Общински съвет – Ловеч ще заседава тази седмица

Общински съвет – Ловеч ще заседава тази седмица

обс42-рото заседание на Общински съвет – Ловеч ще се проведена на 24 април 2014 год. от 13,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч. Проекто – дневният ред включва 27 точки.

1.Отчет за дейността и проблемите на кметство с.Слатина.

Докл.: Ваня Василева – кмет на с.Слатина

2.Отчет за дейността и проблемите на с.Деветаки през 2013 година.

Докл.: Георги Цонев – кметски наместник на с.Деветаки

3.Отчет за дейността и проблемите на с.Българене.

Докл.: Тодорка Славчева – кметски наместник на с.Българене

4.Годишен финансов отчет на „ЕКО ” ЕАД към 31.12.2013 година.

Докл.: Антоанела Дончева – изпълнителен директор на „ЕКО” ЕАД

5.Избиране на регистриран одитор на „ЕКО” ЕАД за 2014 година.

Докл.: Антоанела Дончева – изпълнителен директор на „ЕКО” ЕАД

6.Отчет за резултатите и дейността на „Общински пазари –Ловеч” ЕАД през периода 01.01-31.12.2013 година.

Докл.: Васил Въчев-изпълнителен директор

на „Общински пазари-Ловеч” ЕАД

7.Избиране на регистриран одитор на „Общински пазари –Ловеч” ЕАД за 2014 година.

Докл.: Васил Въчев-изпълнителен директор

на „Общински пазари-Ловеч” ЕАД

8.Наредба за изменение и допълнение на Наредба за местните данъци в Община Ловеч.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

9.Допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

10.Одобряване на бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2015-2017 година на Община Ловеч.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

11.Промени в капиталовата програма на Община Ловеч за 2014 година.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

12.Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие на Община Ловеч 2007-2013 за периода 01.01.2013-31.12.2013 година.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

13.Приемане на отчет на План за изпълнение на стратегията за развитие на социалните услуги в Община Ловеч за 2013 година.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

14.Приемане на План за изпълнение на стратегията за развитие на социалните услуги в Община Ловеч през 2015 година.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

15.Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищните дейности в Община Ловеч през 2013 година.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

16.Приемане на актуализирано приложение №2-Общински терени по обща схема за разполагане на преместваеми обекти /павилиони/ на територията на гр.Ловеч от Програмата за управлението и разпореждането с имотите общинска собственост през 2014 година.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

17.Отчет за дейността на Общинската комисия за обществен ред и сигурност през 2013 година.

Докл.: Георги Терзийски – председател на ОКОРС

18.Информация за дейността на Наблюдателната комисия и отчет за изразходените средства през 2013 година.

Докл.: Николай Недялков – председател на Наблюдателна комисия

19.Продажба на имот частна общинска собственост, представляващ: незастроен поземлен имот с идентификатор 43952.502.260 по кадастралната карта на гр.Ловеч с площ от 4584 кв.м., актуван с АЧОС № 53556/18.12.2012 година чрез провеждане на публичен търг.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

20.Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на недвижим имот-частна общинска собственост-помещение с площ от 150 кв.м., находящо се на ІІ етаж –централно западно крило със самостоятелен вход от фоайе /срещу зрителна зала/ в сградата на Младежки дом –старо крило, с идентификатор 43952.515.14.1, попадаща в поземлен имот с идентификатор 43952.515.14 по КК на гр.Ловеч, кв.”Вароша” за културна дейност.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

21.Прекратяване на съсобственост и уреждане на регулационните отношения между Община Ловеч и Веселин Иванов Вълчев чрез продажба на общинската придаваема земя с площ от 45 кв.м. към застроен поземлен имот с идентификатор 67670.175.274 по КК на с.Смочан, Община Ловеч, собственост на Веселин Иванов Вълчев.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

22.Предоставяне на земеделска земя от Общински поземлен фонд по кадастралната карта на с.Тепава, Община Ловеч след установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на Иван Личев Колев в изпълнение на § 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби /ПРЗ/ към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

23.Предоставяне на земеделска земя от Общински поземлен фонд по кадастралната карта на с.Стефаново, Община Ловеч след установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на Илия Колев Бекяров в изпълнение на § 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби /ПРЗ/ към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

24.Предоставяне на земеделска земя от Общински поземлен фонд по кадастралната карта на с.Стефаново, Община Ловеч след установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на Илия Колев Бекяров в изпълнение на § 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби /ПРЗ/ към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

25.Предоставяне на земеделска земя от Общински поземлен фонд по кадастралната карта на с.Стефаново, Община Ловеч след установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на Марин Минков Карпулски в изпълнение на § 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби /ПРЗ/ към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

26.Наименуване на улици в град Ловеч.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

27.Удостояване посмъртно на проф.д-р Параскев Иванчов Стоянов с почетното звание „Почетен гражданин на Ловеч”.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.