Първо общо събрание за мандат 2023 – 2027 г. проведе Сдружението на кметовете на кметства и кметските наместници на населените места в община Ловеч „Осъм – 2004“. Кметът на с. Радювене бе преизбран за втори мандат за председател.

Членове на управителния съвет станаха Антоанета Нанкова, кмет на с. Слатина, Борислав Иванов, кмет на с. Лисец, Иваничка Иванова, кмет на с. Баховица, и Младен Цонев, кметски наместник на с. Абланица. Контролният съвет включва Милчо Маринов, кметски наместник на с. Соколово и с. Изворче, Светлана Недялкова, кмет на с. Дренов, Радослав Ганчев, кмет на с. Александрово.

Предстои вписване на промените в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел.

Сдружението е създадено с цел повишаване ролята на кметовете и кметските наместници като органи на местната власт, защита интересите на населението, съдействие за развитие на ефективно местно самоуправление в общината.

Тази година Сдружението навършва 20 години от създаването си.