Положителни резултати от действията по Механизма за обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система

Положителни резултати от действията по Механизма за обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система

Налице са регулярни и планови действия по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Това е основната констатация от проведеното неприсъствено заседание на Областния координационен център.

Центърът е създаден със заповед на областния управител по изпълнение на Постановление 100 от 8 юни 2018 г. със задача да осъществява контрол по изпълнението на Механизма. Негов председател е зам.-областният управител Милко Недялков, зам.-председател началникът на РУО Еленко Начев и членове представители на областната администрация, РУО, „Социално подпомагане“, ОДМВР, РЗИ, ГРАО и на общините от областта.

На заседанието бе обсъдена информацията на общините за изпълнените дейности за учебната 2020/2021 г. Всички те са създали екипи за обхват, Механизмът се прилага успешно и е постоянно действащ. Въпреки епидемичната ситуация в страната дейностите по ПМС са активни и водят до положителни резултати. За преодоляване риска от отпадане образователните институции в област Ловеч активно си взаимодействат с родителската общност. Общинските администрации и местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни оказват пълно съдействие при необходимост. Своевременно се предприемат и съвместни действия с представители на отдел „Закрила на детето“ и с органите на МВР, отдел „Детска педагогическа стая“. Доброто взаимодействие между отделните институции подпомага в голяма степен дейността на педагогическите екипи и допринася за задържане в образователните институции на застрашените от отпадане деца и ученици.

В училищата и детските градини от област Ловеч се прилагат системни мерки, фокусирани върху децата и учениците в риск от отпадане, като постоянен мониторинг върху отсъствията и закъсненията, SMS или обаждания за незабавно известяване на родителите и учениците при отсъствие. Следи се за придружаване до училище от член на общността или връстник, дават се кариерни насоки и съвети. Създава се позитивен климат и атмосфера на приобщаване, използва се диференциран педагогически подход и индивидуализирано обучение в класната стая, работи се с родителите.

В община Летница за учебната година екип за обхват е извършил две посещения на адреси на ученици, непосещаващи учебни занятия. Установено е, че са заминали за чужбина с родителите си и са отписани от училище. Общината е издала четири акта за административно нарушение на родители, неосигурили присъствие на децата си в предучилищна група. В община Троян са определени пет района за обхват и 93-има членове на екипи за обхват. Проверени са 111 деца, със статус „в чужбина“ са 483-има ученици. Отпаднали и преждевременно напуснали образователната система няма. В риск за учебната 2020/2021 г. са 22-ама ученици. Санкции не са налагани. В община Луковит отпадналите ученици са 18, като основната причина и тук е заминаване с родителите в чужбина. Децата в риск са 16, всички са записани и се обучават в учебните заведения. Не са обхванати пет деца в задължителна предучилищна възраст, тъй като не са открити на съответните адреси. В община Угърчин не са обхванати две деца, също не са открити на посочения адрес. Отпаднала от училище е една ученичка, непожелала да продължи образованието си след навършването на 16 години. Децата в риск са осем, всички те са записани в учебно заведение и се обучават.

В община Ловеч екипите за обхват са четири, в община Тетевен – също четири, в община Ябланица – два. Прилагат се комплекс от мерки спрямо необхванатите в образователната система деца и ученици. В община Априлци няма необхванати и незаписани деца и ученици за изминалата учебна година.

Предизвикателствата по Механизма остават осигуряване на пълен обхват на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст, превенция на риска от отпадане на деца и ученици от образователната система и сътрудничество с родителските общности. Наблюдава се тенденция към увеличаване броя на децата, заминали със семейството си в чужбина. Община Троян препоръчва прецизиране на информационната система за реализация на Механизма и навременни актуализации, както и обучение за работа със системата на общински служители.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.