В последните десет години търсенето и употребата на наркотични вещества сред учениците в Ловеч намалява. Това сочи сравнителен анализ на данни от проучванията за търсенето, употребата и злоупотребата с психоактивни вещества на Превантивно-информационния център за борба с наркотичните вещества за периода 2013 – 2023 г. От него става ясно, че през 2013 г. 40% са опитвали, през 2015 г. – 45%, 2017 г. – 22%, 2018 г. – 21%, 2021 – 15%. Последното проучване от 2023 г. показва още, че 86,7% от учениците не възнамеряват в бъдеще да употребяват наркотици.

ДАННИ ОТ ПРОУЧВАНЕ ПРЕЗ 2013 Г.:

Проучването е направено от Превантивно-информационния център (ПИЦсред ученици от 10 и 11 клас

Извадка:

Изключително тревожни данни – 40% от учениците са опитвали поне веднъж наркотици,  най–често това се случва на купон. Най–голямо любопитство са проявили към марихуана и метамфетамини (повече от учениците са посочили пико, а не екстази). Има и случаи, в които учениците сами си произвеждат пико. На въпрос през последните 12 месеца били ли са на места, където са употребявали наркотици, 36%  отговарят с да едни-два пъти. На въпроса на какви места са им предлагали наркотици, най-висок процент – 36%, са отговорили, че това става на купон.

ДАННИ ОТ ПРОУЧВАНЕ ПРЕЗ 2015 Г.:

Проучването е направено от ПИЦ сред ученици от 5  12 клас

Извадка:

На въпрос дали биха приели наркотици, 35% отговарят, че да, от  от любопитство. 45 % посочват, че са опитвали наркотици, сред които с най-голям дял канабис и метамфетамин и екстази с най-малък процент. На въпроса познават ли ученици, които редовно употребяват наркотични вещества, 54% отговарят положително.

ДАННИ ОТ ПРОУЧВАНЕ ПРЕЗ 2017 Г.:

Проучването е направено от ПИЦ сред ученици от 9  12 клас

Извадка:

22% са опитвали наркотици, 78% – не. Според участниците в проучването в Ловеч може да се намерят всякакви незаконни наркотични вещества – марихуана, амфетамини, екстази, ЛСД, хероин и др., а каквото не може да се открие – „може да се направи”. Най-масово употребяваният наркотик е марихуаната, следвана от медикаменти (лекарства) и марихуана, смесена със синтетичен наркотик. На въпрос познават ли хора, които продават наркотични вещества, 46% са дали отговор „Да“. На въпрос употребявали са алкохол заедно с наркотични вещества 54% са отговорили с не. Най-масово ПАВ се предлагат на купон и в дискотека, в близост до училище и в училище. Най-голям брой ученици – 62% от анкетираните, казват, че биха се обърнали към семейството си за помощ, следват 42%, които ще търсят приятел, а 14% посочват Превантивно- информациония център. Най-малко доверие се оказва, че има в полицияа, училищен психолог  и учител.

ДАННИ ОТ ПРОУЧВАНЕ ПРЕЗ 2018 Г.:

Проучването е направено от „Глобъл Метрикс“ по поръчка на Национален фокусен център сред ученици от 8 – 12 клас

Извадка:

21% от учениците в град Ловеч посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество. Най-голям дял от тях са употребявали марихуана (17,8%), също хашиш (6,7%), метамфетамини (4,6%), амфетамини (4,0%), кокаин (3,9%), инхаланти (3,3%), екстази (3,2%). Употреба на комбинация на две и повече наркотични вещества е характерна за 3,4% от анкетираните. 16,4% от учениците отбелязват, че са употребявали някакво наркотично вещество 12 месеца преди провеждане на проучването, като най-голям дял са употребявали марихуана (13,7%), хашиш (4,6%), метамфетамини (4,0%), амфетамини (3,0%) и кокаин (2,8%). През последните 30 дни преди провеждане на проучването делът на употребявалите някакво наркотично вещество е 10,1%, като най-голям дял от учениците отбелязват употреба на марихуана (8,1%) и хашиш (3,0%), както и метамфетамини (2,3%), екстази (2,1%) и амфетамини (2,0%). 30

Проучването е реализирано в периода ноември – декември 2018 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Глобал Метрикс“ ЕООД сред 1163 ученици в 8 – 12 клас от седем училища на територията на град Ловеч. Най-висок процент от отговорилите посочват, че през последните 30 дни ежедневно или почти ежедневно са употребявали канабис (1,6%), както и синтетични канабиноиди (0,8%) и опиоиди (0,7%). 5,3% от учениците в Ловеч са употребили за първи път канабис на възраст 16-19 години, 1,1% са посочили, че на тази възраст за първи път са употребили метамфетамини, 1,0% – кокаин, а 0,8% – амфетамини. В по-ранна възраст (13-15 години), когато става дума за първа употреба на някакво наркотично вещество, отново изпъква употребата на канабис (7,1%), а също и на метамфетамини (1,9%), кокаин (1,4%), амфетамини (1,2%), екстази и халюциногени (по 1,1%). В най-ранна възраст (под 13 години) най-често учениците в Ловеч започват да употребяват канабис (2,7%), опиоиди (1,1%) и инхаланти (1,0%). Като причини за първа употреба на наркотично вещество те най-често посочват „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (5,3%), „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ (3,5%) и „от скука, за разнообразие“ (2,8%). 9,4% от учениците посочват, че някога в живота си са употребили канабис в комбинация с алкохол, а 3,7% – през последните 30 дни. 3% са инжектирали някога в живота си наркотици. По отношение на употребата на нови (т.нар. от медиите „дизайнерски”) наркотици или продукти, различни от вече познатите и разпространявани, 6,1% от учениците казват, че някога в живота си са ги употребявали, а 2,9% от тях посочват употреба през последните 30 дни. С ежедневна или почти ежедневна употреба на нови наркотици са 1,5% от тях. Учениците най-често употребяват нови наркотици под формата на растителна смес за пушене, прах и кристали. Според 6,5% от учениците в Ловеч редовното пушене на канабис не представлява риск за здравето. 18,4% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат редовно наргиле. Само 3,6% от учениците определят редовната употреба на кокаин като нерискова. 23,2% одобряват пушенето на канабис, като при 6,3% това се отнася независимо от количеството. 66,4% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за страната ни, за 65,0% е проблем за град Ловеч, а за 57,3% е проблем за училището, в което учат.

