Ден: 27.01.2022

Общината в Ловеч поема напълно за три месеца таксата по хранене на деца в предучилищното образование

Общинските съветници в Ловеч взеха решение с 28 гласа „За“ и без гласове „Против“ и „Въздържал се“ да се поеме на 100 % таксата по хранене на деца в задължително предучилищно образование в периода 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. Това стана на заседание на 27 януари 2022 г. под председателството на Петър Цолов.

Предложението бе внесено от Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч. То е формулирано като подпомагане на заплащане на дължими от родителите такси за дейностите по хранене на деца в задължително предучилищно образование  в срок от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г., съгласно чл. 34в, ал. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

Децата в задължителното предучилищно образование са 4, 5 и 6 годишни. Средствата са от преходния остатък от миналата година, който възлиза на 56 000 лева и това дава възможност за освобождаване от такса за три месеца.

С предлаганите изменения ще се улесни достъпът до предучилищно образование и ще се увеличи обхватът на деца, без да се нарушава размерът на приходите от такси в общинския бюджет.

Община Ловеч, пресцентър

Община Ловеч подпомага в домашна среда над 1000 лица

През 2022 г. Община Ловеч продължава да осигурява подкрепа за възрастните, самотно живеещите и хората с увреждания. Към момента по различни мерки и програми се подпомагат в домашна среда над 1000 лица. По създадената през 2021 г. социална услуга „Асистентска подкрепа“  са обхванати 140  лица с трайни увреждания и лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване от назначените 45 лични асистенти. По механизъм за личната помощ в община Ловеч се предоставя подкрепа в домашна среда за задоволяване на потребности от личен, домашен и социален характер на над 400 ползватели. Назначените лични асистенти, по Закона за личната помощ в Община Ловеч, през месец януари 2022 г. са 430 лица.

В рамките на Направление 1 по проект „Патронажна грижа + в община Ловеч“ по ОП РЧР се осигурява предоставянето на интегрирана здравно-социална услуга на 140 възрастни хора и лица с увреждания и от уязвими групи, в т.ч. лица, засегнати от COVID-19. За целта са назначени 23 социални асистенти и 5 медицински сестри.

По Направление I по същия проект  с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно са назначени 35 лица помощен персонал. От тях 29 са санитари, които извършват дезинфекция и почистване на помещенията, и 6 изпълнители, които се грижат за доставката на дезинфектанти и почистващи материали, отговарят за пропускателния режим в сградата и други спомагателни дейности, свързани с епидемиологичната обстановка.

Броят на подкрепените потребители на социални услуги, делегирани от държавата дейности,  е 303, а подкрепените заети лица, пряко изложени на риск от заразяване с COVID-19, са 194 лица. Домашен социален патронаж ежедневно приготвя и доставя храна на над  300 потребители на социалната услуга от Ловеч и малките населени места.

За Община Ловеч е важно всеки жител на общината да получи грижата, от която се нуждае, защото счита, че социалната подкрепа е водеща по пътя към излизане от кризата.

Община Ловеч, пресцентър

Кметът на Община Ловеч поздрави новите общински съветници

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова поздрави новите общински съветници, които положиха клетва на заседанието на 27 януари 2022 г. Да работим успешно и резултатно за благото на обществото, обърна се тя към Моника Прашкова Тонкова-Генчева  и Тихомир Цветанов Матеев, които са съответно от листите на ВМРО и БСП.

Те влизат на местата на Виктор Стойчев и Минчо Казанджиев, които неотдавна преминаха на друга работа. Дали поради естеството на точките в дневния ред, или заради новите попълнения, но сесията протече стегнато и за сравнително кратко време, коментираха някои съветници.

Община Ловеч, пресцентър

27.01.2022 г.

Съдът в Ловеч отмени незаконосъобразното решение да има площад на името на поп Кръстю

Състав на Административния съд в Ловеч отмени като незаконосъобразно Решение № 480/30.09.2021 г. на Общинския съвет в Ловеч, с което се именуваше площада пред Художествена галерия „Проф. Теофан Сокеров“ с името „Свещеноиконом Кръстю Никофоров“.  

Това става ясно от решение № 3 от 11.01.2022 година, което не бе обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок, който изтече 26 януари.

