чрез доставчик на платежни услуги (ДПУ), лицензиран от Българска народна банка (БНБ), и клон на ДПУ, осъществяващ дейност на територията на страната.

            Към 31.12.2023 г. са приети и обработени  1643 броя заявления за промяна на адреса/начина за получаване на пенсията, като към 31.12.2022 г. броя е бил 1703.

Общият брой пенсионери към 31.12.2023 г. е 41 460, от които 24 506 жени и 16 954 мъже. Към 31.12.2022 г. броят на пенсионерите е бил 41 628, от които 24 573  жени и 17 055 мъже.

Към 31.12.2023 г. 29 858 лица получават пенсия по банков път и 11 602 чрез пощенски станции. Към 31.12.2022 г. 29 262 лица са получавали пенсия по банков път и 12 366 чрез пощенски станции.

Изплатените суми за пенсии към 31.12.2023 г. са 352 391 198.45 лв., а към 31.12.2022 г. – 312 049 039.96 лв.

         Среден основен размер на пенсията към 31.12.2023 г.– 672.18 лв., към 31.12.2022 г. е бил 596.63 лв.

Към 31.12.2023 г. инвалидни пенсии получават 10 298 лица, към края на 2022 г. –  10 012.      

  От 1 юли 2023 г. пенсиите се осъвремениха на основание чл. 100 от КСО. Размерът на пенсиите, отпуснати с начална дата до 31.12.2022 г. се увеличи с 12 на сто. Това увеличение се извърши върху действителния или запазен размер на пенсията към 30 юни 2023 г., без изплащаните към нея добавки. В получения размер е включена сумата от 60 лева (увеличена с 12 на сто), изплащана на основание Постановление № 479 от 30 декември 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (т.нар. ковид добавка) и сумата по § 7, ал. 1 от ЗБДОО за 2022 г. (т. нар. индивидуална допълнителна разлика – ИДР), ако има такава (отнася се само за пенсии, отпуснати до 25.12.2021 г.), (също увеличена с 12 на сто). Сборът от увеличения размер, сумите от осъвременените 60 лв. и ИДР (ако има такава), са включени в определения размер на пенсията от 1 юли 2023 г.

Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО е:

• от 25.12.2021 г. – 370,00 лв.

• от 01.07.2022 г. – 467,00 лв.

• от 01.07.2023 г. – 523,04 лв.

Размерът на социалната пенсия за старост е:

• от 25.12.2021 г. – 170,00 лв.

• от 01.07.2022 г. – 247,00 лв.

• от 01.07.2023 г. – 276,64 лв.

Максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях се увеличава и определя, както следва:

• от 25.12.2021 г. до 30.06.2022 г. – 1500 лв.

• от 01.07.2022 г. до 30.09.2022 г. – 2000 лв.

• от 01.10.2022 г. до 31.12.2023 г. – 3400 лв.

Към 31.12.2023 г. 1172 пенсионера получават пенсия в размер от 1200.01 лв. – 1400 лв., 608 пенсионера – в размер от 1400.01 лв. – 1600.00 лв. и 589 пенсионера получават пенсия в размер от 1600.01 лв. – 2000.00 лв., 311 пенсионера получават пенсия в размер от 2000.01 лв. – 2500.00 лв., 64 пенсионера получават пенсия в размер от 2500.01 лв. – 3000.00 лв., 14 пенсионера получават пенсия в размер от 3000.01 лв. – 3400.00 лв. и 7 пенсионера получават пенсия в размер на 3400.00 лв.

Към 31.12.2022 г. 779 пенсионера са получавали пенсия в размер от 1200.01 лв. – 1400 лв., 406 пенсионера – в размер от 1400.01 лв. – 1600.00 лв. и 421 пенсионера – в размер от 1600.01 лв. – 2000.00 лв., 140 пенсионера – в размер от 2000.01 лв. – 2500.00 лв., 29 пенсионера – в размер от 2500.01 лв. – 3000.00 лв.,  4 пенсионера са получавали пенсия в размер от 3000.01 лв. – 3400.00 лв. и 4 пенсионера са получавали пенсия в размер на 3400.00 лв.

Издадените решения на медицинската комисия при ТП на НОИ – Ловеч за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са 4660 бр., в сравнение със същия период за 2022 г. – 3643 бр.

             Поради зачестили случаи на представяне на документи за отпускане и изменение на пенсии и добавки,  будещи съмнение за неистинност, контролните органи на ТП на НОИ – Ловеч извършват регулярни проверки. Най-често срещаните случаи са на вписан осигурителен стаж в трудова книжка или документи за осигурителен стаж, който липсва в Регистъра на осигурените лица/ РОЛ /. Също така посочен осигурителен стаж, а липсват данни в регистъра на трудовите договори; представен стаж на бланка, която не съществува към датата на издаване на документа и др. Всички случаи, за които са констатирани несъответствия са предадени на прокуратурата за разследване. В резултат на непрекъснатия превантивен контрол бяха елиминирани опитите за отпускане на неследващи се пенсии, които като дългосрочно осигурително плащане, подлежащо на ежегодно служебно преизчисление биха ощетили фонд „Пенсии“ на ДОО със значителна сума.

Ловешкият театър предлага разнообразен афиш през февруари, на фокус е Оскар Уайлд

Хитови заглавия като „Българи от старо време“  кръстосват страната  от София до Варна

Програмата  на Драматичен театър Ловеч за февруари 2024 г. предлага както нови, така и вече утвърдени заглавия.

Този месец „прокълнатият поет“ Оскар Уайлд е на фокус в Ловеч. Спектакълът „Звездното дете” с режисьор Биляна Петрова  по едноименната приказка на Оскар Уайлд е трогателен разказ за безграничната майчина любов. Впечатляващата продукция може да се види на 8 февруари 2024 г., четвъртък,  от 19.00 часа на основната сцена. В главната роля е актьорът Деян  Жеков, познат от филма „Ботев“ (2022). Спектакълът е отличен с Награда за режисура от XV-то издание на фестивала „MONO AKT“ в Прищина, Република Косово.

Ново заглавие за ловешката публика е гостуващият от Габрово премиерен спектакъл „Портретът на Дориан Грей“ по романа на Оскар Уайлд. Може да се гледа на 28 февруари,сряда, на основна сцена в Ловеч, от 19.00 часа. Режисьор е Веселка Кунчева.

„Малката книжарница“ (реж. Кристиана Бояджиева) имаше премиера през декември и вече се утвърди като любимо за публиката представление, което пълни залата. Играе се на 6 февруари от 19.00 часа в  камерна зала.

Интригуващата първа театрална интерпретация на култовия разказ „Козият рог“ на Николай  Хайтов продължава да е в репертоара на театъра. Драматизацията с режисьор Кристиана Бояджиева и гостуващия актьор Филип Аврамов в ролята на Караиван може да се гледа на 16 февруари на основна сцена в Ловеч.

За тези заглавия търсете билети на касата на театъра в Ловеч и онлайн: https://entase.to/Uv

Хитовите заглавия  на ДТ-Ловеч, продължават да кръстосват страната от София до Варна. Класиката  „Слуга на двама господари“ се играе на 7 февруари в Дом на културата „Искър“ в София. „Малката книжарница“ на 22 февруари отваря врати в Бусманци. 

А вечната сатира „Българи от старо време“ по Любен Каравелов с изключителния актьор и режисьор Николай Урумов на 12 февруари гостува в Кюстендил, на 29 февруари – в Нови пазар, а на 1 март, петък, гостува във Фестивален и конгресен център във Варна, от 19.00 часа.

 Драматичен театър Ловеч, пресцентър