Ден: 25.11.2021

В Ловеч допълниха наредбата за прием в детските градини заради децата на 4 години

Тъй като от 01.01.2021 година предучилищното образование е задължително за децата, които навършват 4-годишна възраст за 2020/2021 и следващите учебни години, в Ловеч общинските съветници приеха Наредба за изменение и допълнение на „Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на Община Ловеч“. Решението бе прието на заседание на 25.11.2021 г. с 31 гласа „За“,  без гласове „Против“ и един глас „Въздържал се“.

Община Ловеч е осигурила условия за осъществяване на задължителното предучилищно образование в съответствие с изискванията на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и съгласно с §17 на преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищно образование .

За прилагането на приетите промени не е необходимо изразходването на допълнителни средства от бюджета на Община Ловеч.

Промените са за да се избегне противоречието и да се постигне синхрон между разпоредбите на подзаконовия нормативен акт и нормативни актове от по-висока степен.

Община Ловеч, пресцентър

25.11.2021 г.

Общинските съветници в Ловеч решиха фирма „Еко“ ЕАД да стане ЕООД

След серия гласувания за общинската фирма „Еко“ в крайна сметка общинските съветници в Ловеч решиха тя да бъде преобразувана чрез промяна на правната форма от ЕАД  в ЕООД. Решението бе прието на заседание на 25.11.2021 г. с 20 гласа „За“,  без гласове „Против“ и осем гласа „Въздържал се“.

Предложението за решение бе внесено от общинския съветник Валентина Янкова Митева с мотив, че досега съветът на директорите на ЕАД не е изпълнявал функциите, за които е създаден. Припомня се, че през 2008 г.  Общинския съвет  е преобразувал „Еко“ ЕООД  в еднолично акционерно дружество, в което Община Ловеч е едноличен собственик на капитала. При досегашното ЕАД  не са налице обаче основните предимства за акционерните дружества – най-висока форма на организация на капиталовите дружества; най-високи възможности за контрол върху дейността от страна на собственика на капитала; възможност за „прозрачност“ на дейността с назначаване на външен одитор и прочие. Общинският съвет избира за управител на „Еко“ ЕООД  Валентин Пенчев, като преди това го освобождава от досегашната му длъжност в акционерното дружество.

Преди това съветниците приеха информация за резултатите от дейността на „Еко“ ЕАД към 30.09.2021 г., докладвани от Валентин Пенчев – изпълнителен директор. Общинската фирма отчита печалба от 111 хил. лв. за периода и положителен паричен поток в размер на 106 хил. лв.

С друго гласуване съветниците прекратиха окончателно конкурсната процедура за възлагане управлението на „Еко“ ЕАД, открита с Решение № 315/25.02.2021 г., доп. с Решение № 342/08.04.2021 г.

При това развитие на нещата точката за откриване на нова конкурсна процедура за възлагане управлението на „ЕКО“ ЕАД  отпадна поради липса на предмет.

Община Ловеч, пресцентър

25.11.2021 г.

Децата от Гулянци отправят своите послания в рамките на Европейската седмица за намаляване на отпадъците

По повод Европейската седмица за намаляване на отпадъците Община Гулянци проведе инициатива сред най-малките граждани под мотото „Събираме разделно – пазим и обичаме природата!“. На 22 и 23 ноември децата и учителите от подготвителните групи на детските градини и първите класове на СУ „Хр. Смирненски“ гр. Гулянци  твориха, пяха, играха и се състезаваха в забавни мероприятия, чрез които научиха, колко е важно да пазим природата и населеното си място чисти, как да събират разделно отпадъци, какво е рециклиране. Главен специалист „Екология“ при Община Гулянци Донка Евстатиева подари на участниците в инициативата кошчета за разделно събиране на отпадъци и раздаде поощтрителни награди на малчуганите за активността и старанието. Тя пожела на децата да са здрави и да пораснат отговорни граждани, разказа им, че всеки може да даде своя принос в опазването на планетата. Кошчетата ще останат в групите и класните стаи, като децата периодично ще ги изхвърлят в общите контейнери за разделно събиране, поставени от Община Гулянци в големите населени места. Идеята е по този начин у тях да се изгради правилна нагласа към разделното събиране и рециклирането и да се възпитат постоянство и навици в това отношение.