В мотивите на решението се сочи, че не са изпълнени формалните изисквания за публично оповестяване на предложението чрез средствата за масово осведомяване и друго оповестяване. Неизпълнението на процесуалните правила за издаване на общи административни актове по чл. 66, ал. 1 и 2 и чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от АПК е съществено процесуално нарушение, тъй като нарушава правото на участие в процеса на лицата, чиито права и законни интереси се засягат от административния акт. Налице е незаконосъобразност на оспорения акт по чл. 146, т. 3 от АПК, поради което на основание чл. 172, ал. 2 вр. с чл. 184 от АПК решението на Общинския съвет следва да се отмени.

Отмененото решение бе на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, чл. 115, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2019-2023, въз основа на Предложение № ОС-335/19.07.2021 г. Предложението бе внесено от фондация „Граждани срещу насилието“ и допълнително Предложение №  ОС-335/29.09.2021 г. от Васил Колев, председател на фондация „Граждани срещу насилието“.

Административното дело бе образувано по жалба № 3507/04.11.2021 г. подадена от кмета на Община Ловеч.

Община Ловеч, пресцентър

27.01.2022 г.

Всички народни представители от Плевен с искане за неотложен ремонт на ДКТ „Иван Радоев“

Народните представители от всички парламентарно представени партии в Плевен подписаха искане за спешно финансиране на неотложен ремонт на ДКТ „Иван Радоев“ в града. Искането е подписано от всички народни представители начело с депутата от БСП за България – Плевен Илиян Йончев.

Преди дни Йончев, заедно с колегите си от „Продължи промяната“ Стоил Стоилов и Иван Манев, както и със зам.-областният управител Виолета Йеремиева проведоха среща с директора на театъра Васил Василев. По време на разговорите бе обсъдена спешната нужда от финансиране на реконструкцията на театъра. За ремонтните дейности има готов проект и строително разрешение.

Ремонтът на театъра ще осигури по-комфортна среда за зрителите, актьорите и екипа; ще помогне за разширяване на неговите възможности, но и ще съхрани уникалната архитектура на сградата и салона.

Театърът е един от първите професионални театри в България, има изключително богата история, сградата е проектирана от австрийския архитект Гаварда и е завършена през 1894 г. Днес театърът е един от водещите в страната.

„Последният ремонт на сградата е правен през 1985 г., а през последните години са извършвани текущи ремонти., но въпреки усилията на ръководството на театъра, е невъзможно със собствени средства да се справи с амортизацията на сградата, на електрическата и на отоплителната инсталации, както и да поддържа сценичната, озвучителната и осветителната техника в адекватно и безопасно разстояние. Още през 2015 г. театърът има виза за проектиране и разрешение за строеж, както и изготвен Проект за основен ремонт и преустройство на театъра по задание на Министерството на културата. Оттогава проектът се намира там.“, пишат народните представители до министъра на културата.

В писмото се отбелязва още, че като най-голям културен институт в Плевен, Драматично-кукления театър „Иван Радоев“ гради не само своя собствен имидж, но и този на Плевен като цяло; и в този смисъл ремонтът и преустройството му вече не търпят отлагане.

Настоятелното искане за осигуряване на необходимите средства за ремонт на театъра през 2022 г. е подписано от всички деветима народни представители от МИР-Плевен.

Цената на билета за тролейбусния транспорт в Плевен става 1,50 лв., без промяна остават цените на месечните карти за учащи

Билетът за пътуване в тролейбусния транспорт в Плевен се променя от 1,00 лв. на 1,50 лв. Актуализират се и цените на част от абонаментните карти за градския транспорт. Цените на месечните абонаментни карти за учащи остават без промяна. Новата тарифа за превоз на пътници от „Тролейбусен транспорт“ ЕООД в Плевен влиза в сила от 1 март тази година.Решението за нова Тарифа за превоз на пътници в тролейбусния  транспорт в Плевен бе прието от Общинският съвет на първото за тази година заседание след продължителен дебат. Предложението за  промяна в тарифата е внесено от общинска администрация след постъпило искане от инж. Ангел Несторов, управител на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД. Инж. Несторов присъства и на днешното заседание и представи доводите за предложеното увеличение пред съветниците. Посочено бе, че действащата в момента тарифа за превоз на пътници в тролейбусния  транспорт в Плевен е в сила от 1 февруари 2015 г. Съгласно същата цената на билетчето за еднократно пътуване е 1 лв. с ДДС, има и различни варианти на цена за абонаментна карта в зависимост от избрания пакет (брой линии) и категорията пътници (учащи, лица с увреждания, лица на възраст от 65-70 г, лица на възраст над 70 г.) Заради променената икономическа обстановка и очакваното трайно повишаване цените на ел.енергията, резервни части, гориво и др., операторът иска и увеличение на цената на билета и актуализиране цените на абонаментните карти.

