Позиция на Община Ловеч във връзка с публикации срещу Община Ловеч и Бюджетна дейност „Обреди“

Позиция на Община Ловеч във връзка с публикации срещу Община Ловеч и Бюджетна дейност „Обреди“

Във връзка с разпространение на множество манипулативни публикации, насочени срещу Община Ловеч и Бюджетна дейност „Обреди“, относно траурната дейност и издаването на документи, свързани с погребения на починалите лица, считаме за необходимо да изразим пред гражданите на общината следната позиция:

Община Ловеч осъществява дейността си при спазване на действащото законодателство, като приложими в конкретния случай са Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за общинската собственост, Закон за устройство на територията, Закон за местните данъци и такси, Закон за гражданската регистрация, Закон за защита на личните данни, Наредба № 2 на МЗ за здравните изисквания към гробищните паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници, Наредбата за гробищните паркове и изградените в тях обредни зали на територията на Община Ловеч, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

В тези нормативни документи се намират отговорите на всички поставени въпроси.

Гробищата и гробищните паркове по силата на чл. 3, ал. 2 от ЗОС и чл. 61,ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ са публична общинска собственост, допълнително квалифицирани с ДР на ЗОС, § 1, т. 6 като „Обекти от първостепенно значение“.

С измененията на Наредба 2 на Министерство на здравеопазването за здравните изисквания към гробищните паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници (обн., ДВ  бр. 97 от 10 декември 2019 г.) се разшири кръга на задълженията на общината като собственик на гробищните паркове и наложи съществени промени в организацията  на дейността. Съгласно чл. 4 от същата:

ал.1 „Местата, в които ще се извършва погребване или урнополагане, се определят от собствениците на гробищните паркове или оправомощени от тях лица”,

ал. 2 „Лицата по ал. 1. възлагат на определени лица (гробари) изкопаването и оформянето на гробните места и контролират тяхната работа.,

ал 3.”Собствениците на гробищните паркове (гробищата) или оправомощени от тях лица са отговорни за управлението  и поддържането на гробищните паркове, и изпълнението на изискванията на тази наредба”,

ал. 4 „Собствениците на гробищните паркове или оправомощените от тях лица поддържат база данни за редовете и парцелите, броя на гробните места и датата на извършените погребения във всяко едно от тях.”

Съгласно  чл. 8, ал. 7. „Собствениците на гробищните паркове или оправомощените от тях лица организират и осигуряват  поддържането и почистването на гробищните паркове, включително и осъществяване на дейности по дератизация и дезинфекция.

На 28.01.2021 г. Общински съвет – Ловеч единодушно с 25 гласа „за“ реши да увеличи щатната численост на БД „Обреди“ за извършване на дейностите визирани в Наредба 2, с 3 броя работници по поддръжка (почистване и косене)/ гробари, 4 броя гробар/озеленител; 1 бр. шофьор за транспортиране на екипите от едно гробище на друго, като всички заети в дейността лица ще са на разположение и на кметовете и кметските наместници в Община Ловеч за гробоизкопаването и обслужването на траурните събития.

С Наредбата за гробищните паркове и изградените в тях обредни зали на територията на Община Ловеч, с чл. 9, ал. 1 Общински съвет – Ловеч е възложил на  Бюджетна дейност „Обреди” да осъществява дейност по:

– поддържане и благоустрояване на гробищните паркове;

– организация на погребенията – определяне на ден, час и място на погребението;

– изкопаване, спускане, заравяне и оформяне на гробното място;

– водене регистър на гробните места;

– събиране на такси за ползване на гробните места по ЗМТД.

БД „Обреди” осъществява дейността си съобразно Закона за общинската собственост, Наредба 2 на МЗ за здравните изисквания към гробищните паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници (обн., ДВ  бр. 97 от 10 декември 2019 г.), Наредбата за гробищните паркове и изградените в тях обредни зали на територията на Община Ловеч, Правилник за устройството и дейността на БД „Обреди“, утвърден със Заповед № 1526/08.12.2014 година, в рамките на заложените в годишния бюджет на Община Ловеч бюджетни средства за неговата издръжка, като бюджетната дейност функционира от името и за сметка на Община Ловеч.

Всички такси и цени на услуги са регламентирани в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч, същите са публични и достъпни на интернет страницата на Общински съвет – Ловеч и Община Ловеч.

