Община Ловеч подпомага в домашна среда над 1000 лица

Община Ловеч подпомага в домашна среда над 1000 лица

През 2022 г. Община Ловеч продължава да осигурява подкрепа за възрастните, самотно живеещите и хората с увреждания. Към момента по различни мерки и програми се подпомагат в домашна среда над 1000 лица. По създадената през 2021 г. социална услуга „Асистентска подкрепа“  са обхванати 140  лица с трайни увреждания и лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване от назначените 45 лични асистенти. По механизъм за личната помощ в община Ловеч се предоставя подкрепа в домашна среда за задоволяване на потребности от личен, домашен и социален характер на над 400 ползватели. Назначените лични асистенти, по Закона за личната помощ в Община Ловеч, през месец януари 2022 г. са 430 лица.

В рамките на Направление 1 по проект „Патронажна грижа + в община Ловеч“ по ОП РЧР се осигурява предоставянето на интегрирана здравно-социална услуга на 140 възрастни хора и лица с увреждания и от уязвими групи, в т.ч. лица, засегнати от COVID-19. За целта са назначени 23 социални асистенти и 5 медицински сестри.

По Направление I по същия проект  с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно са назначени 35 лица помощен персонал. От тях 29 са санитари, които извършват дезинфекция и почистване на помещенията, и 6 изпълнители, които се грижат за доставката на дезинфектанти и почистващи материали, отговарят за пропускателния режим в сградата и други спомагателни дейности, свързани с епидемиологичната обстановка.

Броят на подкрепените потребители на социални услуги, делегирани от държавата дейности,  е 303, а подкрепените заети лица, пряко изложени на риск от заразяване с COVID-19, са 194 лица. Домашен социален патронаж ежедневно приготвя и доставя храна на над  300 потребители на социалната услуга от Ловеч и малките населени места.

За Община Ловеч е важно всеки жител на общината да получи грижата, от която се нуждае, защото счита, че социалната подкрепа е водеща по пътя към излизане от кризата.

Община Ловеч, пресцентър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.