Изготвиха планове за улична регулация за м.„Стойченски рът“, махали „Райковска“ и „Цоневска“ в Троян

Изготвиха планове за улична регулация за м.„Стойченски рът“, махали „Райковска“ и „Цоневска“ в Троян

И през 2022г. Община Троян продължава политика си за създаване на условия за по-добро качество на живот в по-добра жизнена среда. Усилията са съсредоточени върху изработване на планове за улична регулация за жилищни територии в периферията на града, поради повишения инвестиционен интерес и в изпълнение на политиката за разтоварване на централните градски части и намаляване на инвестиционния натиск за строителство в жилищните комплекси.

След изготвяне на задание, през 2021г. бяха възложени по реда на ЗОП,  изработването на проект на Подробен устройствен план – план  за улична регулация за местност „Стойченски рът“, махала „Райковска“ и махала „Цоневска“. С тях ще се извърши първоначално проектиране на улична регулация, която е съобразена със съществуващите на място елементи на техническата инфраструктура (ел. стълбове, улични лампи, шахти, водостоци, входове, подпорни стени, водни площи, кабелни мрежи и канавки).

Крайната цел е да се подпомогне развитието на околоградските територии в близост до града, в които се реализират редица градски функции, отговаряйки на потребностите на жителите на общината.

С плановете за улични регулации се образува нова улична регулация от второстепенната улична мрежа, като се създават улици от V и VI клас. Предвижда се и отчуждаване на площи в съответствие с чл.16, ал.1 от Закона за устройство на територията, като за целта е изготвена таблица с регистър на засегнатите имоти със съответните площи.

Понастоящем плановете за улична регулация за местност „Стойченски рът“, махала „Райковска“ и махала „Цоневска“ са изработени и предадени. Предстои процедура по обявяване и одобряване по реда на Закона за устройство на територията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.