ДАННИ ОТ ПРОУЧВАНЕ ПРЕЗ 2021 Г.:

Проучването е направено от „Сова Харис“ по поръчка на Национален фокусен център сред ученици от 8 – 12 клас

Извадка:

55% от учениците от 8 – 12 клас най-често влизат в конфликт с родителите си (55%).  55% от учениците са на мнение, че в училище трябва открито да се разговаря за употребата на наркотици. 26% от учениците споделят, че разговарят с учители и педагогически съветници по въпроси, свързани с употребата на наркотици. 80% от учениците са на мнение, че има голям риск за здравето на хората, които пушат  една и повече кутии цигари на ден. 37% са на мнение, че има голям риск за здравето на хората, които пушат           наргиле редовно. 73% считат, че има голям риск за здравето на хората, които пушат           канабис редовно. Според 67% има голям риск за здравето на хората, които пият алкохол по пет и повече питиета поне веднъж в седмицата. 60% от учениците от 8, 9, 10, 11 и 12 клас в училищата споделят, че са пили алкохол поне веднъж в живота си, а

15%, че са употребявали наркотици.

64% от учениците, употребявали някога наркотици, казват, че са го направили за първи път от любопитство, 41% – за да бъдат приети от другите – групата, компанията.

38% от учениците, употребявали някога наркотици, споделят, че са употребили наркотик за първи път за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект. 26% – за да се почувстват един от „различните“. 18% – за да се откъснат от действителността.

63% от учениците, които са употребявали наркотици поне веднъж в живота си, споделят че са употребявали марихуана. 89% от учениците са на мнение, че има голям риск за здравето на хората, ако  употребяват хероин/метадон редовно. Според 84% има голям риск за здравето на хората, ако  употребяват екстази редовно. 87% считат, че има голям риск за здравето на хората, ако употребяват кокаин редовно.

ДАННИ ОТ ПРОУЧВАНЕ ПРЕЗ 2023 Г.:

Проучването е направено от „Сова Харис“ по поръчка на Национален фокусен център сред ученици от 5 – 7 клас

Извадка:

2,2% от учениците в прогимназиален етап на обучение в област Ловеч посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество, като 31,8% от употребявалите за последно са го правили през последните 30 дни, а 45,5% – през последните 12 месеца преди проучването. Учениците отбелязват, че са употребявали най-вече марихуана, а също и амфетамини и метамфетамини. 0,89% от анкетираните ученици посочват, че са употребявали райски газ.

Като причини за първа употреба на наркотично вещество те най-често посочват „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (59,1% от употребявалите), „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ (40,9%), „за да бъдат приети от другите (групата, компанията)“ (31,8%), „защото е модерно“ (31,8%).

За 9% тази употреба е започнала под 10 годишна възраст. Средната възраст на първа употреба от учениците е 11,1 години. 22,7% от употребявалите наркотици ученици не посочват на каква възраст са го направили за първи път.

86,7% от учениците смятат, че в бъдеще няма вероятност да употребява наркотици. 4,7% от тях оценяват вероятността да употребяват наркотици в бъдеще като голяма, а 8,6% – като неголяма.

През последните 12 месеца преди провеждане на проучването 8,5% са присъствали на купон, на който са се употребявали наркотици. На 8,9% от учениците са им предлагали наркотици през последната година, като те по-често се снабдяват с тях от приятел или съученик, отколкото от дилър.

Близо 2/3 (65,8%) от учениците от 5 – 7 клас в област Ловеч твърдят, че знаят за последствията от употребата на наркотици, като източник на такава информация най-често са родителите (при 53,3%), учителите и педагогическите съветници (48,3%), филмите (45,2%), предаванията по телевизията (37,5%), разкази на приятели и познати (33,3%) и интернет (31,4%).

За 89,2% от учениците има голям риск за хората, които употребяват наркотици. Според всеки трети ученик е достатъчна неколкократна употреба на наркотици, за да се привикне към тях. 21,2% са на мнение, че привикването зависи от наркотиците, които се използват. Само 1,2% считат, че употребата на наркотични вещества не води до привикване.

Според учениците най-силен фактор за отказване от употребата на наркотици има силната воля на употребяващия, а в по-малка степен лечението, на което може да бъде подложен, и подкрепата от близките. Всеки трети ученик е на мнение, че човек може да откаже наркотиците, но това би било много трудно. 7,1% смятат, че ако е някой е започнал да употребява наркотици, то той не може да се откаже от тях.

Ако разберат, че техен приятел употребява наркотици, 57,2% от учениците на първо място биха говорили с него. Освен това те биха говорили с близките му (39,4%), биха го насочили към специалисти (28,7%) или говорили с учител или училищен психолог (18,7%). 27,2% ще му кажат, че ако иска да са приятели, трябва да спре да употребява наркотици. 11,9% от учениците не биха направили нищо, ако разберат, че техен приятел употребява наркотици.

77,2% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за страната ни, за 71,6% е проблем за града им, а за 67,7% – за училището, в което учат.