Община Троян ще реализира проект за 1 млн. лева, който предвижда превантивни дейности срещу наводнения

Община Троян ще реализира проект за 1 млн. лева, който предвижда превантивни дейности срещу наводнения

През настоящата 2012 год. Община Троян ще изпълни превантивна дейност срещу наводнения на стойност около 1 млн. лева, като реализира проект по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 за корекция на река Бели Осъм в централната градска част за предотвратяване на ерозията на речния бряг и овладяване на риска от наводнение. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Общата стойност на проекта е 1 002 882,89 лв., в това число съфинансиране от Европейски фонд за регионално развитие – 852 450,46 лв., съставляващи 85% от общите допустими разходи по проекта; съфинансиране от Държавния бюджет на Република България в размер на 100 288,29 лв., съставляващи 10% от общите допустими разходи по проекта, и задължителен собствен принос на Бенефициента – Община Троян, в размер на 50 144,14 лв, което представлява 5% от общите допустими разходи по проекта.
Проектът е със срок 18 месеца, като началото е на 03.06.2011 г., а краят – 03.12.2012 г.
След проведени процедури от Общинска администрация по Закона за обществените поръчки за изпълнители на съответните дейности са определени:
Изпълнител на строителните дейности по проекта – „ЮНГ ПРОЕКТ“ ООД, гр.София, Строителен надзор – „ТРОЯ КОНСУЛТ“ ЕООД, гр.Троян.
Авторски надзор – „Водоконсулт инженеринг” ЕООД, гр. София.