Кметът на Ловеч подписа договори за ремонт на пътна инфраструктура за 14 000 000 лева

Кметът на Ловеч подписа договори за ремонт на пътна инфраструктура за 14 000 000 лева

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова и инж. Боян Делчев, изпълнителен директор на „Трейс Груп Холд“ АД – гр. София, подписаха на 29 април 2021 г. два договора за предстоящи ремонти дейности. Договорите обхващат дейности през следващите четири години.

Първият договор ДВ – 445/29.04.2021 г.  е за извършване на строителство,   основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения (мостове, водостоци, пешеходни и автомобилни подлези и надлези) и елементи на техническата   инфраструктура за нуждите на Община  Ловеч.

Предвижданията на договора са строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Ловеч. Срокът на договора  е до 31.12.2024 г., стойността е 10 000 000 лв. без ДДС.

Вторият договор ДВ-446/29.04.2021 г. е за извършване на текущ ремонт на пътна и улична мрежа за нуждите на Община Ловеч.

Срокът на договора е до 31.12.2024 г., стойността на договора е 4 000 000 лв. без ДДС.

Възлагането на договорите ще се осъществява при осигурен финансов ресурс. Възложителят възлага на Изпълнителя с възлагателно писмо, с което се уточняват: конкретен обект, количествата и видовете работа и срок за изпълнение на обекта.

Срокът за изпълнение на всеки конкретен обект започва да тече от датата на получаване на възлагателното писмо, включва времето от датата на подписване на съответния протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до датата на предаване на съответния строеж/етап/обект от Изпълнителя на Възложителя с констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.

Община Ловеч, пресцентър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.