След обсъждане и направени редица предложения в залата, Общинският съвет прие Тарифата за цени на превозните документи, за превоз на пътници от „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, в която е записано:

 • Цена на билета – 1,50 лв.
 • Месечна карта за една тролейбусна линия за учащи – остава без промяна – 14 лв.;
 • Месечна карта за всички тролейбусни линии за учащи – остава без промяна – 16 лв.;
 •  
 • Месечна карта за една тролейбусна линия за граждани – 56 лв.;
 • Месечна карта за всички тролейбусни линии за граждани – 74 лв.;
 • Месечна карта за една тролейбусна линия за лица над 70 г. – 14 лв.;
 • Месечна карта за всички тролейбусни линии – за лица над 70 г. – 11 лв.

ОбС – Плевен

Д-р Володя Попов отново ще оглавява Регионалния исторически музей – Плевен

         Победител в конкурса за директор на Регионалния исторически музей – Плевен, е досегашният ръководител на културния институт д-р Володя Попов. Другият участник е Анелия Първанова – служител в РИМ. След разглеждане на представените документи /Протокол № 1/06.01.2022 г./ и двамата кандидати бяха допуснати до втория етап – представяне на концепция за развитието на музея и събеседване, който се проведе на 25 януари. Конкурсната комисия се председателстваше от Стефка Григорова – директор на Дирекция „Хуманитарни дейности” при Община Плевен. В състава й бяха двама представители на Общинската администрация; трима директори на регионални исторически музеи в страната; представители на Министерството на културата, на БАРОК и  СРОК, както и представители на  НФ „Култура” при КТ „Подкрепа” и НСФ „Култура”.

         След защитата на концепциите и последващото събеседване д-р Володя Попов получи 495 точки, или 96 % от максимума, и беше класиран от комисията на първо място. Анелия Първанова е втора с 354 точки /71.5 % от максималния брой/.

Д-р Володя Попов е завършил „История“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с квалификация „Археология“. Доктор е по история към Археологическия институт при БАН.  Бил е заместник-кмет на Община Русе с ресор „Образование, култура, здравеопазване и социални дейности“, а в периода 2001 – 2002 г. е бил кмет на същата община. От 2007 до 2012 г. е директор на ОП „Доходно здание“ – Русе. Има множество научни разработки и публикации в областите на опазване и изучаване на движимото културно наследство. Той оглавява Регионалния исторически музей – Плевен, от 2016 г.

С победителя в конкурса д-р Володя Попов ще бъде подписан трудов договор за следващия му петгодишен мандат като директор на РИМ от 01 февруари 2022 год.

Общински съвет – Плевен прие Наредба за стимулиране на раждаемостта в общината

Еднократна парична помощ ще се отпуска за новородено/осиновено първо, второ и трето дете на родители, отговарящи на съответните критерии  

Община Плевен ще стимулира раждаемостта и отговорното родителство чрез отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено първо, второ и трето дете. Новата социална мярка и условията за финансовото подпомагане влиза в сила с новата Наредба за стимулиране раждаемостта на територията на общината, приета днес единодушно от Общинския съвет на Плевен. Правото за еднократна помощ възниква за деца, родени/осиновени след 01.01.2022 г.

Критерии за финансово помагане

Наредбата за стимулиране раждаемостта в община Плевен предвижда финансово помагане за новородено или осиновено до трето дете включително, за родители на новороденото, респективно осиновители, които към момента на подаване на декларация за кандидатстване отговарят на следните критерии:

1. Да са пълнолетни граждани към датата на раждане на детето;

2. Единият родител да е с постоянен и настоящ адрес на територията на община Плевен повече от 2 години преди датата на раждане на детето или датата от акта за осиновяването му, както и другият родител да е с постоянен и настоящ адрес към момента на подаване на заявление – декларацията;

3. Майката и бащата да са с непрекъснати здравноосигурителни права към момента на подаване на заявлението – декларация за отпускане на еднократна финансова помощ;

4. Да нямат изискуеми задължения към Община Плевен към момента на подаване на заявлението – декларация за отпускане на еднократна финансова помощ;

5. В случай, че родителите имат други рождени или осиновени деца, подлежащи на задължително предучилищно или училищно образование, съгласно Закона за предучилищното и училищно образование, същите да са записани и да посещават съответното учебно заведение на територията на община Плевен.

