Община Плевен ще участва чрез 5 от населените си места – с. Бръшляница, с. Буковлък, с. Върбица, с. Опанец и с. Ясен, като учредител на сдружение с нестопанска цел в обществена полза – Местна инициативна група на територията на община Гулянци. Общински съвет – Плевен, даде съгласие по внесеното предложение на проведеното в четвъртък извънредно заседание. Дневният ред на сесията включваше само тази точка.

В решението, прието от местния парламент, се посочва следното:

Общински съвет – Плевен, дава съгласие за участие на Община Плевен чрез 5 от населените места, съставни на общината, както следва: с. Бръшляница, с. Буковлък, с. Върбица, с. Опанец и с. Ясен в рамките на административните им граници като учредител на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Гулянци – Плевен 2023“ (името ще бъде утвърдено на Учредителното събрание) на територията на община Гулянци и посочените населени места от община Плевен по смисъла на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

За представител на Община Плевен в Колективния върховен орган (Общо събрание) на сдружението е определена Ирена Николова – началник отдел „Спорт“ към Община Плевен, а в нейно отсъствие Мариана Иванова – кмет на Кметство с. Ясен.

Определеният представител се упълномощава да участва от името на Община Плевен в учредителното събрание на сдружението и в по-нататъшната работа на Общото събрание, да изразява становища, да прави предложения и гласува по поставените за разглеждане въпроси от дневния ред, както намери за добре, без ограничения и да подписва всички необходими документи от името и за сметка на Община Плевен.

Упълномощените представители се задължават да предоставят незабавно информация и/или документи за взети решения от органите на сдружението на кмета на Община Плевен и на Общински съвет – Плевен.

ОбС – Плевен