В рамките на инициативата учениците и учителите от първите класове на СУ „Хр. Смирненски“ гр. Гулянци отправиха своето послание: „Ние сме света, ние сме децата, ние ще опазим бъдещето на Земята!“ с открит урок, програма и арт-ателие. Те изработиха сувенири, макети и дори модни тоалети от отпадъчни материали, рецитираха тематични стихчета и си организираха викторина.

Децата от подготвителните групи при ДГ „Незабравка“ гр. Гулянци също научиха много за опазването на околната среда, чрез забавни игри, образователни приказки и работилница за сръчни ръчички, в която създадоха красиви предмети и украси от ненужни отпадъци.

ДГ „Първи юни“ с.Гиген участва в общинската инициатива като децата и техните учители изработиха заедно коледна украса от отпадъчни материали и подредиха изложба. Те подготвиха и музикален поздрав, с който да покажат, колко много знаят за разделното събиране. Малчуганите направиха саксии от непотребни кутии и в тях посадиха растения, които ще отглеждат сами.

Подготвителната група в ДГ „Щастливо детство“ с. Брест също активно участва в инициативата, като децата изработиха и се премениха в карнавални костюми от отпадъчни материали, твориха макети и сувенири, решаваха забавни задачи.

ДГ „Детска радост“ с. Милковица се включи в Европейската седмица за намаляване на отпадъците с дидактични игри: „Всеки отпадък в своята къща“, „Да почистим парка“. Децата и учителите изработиха слънчоглед и ваза с цветя от отпадъчни материали, правиха опити с използване на отпадъчни материали и гледаха приказката за юначетата с празните тумбачета.

Общински съвет – Плевен прие решение за закупуване на нова техника по проект за патронажна грижа

Общински съвет – Плевен, прие решение за закупуване на нова техника по  проект за патронажна грижа, изпълняван от Община Плевен по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.  В тази връзка бе направена промяна в Приложение №10А „Разчет за финансиране по обекти на капиталовите разходи по обекти по проекти на Европейския съюз през 2021г.” Решението бе прието с единодушната подкрепа на  съветниците.

С Решение №461 от 25.02.2021 г. Общинският съвет прие Сборния бюджет на Община Плевен, неразделна част от който е и Приложение № 10А „Разчет за финансиране по обекти на капиталовите разходи по обекти по проекти на ЕС през 2021г.” Във връзка с изпълнението на дейностите по проекта „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Плевен“, ОПРЧР 2014-2020 е необходимо да бъде закупена компютърна и периферна техника. След проведена процедура по Закона за обществените поръчки и сключен договор с изпълнител през 2021 г. е необходимо да бъде променено Приложение №10А, като в него бъдат включени допълнително новите дълготрайни материални активи – 1 бр. преносим компютър и 4 бр. настолна компютърна конфигурация.

Във връзка с горното Общинският съвет гласува промяна в Приложението както следва:

  • Създаване на обект „Преносим компютър“ на стойност 1 800 лв. с ДДС, в това число един брой преносим компютър с лицензиран софтуер на единична цена 1 800 лв. с ДДС;
  • Създаване на обект „Настолна компютърна конфигурация“ на стойност 5 664.00 лв. с ДДС, в това число четири броя настолна компютърна конфигурация с лицензиран софтуер на единична цена 1 416.00 лв. с ДДС.

Общински съвет – Плевен заседава в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова” при спазване на противоепидемичните мерки. Предварителният дневен ред на ноемврийската сесия включваше 17 предложения, след гласуване бяха добавени и 4 допълнителни точки: предложение за продажба на застроен общински имот на собственика на законно построена върху имота сграда по плана на гр. Плевен; изменения на две решения на Общинския съвет и предложение за възлагане на недвижим имот – поземлен имот, находящ се в Източната индустриална зона на Плевен. Последна точка е питане от общинския съветник Генади Динков до кмета на общината Георг Спартански относно ремонт на улица в с. Къшин, община Плевен.