Необходими документи

За отпускане на финансовата помощ родителите, отговарящи на заложените критерии, ще подават заявление-декларацията в Центъра за обслужване на граждани, с приложени към заявлението следните документи:

 • Копие от удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта;
 • Удостоверение за родените/ осиновените от майката деца;
 • Удостоверение за постоянен и настоящ адрес на родителите, респективно осиновителите;
 • Копие от диплома за завършено образование на родителя/осиновителя;
 • Копие от влязло в сила решение на съда за упражняване на родителски права от единия родител при развод;
 • Копие от влязло в сила решение на съда за допускане на пълно осиновяване на детето ( при пълно осиновяване);
 • Служебна бележка/удостоверение, издадени от детска градина или училище, в случай че родителите имат други рождени/осиновени деца, подлежащи на задължително предучилищно и училищно образование, съгл. чл.8 от Закона за предучилищното и училищно образование, с което да удостоверят, че децата са записани и посещават учебно заведение на територията на Община Плевен;
 • Служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, за извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи, съобразно възрастта и здравословното състояние на детето;
 • Номер на банковата сметка с титуляр единият от родителите, посочена в Заявлението – декларация, по която да бъде преведена еднократната финансова помощ;
 • Лична карта за справка;
 • Справка за здравноосигурителния статус на родителите.

Процедура за разглеждане на подадените заявления

Подадените заявления ще се разглеждат и одобряват от 5-членна комисия /служители на общинска администрация/, назначена със заповед на кмета на Община Плевен. Комисията ще заседава поне веднъж в месеца и ще излиза с писмено мотивирано решение за отпускане/отказ на еднократната парична помощ. Когато към подаденото заявление – декларация липсват някои от изискуемите документи, лицето ще се уведомява за това писмено от председателя на комисията с препоръчано писмо на посочен от заявителите адрес. В случай, че в двуседмичен срок от датата на получаване на уведомителното писмо, лицето не предостави липсващите документи, Комисията ще се произнася с решение за отказ за отпускане на еднократната финансова помощ.

Размер на еднократната финансова помощ

Размерът на еднократната парична помощ при спазване на изискванията на тази Наредба, за всяко новородено/осиновено до трето дете включително, е както следва:

За първо дете:

1. Първа група (родител/осиновител без или с основно образование) – 100 лв.

2. Втора група (родител/осиновител със средно или висше образование) – 200 лв.

         За второ дете:

1. Първа група (родител/осиновител без или с основно образование) – 200 лв.

2. Втора група (родител/осиновител със средно или висше образование) – 300 лв.“

За трето дете:

1. Първа група (родител/осиновител без или с основно образование) – 350 лв.

2. Втора група (родител/осиновител със средно или висше образование) – 400 лв.

При раждане на близнаци, тризнаци и т.н. , еднократната парична помощ се изплаща за всяко дете в размер на 500 лв., без да се отчита образованието на родителя, както и поредността на децата.

При родители/осиновители с различна степен на образование, еднократната помощ ще се определя като се зачита по-благоприятното обстоятелство за помощта, отпускана за степента на образование на всеки един родител.

Еднократната парична помощ ще се изплаща безкасово по банков път, по съответната сметка на получаващия помощта. Помощи, изплатени в нарушение на Наредбата, ще подлежат на връщане със законна лихва.

Прилагането на новата Наредба за стимулиране раждаемостта на територията на община Плевен ще се обезпечава ежегодно с финансови средства от бюджета на Общината, като правото на еднократна парична помощ ще се придобива от датата на раждане на детето или от датата на акта за неговото осиновяване. Помощта ще може да се заявява при раждане/осиновяване на детето в срок от 3 месеца, считано от края на месеца, през който е родено/осиновено детето и ще се изплаща в 30-дневен срок от издаване на заповедта за отпускане. Заявленията-декларации ще се приемат и обработват целогодишно.

