Кметът Страцимир Петков получи от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) акт за административно нарушение след извършена проверка за законосъобразност на отчетените задължения за разходи и поетите ангажименти за разходи към 31 декември 2023 г.

Констатациите от финансовата инспекция сочат, че към тази дата, както и към 31 декември 2022 г. размерът на наличните ангажименти за разходи не е в съответствие с изискванията на разпоредба на Закона за публичните финанси, според която с решението за приемане на бюджета на общината общинският съвет одобрява и максималния размер на ангажиментите за разходи, които може да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не може да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи на последните четири години. Размерът не е в съответствие и с допустимия размер за поемане на нови ангажименти за разходи, определен с решението на общинския съвет, с което е приет бюджетът на общината за съответната година.

В случая за 2022 г. надвишението е с 15,57 на сто, а за 2023 г. с 15,89%. За миналата година превишението е заради сключени от предходното ръководство на Община Ловеч дългосрочни договори и договори за издръжка, изплащани със собствени средства, и така се е допуснало натрупването на нови задължения за разходи и поемането на ангажименти за разходи, които не са били предвидени в бюджета на общината. А друга разпоредба на Закона за публичните финанси гласи, че не се допуска извършването на разходи, натрупването на нови задължения за разходи и поемането на ангажименти за разходи, както и започването на програми или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на общината. Неизпълнението на това изискване е нарушение на бюджетната дисциплина, за което е и съставен актът.

Финансовата инспекция е извършена в периода от средата на май до средата на юни.