ОбС – Плевен

31 нови случаи на COVID-19 в област Ловеч

Регистрираната 14-дневна заболеваемост за Област Ловеч към 24.11.2021 е 502  на 100 хил.население.

На 24 ноември 2021 на територията на Област Ловеч са диагностицирани 31 души.      Хоспитализираните са 11, останалите са на  домашно лечение и изолация. От новодиагностицираните 6 души са от 3 семейни огнища, останалите нямат епидемиологична връзка помежду си.

Диагностицирано е лице- помощен персонал от ДГ в гр. Луковит, децата от групата са карантинирани като контактни.

Случаите са от 5 общини на областта и са разпределени както следва:

За община Летница – 4 случая – с. Горско сливово -1, гр. Летница –  3

За община Ловеч –8 случая – по един от селата Баховица, Йоглав, Славяни и  гр. Ловеч –  5 случая

За община Луковит –  гр. Луковит – 1     

За община Тетевен –  гр. Тетевен – 3

За община Троян – 15 – по един случай в селата Врабево, Дълбок дол и Черни Осъм, с. Шипково – 2,  гр. Троян – 10

Към 11,00 часа на 25 ноември 2021 г. общо диагностицираните случаи в областта са 9817. Активните случаи са 849, от които 684 на домашна изолация и лечение и 165 хоспитализирани. Излекуваните лица са 8328, под карантина са 684 души, починалите 640.

На 25 ноември 2021 година в системата са отразени починали от и със COVID:  мъж на 82 г. от гр. Троян и на 81 г. от с. Ломец със сърдечно заболяване, мъж на 82 г. от с. Борима с хронично неврологично и сърдечно заболяване,  жена на 86 г. от гр. Ловеч  няма данни за придружаващи заболявания.

Община Плевен приема предложения за спортни събития, които да бъдат включени в Спортния календар

До края на м. ноември Община Плевен приема предложения за спортни събития, които да бъдат включени в Спортния календар за 2022 г. и съфинансирани от Община Плевен. Възможностите за финансово подпомагане на спортни прояви са регламентирани в Правилника за условията и реда за финансово подпомагане на спортни мероприятия, включени в Спортния календар на Община Плевен.

Право на финансово подпомагане имат спортни организации по чл. 11 от Закона за физическото възпитание и спорта, като сред изискванията е те да са регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност. Заявления и необходимите документи, включително и финансови разчети за предлаганата спортна проява, се подават в Центъра за обслужване на граждани на Община Плевен. През календарната година спортен клуб, спортна федерация или национална спортна организация може да получи съфинансиране за едно спортно мероприятие, което се провежда на територията на общината. Община Плевен също предлага за Спортния календар прояви, които организира самостоятелно.

Правилникът предвижда максимална сума за подпомагане при oрганизиране и провеждане на световни, европейски и балкански първенства в Плевен до 10 000 лева. Международни състезания се съфинансират със средства до 5 000 лева, а национални, регионални, зонални и градски спортни инициативи, включително и за популяризиране на масовия спорт, могат да получат съфинансиранедо 2000 лева.

Предложенията се разглеждат от 7-членна комисия, в чийто състав са  трима общински съветници от ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм”, двама служители от отдел „Спорт“, юрист и финансист от Общинската администрация. В срок до 20 декември комисията обсъжда постъпилите предложения и предлага за утвърждаване на Кмета на Община Плевен проект за Спортен календар. Проектът за Спортен календар се внася за окончателно одобрение в Общински съвет – Плевен, при разглеждане на общинския бюджет.

         Пълният текст на Правилника и необходимите формуляри за кандидатстване са публикувани на Интернет страницата на Община Плевен – в меню: Дейности/ Спорт/ Нормативни документи.

         През 2021г. в Спортния календар на Община Плевен бяха планирани 22 спортни събития. 12 от тях са одобрени предложения на спортни организации, 10 – по инициатива на Община Плевен. С отделно финансиране при гласуването на бюджета бе подпомогнато провеждането на Маратона на приятелството. Поради сложната епидемична обстановка част от проявите в Спортен календар’2021 бяха отменени.

