На хора от област Ловеч са изплатени над 21 милиона лева за обезщетения

На хора от област Ловеч са изплатени над 21 милиона лева за обезщетения

Директорът на ТП на НОИ в Ловеч Боян Боянов изнесе информация за дейността на ръководената от него институция за 2023 година.

          През периода от 01.01.2023 г. от 31.12.2023 г. в ТП на НОИ – Ловеч са постъпили  – 44917 бр. документи и данни за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на малко дете  и помощи, от тях за болнични листове 42777 бр.

За същия период през 2022 г. постъпилите документи са 49403 бр., от които 47153 бр. за болнични листове.

Сумата на изплатените обезщетения е 21 532 369 лв. (за 2022 г. –20 385 129 лв.) с 1 147 240 лв. повече.

На допълнителна проверка са подложени 5887 бр. болнични листове. За 205 бр. са предприети действия по обжалване от ТП на НОИ – Ловеч, чрез Регионален съвет към Регионална здравна инспекция или пред съответния ТЕЛК. Най-голям е броят на обжалваните болнични листове поради продължителна временна неработоспособност.  Зачестяват случаите на обжалвани болнични листове по сигнал на работодателя и по тези причини се извършва повторна медицинска експертиза пред ЛКК или ТЕЛК.

За проверка от контролните органи в ТП на НОИ – Ловеч са предадени –  583 случая на осигурители и лица във връзка с подадените документи или след изплащане на паричните обезщетения.

ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА

Критерий           2023 г.2022 г.
1Регистрирани заявления29192823
2Издадени разпореждания70746780
3Изплатени суми от обезщетения10 557 777,25 8 702 140,20
4Брой лица с неоснователно изплатени парично обезщетение за безработица3747
5Неоснователно изплатени суми от парично обезщетение за безработица.27 617,6459 905.36
6Възстановени суми от парично обезщетение за безработица.23 750,8532 526.14
7Брой безработни лица с последна заетост в държави-членки на Европейския съюз  349304

За периода има увеличаване на регистрираните безработни лица с право на обезщетение за безработица. Сумите от изплатените обезщетения също са увеличени.              Наблюдава се увеличение и на броя на безработните лица с придобити периоди на осигурена заетост и последен работодател от други държави-членки на Европейския съюз (Франция, Белгия и Нидерландия).

  Намален е броя на неоснователно изплатените обезщетения и съответно възстановените суми. Това се дължи на по-коректно изготвените документи от други държави-членки на Европейския съюз.

КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ

                 С цел намаляване на броя на неправилно изплатените парични обезщетения и помощи от ДОО, служителите в отдел Краткосрочни плащания и контрол извършват ежедневно проверки в програмните продукти относно правото на лицата за получаване на парично обезщетение. Регулярно от Централно управление на НОИ се изпращат списъци за проверка с открити несъответствия във връзка с изплащането на парични обезщетения и помощи от ДОО. В резултат от извършените проверки са съставени  1 204 бр. ревизионни материали (за същия период на 2022 г. – 1 254 бр.). Ревизионни актове – 3 бр. (за същия период на 2022 г. – 5 бр.),ревизионни записки– 108 бр. (за същия период на 2022 г. – 110 бр.), констативни протоколи  959 бр. (за същия период на 2022 г. – 1 000 бр.) и 4 бр. протоколи за посещение на адрес (за същия период на 2022 г. – 1 бр.).

               В хода на извършените проверки са установени 133 бр. неправилно изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО (за същия период на 2022 г. – 144 бр.). Издадени са 3 бр. ревизионни актове (за същия период на 2022 г. – 5 бр.) и 130 бр. разпореждания по чл. 114 от КСО (за същия период на 2022 г. – 139 бр.) за сумата от 21 821.28 лв. (за същия период на 2022 г. – 19 706.92 лв.), от които 21 228.04 лв. главница (за същия период на 2022 г. – 18 904.98 лв.) и 593.24 лв. лихва (за същия период на 2022 г. – 801.94 лв.).

               За периода са издадени 473 бр. задължителни предписания (за същия период на 2022 г. – 468 бр.).                

               Съставени са 10 бр. актове за административни нарушения и са издадени 6 бр. наказателни постановления за 700.00 лв.

               През отчетния период са  декларирани  общо 39 броя злополуки. Признати за трудови са 36 броя злополуки, а 3 броя не са признати за такива.

               Признатите за трудови 36 броя злополуки, са както следва:

  • по чл. 55, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (трудова злополука възникнала на работното място) – 35 бр.
    • по чл. 55, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (трудова злополука възникнала по време на отиване или връщане от работа) – 1 бр.

             Трудови злополуки, станали с жени: 8 бр. От тях:

  • по чл. 55, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (трудова злополука възникнала на работното място) – 8 бр.
    • по чл. 55, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (трудова злополука възникнала по време на отиване или връщане от работа) – 1 бр.

              Загубени календарни дни при трудови злополуки:

  • общо: 2250 дни
    • по чл. 55, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване: 2070 дни

            Брой злополуки с нетравматичен характер – 3 бр.

            Възникналите злополуки, признати за трудови, са от общо 13 икономически дейности.

            Съвместно с Дирекция “Инспекция по труда – Ловеч” през периода са разследвани общо 3 броя злополуки.

ОСИГУРИТЕЛЕН АРХИВ

                 За периода от 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. са издадени  4 225 бр. удостоверения за осигурителен стаж и доход, 3 030 бр. отказа за издаване на документи за осигурителен стаж и доход и 1 701 бр. писма с информативен характер. За периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. в Регионален архивен център – Тетевен, при ТП на НОИ – Ловеч  са приети 3 200  бр. дела, с 458 261 бр. листове от 199 бр. осигурители с прекратена дейност без правоприемник .

            Към момента се съхраняват 143 475 бр.  дела с 21357 882 бр.  листове, приети от 4 663 бр. осигурители.