По-голямата част от язовирите на територията на Ловешка област са в добро или задоволително състояние и няма създадени условия за аварийни ситуации. Средно наличният воден обем във водохранилищата е в границите на 60-70 % от общия завирен обем. Най-големият язовир „Сопот” към момента е със завирен обем 24 975 хил. куб. метра при кота 357.25 при общ обем 60 800 хил. куб. метра. Това пише в изискана от областния управител на Ловеч Ваня Събчева докладна записка от началника на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” /ОУПБЗН/ комисар Владимир Кацарски.
ОУПБЗН – Ловеч, осъществи незабавна връзка с „Басейнова дирекция” – клон Плевен, „Напоителни системи” клон Плевен, „Хидромелиорации” – Севлиево, със служители по сигурността по общините, както и с някои от ползвателите на хидротехнически съоръжения /ХТС/, отдадени на концесия. Обърнато е внимание да се засили наблюдението на ХТС по поречието на реките на населените места и да се повиши готовността на силите и средствата за действие при възникване на наводнение и да се предприемат допълнителни мерки по осигуряване на отводнителните канали и системи, се казва още в докладната.
Създадена и организация по взаимно оповестяване.
При извършените пролетни и есенни проверки, съгласно чл. 13 от Закона за водите, на всички ползватели е предписано, че при изпускане на води от ХТС по време на преминаване на високи води, при аварийни условия или при извършване на ремонтни работи, собственикът или ползвателят на същите имат задължение незабавно да уведомят съответните общински администрации, „Басейнова дирекция” и ОУПБЗН, се казва още в докладната на комисар Кацарски.