Полицаи и митничари иззеха 630 литра алкохол от къща в с.Кирчево

630 литра алкохол са иззели служители на РУ Угърчин при съвместна операция с представители на Агенция «Митници».

На 24 ноември полицейските служители са извършили проверка в частен дом в с.Кирчево, където са установили различни по вид и обем туби, бидони и шишета пълни с общо 630 литра високоградусов етилов алкохол.  

Откритите количества са иззети от служители на Агенция „Митници“, а по случая е образувано досъдебно производство и работа продължават служителите на РУ Угърчин.

Мъж е загинал при пожар в дома си

На 24 ноември около 10.30ч. в РУ и РС ПБЗН Тетевен е получен сигнал за пожар в къща, в махала Глотното в града, обитавана единствено от 52-годишен мъж. Незабавно към мястото на инцидента са изпратени екипи на пожарната в Тетевен, като при гасенето на пожара, на втория етаж на дома, в стая откъдето се предполага, че е тръгнал огъня е намерен труп на лице от мъжки пол. При първоначалния оглед не са установени данни за умишлен палеж. Служители на РУ Тетевен разследват причините за инцидента, а тялото е откарано за оглед и аутопсия в МБАЛ-Ловеч.

Национална конференция „По-близка Европа“ ще се проведе на 30 ноември

На 30 ноември 2021 г., от 10:30 ч., ще се проведена национална конференция, като заключително събитие по проект „ПО-БЛИЗКА ЕВРОПА: Отворена платформа за граждански инициативи – CEOPCI“, изпълняван на територията на община Ловеч от бенефициент Сдружение „АСОРИ“, в партньорство с Асоциация на Българските Градове и Региони – АБГР и община Ловеч.

Конференцията ще се проведе онлайн, с отворен достъп, давайки възможност за включване на  всички заинтересовани организации и граждани и ще представи постигнатите резултати и създадената социална иновация в изпълнение на проектните дейности.

Линк за достъп до събитието:

https://bit.ly/CloserEurope

По време на събитието Асоциацията на Дунавските общини и чуждестранни организации, изпълняващи сходни проекти, ще представят успешни практики за включване на гражданите в политиките на сближаване на ЕС.

Форумът предвижда отворена дискусия за възможното прилагане на различни европейски граждански инициативи в българските общини.

Представители на Асоциацията на българските градове и региони – 55 общини от цялата страна, са поканени за участие в събитието.

Основните дейности по проект „По близка Европа – отворена платформа за граждански инициативи – CEOPCI“, изпълнени досега са:

●         Реализирано проучване за информираността на гражданите относно политиката на сближаване на Европейския съюз, с фокус върху бъдещи инициативи за финансиране от ЕСФ (Европейски Социален Фонд) и КФ (Кохезионен Фонд), насочени към опазване на околната среда, подобряване на транспортната свързаност и интегрираното развитие с други общини в България и готовността на гражданите да се включат в реализирането им;

●         Изградена онлайн платформата Lovech Lab Open Space, за отворен дебат, предложения и действия, целящи да повишат гражданското участие в  прилагане на политиките за регионално развитие на ЕС.

●         Анализирани и приоритизирани проблеми за решаване на територията на община Ловеч, отразени на интерактивна карта на местните предизвикателства, качена на платформата Lovech Lab Open Space (www.lovechlab.eu)

●         Обявена публична покана за набиране на граждански инициативи през отворената платформа Lovech Lab Open Space, с цел осигуряване на чиста природна среда за отдих и туризъм и облагородяване на малките населени места в община Ловеч. По поканата бяха подадени 19 предложения, от които 6 са финансирани с проектни средства, а останалите инициативи – с общински средства, поставящи началото на общински Фонд за подпомагане на граждански инициативи за опазване на околната среда.

