Разработването на стратегически документи е задължителна предпоставка за последващи инфраструктурни проекти за ремонт и консервация

Кметът на Община Ловеч Страцимир Петков подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Техническа помощ за инвестиции в Зоопарк Ловеч“, финансиран по Програма „Околна среда“ (ПОС) 2021-2027 г. Проектът предвижда изготвяне на стратегически документи за функционирането и развитието на зоопарка. Заложените дейности включват разработването на план за развитие, план за колекция, план за размножаване и консервационни дейности, както и изработването на прединвестиционни и обемно устройствени проучвания и техническо задание за идентифицираните строителни дейности, с които впоследствие да се реконструира зоопаркът.

Целта на подписания договор е да се осигури подготовка на Община Ловеч за последващо финансиране по ПОС 2021 – 2027 г. за ремонт/реконструкция на зоопарка с цел изпълнение на консервационната му роля. Стратегическите документи ще бъдат разработени съобразно нормативните изисквания по отношение на настаняването на животните и очакванията за изграждане на бъдеща инфраструктура, както и допринасящи за опазване на застрашени видове от фауната на България в тяхната естествена среда на обитание. Наличието на описаните стратегически документи е задължителна предпоставка за осигуряване на инвестиции в бъдещи инфраструктурни проекти, с които да се създадат условия за подобряване на средата за обитание на отглежданите видове и за изпълнение на мерки по консервация с приоритет застрашени и защитени местни видове.

Стойността на проекта е 188 094,30 лв. и е сто процента безвъзмездна финансова помощ.