Наредбата влиза в сила в 7-дневен срок от публикуването й на интернет страницата на Общински съвет – Плевен

ОбС – Плевен

Приеха План-сметката за сметосъбиране в община Плевен за 2022 г., такса битови отпадъци остава без промяна

С 36 гласа „за“ Общински съвет – Плевен прие План-сметката за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен през 2022 г. Такса битови отпадъци за населените места в общината остава без промяна и тази календарна година, решиха съветниците

Съгласно изискванията на Закона за местните данъци и такси, такса битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския съвет въз основа на приета План-сметка за всяка дейност. Действащите в момента размери на таксата за населените места в община Плевен са определени с решение от 21.12.2015 г. на местния парламент. Те остават в сила и през 2022 г. и са както следва:

– за гр. Плевен за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия – 1,494 на хиляда от данъчната оценка на имота;

– за гр. Плевен за нежилищни имоти на предприятия – 4,814 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота;

– за гр. Славяново за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници – 1,2 на хиляда от данъчната оценка на имота;

– за гр. Славяново за нежилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници – 2,9 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота.

За останалите населени места с организирано сметоизвозване:

 • за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници – 2,7 на хиляда от данъчната оценка на имота;
 • за нежилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници – 2,9 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота;
 • за кметство Опанец /старо село/ – за имотите, попадащи извън строително-регулационни граници, ще се извършва само услугата поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 г. – в размер на 28,83 % от общия промил за жилищни и нежилищни имоти.

Съгласно чл.21, ал.4, т.5 от общинската Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, на територията на общината не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване и такса за обезвреждане на битови отпадъци в депа: За сгради, собственост на организации на хора с увреждания, които не са отдадени под наем; за сгради на училища, висши училища и академии, използвани за учебен процес и научна дейност; за музеи, галерии, библиотеки и читалища, които не са отдадени под наем“.

За периода 01.11.2020 г. – 31.10.2021 г. разходите за сметосъбиране и сметоизвозване в общината са 3 358 254 лв. с ДДС. Честотата на извозване за гр. Плевен е ежедневно в жилищните квартали и централна градска част, два пъти седмично за индустриалните зони и един път седмично за индивидуални съдове за отпадъци на фирми и граждани. Обслужват се също и обекти извън регулационните граници – обекти в парк „Кайлъка” и в местностите Стража и Текийски орман. За с. Буковлък кратността на обслужване е 7 дни, за гр. Славяново и другите села в общината – на 10 дни.

Разходите за почистване по райони в града – улици, обществени места, речни корита в регулацията на населените места от общината, паркове, включително част от парк „Кайлъка”, градинки, детски площадки и нерегламентирани замърсявания, са 4 145 975.15 лв. с ДДС. При периодичните проверки и сигнали се установяват и нерегламентирани замърсявания. Разходите за извършване на дейностите по почистването им са включени в тази сума и възлизат на 570 909,70 лв. с ДДС за посочения период.

През годината в сепариращата инсталация на Регионалната система са обработени общо 53 005 т смесен битов отпадък от община Плевен, е записано в документа. За компостиране са постъпили съответно 8 068 т зелени и биоразградими отпадъци. За рециклиране са отделени 11 285 т отпадъци от пластмаса, хартия, стъкло и метали.

Прогнозни разходи за дейностите през 2022 г.:

При определяне на прогнозните разходи за дейностите е взето под внимание предстоящото сключване на нови договори за дейностите по почистване и третиране на отпадъците. Посочва се, че извършените разходи ще бъдат завишени спрямо разходите от последните години поради повишаване на минималната работна заплата, повишаване цените на горивата и ел. енергията, завишените нормативни изисквания по управление на отпадъците и подобряване качеството на атмосферния въздух, обвързано с качествено и редовно почистване на улиците, измиване и оросяване. Ежегодно се повишава и размерът на отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, като за 2021 г. те бяха 82 лв./тон, а за 2022 година ще са в размер на 95 лв./тон. В тази връзка прогнозната стойност за сметосъбиране и сметоизвозване в община Плевен за 2022 г. е 3 840 000 лв. с ДДС. Прогнозната стойност на дейността е обвързана със сключен договор през 2020 г. и е предстоящ нов договор по реда на Закона за обществените поръчки. Изпълнителят на услугата ще обслужва по-голям брой съдове за отпадъци, ще бъде въведена нова система за GPS проследяване и контрол на част от контейнерите, ще бъдат обслужвани обекти извън регулацията на град Плевен, както и всички нови обекти, които декларират заплащане на такса битови отпадъци според количеството.