Проект „ПО-БЛИЗКА ЕВРОПА: Отворена платформа за граждански инициативи – CEOPCI“, споразумение за безвъзмездна помощ за действие с множество бенефициенти за Политиката на Сближаване № 2020CE16BAT116 се финансира от ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, чрез ДИРЕКЦИЯ РЕГИОНАЛНА И ГРАДСКА ПОЛИТИКА, по Изграждане на административен капацитет и програма Изпълнение II, Подкрепа за участието на гражданите в прилагането на Политиката на Сближаване.

Състезание „Живот срещу пластмаса – 1:0“в Ловеч

Община Ловеч организира провеждането на екологичното състезание „Живот срещу пластмаса – 1:0“. Обявяването на състезанието е на 26 ноември 2021 г.

Това е възможност да покажем, че светът може да съществува и без пластмаса. Състезанието включва разработване на идейни проекти за намаляване на еднократната употребата на пластмаси в домакинствата.

Екологичното състезание „Живот срещу пластмаса – 1:0“ се провежда в рамките на  кампания „Всички заедно за природата“. Организатори са Европейски център „Европа директно“ – Габрово, при Габровската търговско-промишлена палата, Община Ловеч и Регионално сдружение на общините „Централна Стара планина“.

Участниците са ученици от 5-7 клас от училищата в Община Ловеч, които формират отбори от 5 човека.  Всеки отбор е с участници от едно училище и има определен ръководител, който е и контактно лице с организаторите.

Първи етап: Регистриране на отборите

Отборите трябва да се регистрират за участие до 1 декември 2021 г. на e-mail:  d.topalova@lovech.bg , като посочат:

–           Име на отбор и име на училище;

–           Име на капитан;

–           Имена на участниците;

–           Ръководител и данни за контакт с ръководителя – мобилен телефон, мейл. 

Втори етап: Разработване на идеен проект и представяне на резюме на проекта

Идейните проекти могат да бъдат разработени в свободен стил.

Няма ограничение в жанра и във вида на представянето. Важно е проектите да бъдат насочени към намаляване употребата на пластмаса, да бъдат представени атрактивно, поетично, художествено, артистично или по друг подходящ начин.

До 15 декември 2021 г. отборите следва да изпратят на e-mail:  d.topalova@lovech.bg  резюме на идейните си проекти в не повече от 300 символа, в което да изпишат името на проекта и името на отбора  и да обяснят идеята си. Те трябва да посочат минимум:

–           Употребата на кой вид пластмаси целим да намалим (отговор на въпроса „какво“);

–           По какъв начин да стане това (отговор на въпроса „как“);

Забележка: За да сте сигурни, че резюмето е получено, поискайте изрично потвърждение за получаване на мейла.

Условия за отпадане от състезанието:

–           Проекти, чийто резюмета са подадени след крайния срок, няма да бъдат разглеждани;

–           Проекти, които съдържат неприлично съдържание или уронваща авторитета информация, няма да бъдат разглеждани.

Трети етап: Представяне на проектите пред жури. Оценяване. Награждаване.

Оценката на проектите ще се извърши от жури, съставено от представители на организаторите, съгласно следните

Критерии:

– иновативност – максимален брой точки 12; – приложимост – максимален брой точки 10;- персонална ангажираност на отборите – максимален брой точки 5; – артистичност – максимален брой точки 8; Максимален брой точки за проект 35.

Всеки отбор трябва да представи в рамките на 3 минути своята идея по атрактивен начин под формата на видео в срок до 20 декември 2021 г. на e-mail:  d.topalova@lovech.bg.

Ще бъдат връчени три награди, както следва:

–           Първа награда – ваучери на стойност 40 лв. за всеки член на отбора и ръководителя

–           Втора награда – – ваучери на стойност 30 лв. за всеки член на отбора и ръководителя

–           Трета награда -– ваучери на стойност 20 лв. за всеки член на отбора и ръководителя

Наградите са осигурени от Европейски център ЕВРОПА ДИРЕКТНО Габрово, съфинансиран от Европейската комисия.

За допълнителна информация и писмени запитвания: тел. 068 688 299 и на e-mail:  d.topalova@lovech.bg и i.nikolova@lovech.bg.

Община Ловеч, пресцентър

25.11.2021 г.