Близките на покойниците са задължени да ползват само обективно необходимите услуги, разписани в чл. 9, ал. 1 от Наредбата за гробищните паркове и изградените в тях обредни зали на територията на Община Ловеч, приета от Общински съвет – Ловеч.

Близките на покойниците не са задължени и никога не са били задължавани да ползват всички останали услуги, предоставяни от БД „Обреди“, което обуславя и наличието на пет траурни агенции на територията на общината.

В последния месец социалните мрежи, публичното пространство и редица институции бяха заляти с всевъзможни въпроси и наситени с тенденциозна информация от лица, (представящи се като управители на траурни агенции, без да са подписали въпросните писма и без да е ясен техният правен интерес и правната форма на юридическо лице), насочени срещу Община Ловеч, отразяваща произволно избрани цени на услуги с твърдение, че същите са високи, като предоставят дори документи за заплатени суми от граждани в БД „Обреди“.

Община Ловеч коректно оповестява таксите и цените на услугите, които предоставя на гражданите, като за всяко едно извършено плащане се издава съответния документ.

Интересен е фактът, че до сега агенциите не предоставиха нито един издаден от тях документ за заплатени от гражданите услуги, което едва ли не навежда на мисълта, че същите работят на доброволни начала.

Препоръчваме да вземат пример от колегите си от траурни агенции в други градове, като оповестят цените за услугите, които извършват. Считаме, че е необходимо да бъде извършена проверка от компетентните органи като цяло на траурната дейност.

За да имаме и ние, и гражданите, и сезираните институции база за сравнение.

По отношение на широко коментираният въпрос с гробоизкопаването и „местните гробари“.

В населените места на Община Ловеч няма назначени гробари, такава длъжност фигурира единствено в длъжностното щатно разписание на БД „Обреди“.

За ползването на обредните зали – същите са публична общинска собственост, предоставени с решения на Общински съвет-Ловеч за безвъзмездно управление на БД „Обреди“. Съгласно чл. 11, ал. 2 от ЗОС  имоти и вещи – общинска собственост, се използват съобразно предназначението им и за нуждите, за които са предоставени. Предоставените имоти и вещи не могат да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, да се отдават под наем или да се пренаемат, освен в случаите, предвидени в закон.

По отношение на издаването на препис-извлеченията от акт за смърт, същите се издават по реда и при условията на чл. 88а и чл. 40, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация. В Община Ловеч постъпи заявление от управител на траурна агенция, в което се поставят въпроси, свързани с издаване на препис-извлечение от акт за смърт на трети лица, когато е необходимо извършване на погребение. Община Ловеч изпрати подробен отговор с изх. № 94-00-255-2/09.02.2021 г. до управителя на траурната агенция, като същият е получен на 10.02.2021 г., видно от документацията, налична в Община Ловеч. В отговора на Община Ловеч до управителя на траурната агенция са разяснени всички правни възможности за получаване на въпросния документ. Независимо от това, в отвореното писмо, разпространено в медиите се твърди обратното, което не отговаря на истината.

На всички граждани държим да поясним, че издаването на препис-извлечение от акт за смърт за първи път е безплатна услуга в Община Ловеч, както и във всички останали общини.

За нас остава загадка защо близките на починалите лица трябва да стоят на входа на сградата на общинската администрация или в автомобили на близки паркинги, а вместо тях да се явяват други лица, които да искат необходимия за погребение документ, след като услугата предоставяна от общината е безплатна.

По отношение на внушенията за социално слаби и самотни хора Ви информирам, че в Наредбата за гробищните паркове и изградените в тях обредни зали, приета от Общински съвет – Ловеч е предвиден специален ред и ежегодно с бюджета си Община Ловеч заделя средства и извършва, след съответните разпоредителни действия от компетентен орган, така наречените „социални погребения“.

Поведението спрямо мъката на хората в тези тежки за тях моменти и негативните внушения по отношение на Община Ловеч не съответстват на една честна и светла икономическа дейност.

Ситуацията, в която се намираме, поставя пред всички нас много по-големи изисквания по отношение на спазване на здравните и санитарни изисквания и реда за погребване на починалите лица.

В заключение искаме да подчертаем, че прилагането на законите и подзаконовите нормативни актове е сигурна гаранция за защита на обществения интерес – принцип неотклонен за Община Ловеч.

Община Ловеч,

Пресцентър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.