За почистване по райони в града – на улици, обществени места, паркове, градинки, речни корита, детски площадки и нерегламентирани замърсявания, плюс трикратно миене през годината, заложените средства са съответно 4 500 000 лв. с ДДС.

Общо записаните прогнозни приходи от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен за 2022 г., са 7 200 000 лв., а общо разходите за същия период – 15 609 500 лв. Разликата между прогнозните приходи от такса битови отпадъци и разходите за поддържане чистотата на обществените територии, както и отчисленията по ЗУО ще бъдат за сметка на други местни приходи на Община Плевен.

ОбС – Плевен

Пътни инциденти в Ловеч

На 26.01.2022г. около 10.00ч. на паркинг на Сити център-Ловеч, 40-годишен мъж при управление на лек автомобил на заден ход е блъснал 65-годишен пешеходец. Потърпевшият е прегледан от медицински екип и освободен с леки натъртвания. Пробата за алкохол на водачът е отрицателна, съставен му е акт за нарушение на ЗДВП.

Около 16.00ч. на ул. «Ал. Стамболийски» в града, 18-годишна при управление на лек автомобил и излизане от паркинг на жилищен блок не е пропуснала движещия се по улицата друг лек автомобил  и превозни средства са се ударили странично. Водачите на двата автомобила са прегледани от медицински екип и са освободени за домашно лечение, а на 18-годишното момиче е съставен акт за нарушение на ЗДВП.

Председателят на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Настимир Ананиев се сеща с граждани в Плевен

На 31 януари, понеделник, от 10:00 до 12:00, председателят на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Настимир Ананиев ще проведе изнесена приемна за граждани с регионална насоченост.
На приемната ще присъстват и зам. председателя на комисията арх. Йордан Терзийски, народния представител и член на комисията Димитър Ташев, и народния представител от Плевенска област Иван Манев.
Посещението в Плевен е част от програмата за изнесени приемни на представителите на регионалната комисия в Северна България. Освен Плевен, народните представители ще посетят Свищов, Русе, Търговище, Велико Търново, Габрово и Ловеч.
Гражданите, които проявяват интерес, могат да си запишат час на тел. 02 980 5258, за да се избегне струпване на хора.
Изнесената приемна ще се проведе на 31 януари (понеделник), в диапазона 10:00 – 12:00 на ул. „Иван Мендиликов“ №1, в зала „Ферия“.

Областният управител Виктор Стойчев обсъди взаимодействие с кметовете на Троян и Априлци

Областният управител Виктор Стойчев продължи срещите си на място с кметовете на общини. Вчера той посети кмета на Троян Донка Михайлова и на Априлци Тихомир Кукенски. Обсъдени бяха ковид ситуацията, приключването на бюджетната година, затрудненията за общините, породени от неприетата все още финансова рамка за 2022 г., бъдещите планове на кметовете за развитие на градовете и населените места и взаимодействието им с областния управител.

Михайлова връчи на Стойчев папка с документи за важни проекти за община Троян, по които има очакване за подкрепа на държавата и персонално на областния управител като неин представител на регионално ниво и с които са запознати вече и ловешките народни представители. Сред тях са изграждане на многофункционална спортна зала, реконструкция и рехабилитация на републикански път II 35 в участъка Балканец – Кърнаре, реконструкция на общински път в с. Орешак. Очакване за подкрепа заяви и Кукенски – за реализация на следващите етапи по проекта за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа в Априлци и за намиране на механизма за включване на път, водещ към планината, в общинската пътна мрежа като част от замислите за развитие на туризма.

И на двете места Стойчев препотвърди намеренията си за партньорство с представителите на местната власт. Работата в една посока в полза на хората винаги дава резултат, коментира той.

Утре първите му опознавателни срещи като областен управител продължават с кмета на Летница д-р Красимир Джонев и на Ловеч Корнелия Маринова. Следващата седмица той ще посети и Ябланица и Тетевен.

Община Тетевен въвежда режим на уличното осветление

Община Тетевен уведомява своите жители, че от 25 януари започна поетапното въвеждане на временен режим на уличното и парково осветление на територията на цялата община, поради драстичното поскъпване на електроенергията за небитовите потребители. Налагането на тази ограничителна мярка дълго време беше отлагано, но поради продължаващото поскъпване на ел. енергията тя стана наложителна.В тази връзка, осветлението ще бъде спирано в часовия диапазон от 23:30 ч. вечерта до 03:30 ч. сутринта, всеки ден в гр. Тетевен и населените места от общината.