Колко са пенсионерите в област Ловеч и какви пенсии вземат?

Колко са пенсионерите в област Ловеч и какви пенсии вземат?

Директорът на ТП на НОИ в Ловеч Боян Боянов изнесе информация за дейността на ръководената от него институция за 2023 година.

През периода 01.01.2023г. – 31.12.2023г. в ТП на НОИ – Ловеч са подадени  4476 броя заявления за отпускане и изменяне на пенсии и добавки по българското законодателство, европейски регламенти и международни договори, по които РБ е страна. За същият период на 2022 г. – 3956 броя или с 520 броя повече през настоящият период.

          От 01.04.2023 г. са преизчислени 6984 бр. пенсии във връзка с чл.102, ал.1, т. 1 от КСО.

          За периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. са преизчислени 1101 бр. пенсии във връзка с чл.102, ал.1, т. 2 от КСО.

          Постъпилите заявления за отпускане на нови пенсии и добавки през периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. са  4084 бр.( за същият период на  2022 г. – 3651 бр.), а за изменение на вече отпуснати пенсии – 392 бр.( за същият период на  2022 г.  – 305 бр.). Подадени заявления за лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване –  871 бр.( 2022 г. – 639 бр.)

            Има два начина, по които може да се получава пенсията, а именно: на адрес чрез пощенската станция или по лична платежна сметка чрез доставчик на платежни услуги (ДПУ), лицензиран от Българска народна банка (БНБ), и клон на ДПУ, осъществяващ дейност на територията на страната.

            Към 31.12.2023 г. са приети и обработени  1643 броя заявления за промяна на адреса/начина за получаване на пенсията, като към 31.12.2022 г. броя е бил 1703.

Общият брой пенсионери към 31.12.2023 г. е 41 460, от които 24 506 жени и 16 954 мъже. Към 31.12.2022 г. броят на пенсионерите е бил 41 628, от които 24 573  жени и 17 055 мъже.

Към 31.12.2023 г. 29 858 лица получават пенсия по банков път и 11 602 чрез пощенски станции. Към 31.12.2022 г. 29 262 лица са получавали пенсия по банков път и 12 366 чрез пощенски станции.

Изплатените суми за пенсии към 31.12.2023 г. са 352 391 198.45 лв., а към 31.12.2022 г. – 312 049 039.96 лв.

         Среден основен размер на пенсията към 31.12.2023 г.– 672.18 лв., към 31.12.2022 г. е бил 596.63 лв.

Към 31.12.2023 г. инвалидни пенсии получават 10 298 лица, към края на 2022 г. –  10 012.      

  От 1 юли 2023 г. пенсиите се осъвремениха на основание чл. 100 от КСО. Размерът на пенсиите, отпуснати с начална дата до 31.12.2022 г. се увеличи с 12 на сто. Това увеличение се извърши върху действителния или запазен размер на пенсията към 30 юни 2023 г., без изплащаните към нея добавки. В получения размер е включена сумата от 60 лева (увеличена с 12 на сто), изплащана на основание Постановление № 479 от 30 декември 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (т.нар. ковид добавка) и сумата по § 7, ал. 1 от ЗБДОО за 2022 г. (т. нар. индивидуална допълнителна разлика – ИДР), ако има такава (отнася се само за пенсии, отпуснати до 25.12.2021 г.), (също увеличена с 12 на сто). Сборът от увеличения размер, сумите от осъвременените 60 лв. и ИДР (ако има такава), са включени в определения размер на пенсията от 1 юли 2023 г.

Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО е:

• от 25.12.2021 г. – 370,00 лв.

• от 01.07.2022 г. – 467,00 лв.

• от 01.07.2023 г. – 523,04 лв.

Размерът на социалната пенсия за старост е:

• от 25.12.2021 г. – 170,00 лв.

• от 01.07.2022 г. – 247,00 лв.

• от 01.07.2023 г. – 276,64 лв.

Максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях се увеличава и определя, както следва:

• от 25.12.2021 г. до 30.06.2022 г. – 1500 лв.

• от 01.07.2022 г. до 30.09.2022 г. – 2000 лв.

• от 01.10.2022 г. до 31.12.2023 г. – 3400 лв.

Към 31.12.2023 г. 1172 пенсионера получават пенсия в размер от 1200.01 лв. – 1400 лв., 608 пенсионера – в размер от 1400.01 лв. – 1600.00 лв. и 589 пенсионера получават пенсия в размер от 1600.01 лв. – 2000.00 лв., 311 пенсионера получават пенсия в размер от 2000.01 лв. – 2500.00 лв., 64 пенсионера получават пенсия в размер от 2500.01 лв. – 3000.00 лв., 14 пенсионера получават пенсия в размер от 3000.01 лв. – 3400.00 лв. и 7 пенсионера получават пенсия в размер на 3400.00 лв.

Към 31.12.2022 г. 779 пенсионера са получавали пенсия в размер от 1200.01 лв. – 1400 лв., 406 пенсионера – в размер от 1400.01 лв. – 1600.00 лв. и 421 пенсионера – в размер от 1600.01 лв. – 2000.00 лв., 140 пенсионера – в размер от 2000.01 лв. – 2500.00 лв., 29 пенсионера – в размер от 2500.01 лв. – 3000.00 лв.,  4 пенсионера са получавали пенсия в размер от 3000.01 лв. – 3400.00 лв. и 4 пенсионера са получавали пенсия в размер на 3400.00 лв.

Издадените решения на медицинската комисия при ТП на НОИ – Ловеч за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са 4660 бр., в сравнение със същия период за 2022 г. – 3643 бр.

             Поради зачестили случаи на представяне на документи за отпускане и изменение на пенсии и добавки,  будещи съмнение за неистинност, контролните органи на ТП на НОИ – Ловеч извършват регулярни проверки. Най-често срещаните случаи са на вписан осигурителен стаж в трудова книжка или документи за осигурителен стаж, който липсва в Регистъра на осигурените лица/ РОЛ /. Също така посочен осигурителен стаж, а липсват данни в регистъра на трудовите договори; представен стаж на бланка, която не съществува към датата на издаване на документа и др. Всички случаи, за които са констатирани несъответствия са предадени на прокуратурата за разследване. В резултат на непрекъснатия превантивен контрол бяха елиминирани опитите за отпускане на неследващи се пенсии, които като дългосрочно осигурително плащане, подлежащо на ежегодно служебно преизчисление биха ощетили фонд „Пенсии“ на ДОО със значителна сума.