Започна закриването и рекултивацията на общинското депо за битови отпадъци в Плевен

Започна закриването и рекултивацията на общинското депо за битови отпадъци в Плевен

         С церемония „Първа копка” днес беше даден официалният старт на проекта „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Плевен”. Проектът се финансира по Административен договор за БФП № BG16M1OP002-2.010-0012-C01 (№ Д-34-31/13.05.2020 г.), Процедура № BG16M1OP002-2.010, Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14по Приоритетна ос: Отпадъци на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Основната цел на проектното предложение е насочена към изпълнение на задълженията на Република България по процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14. С реализацията на проекта ще се постигнат следните общи цели: Намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води;  Елиминиране на рисковете, произтичащи от движението и разпространението на замърсявания в тялото на депото и извън него;  Намаляване на рисковете за човешкото здраве; Постигане съответствие с нормативните изисквания – Наредба № 8 от 24 август 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатацията на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

В рамките на проекта ще бъдат изпълнени полагане на рекултивиращ слой и биологична рекултивация в обхват на тялото на отпадъците; изграждане на система за повърхностно отводняване и изграждане на система за мониторинг.

Площта, която е заета от отпадъци, е около 185 дка. Планирано е след прибутване и предепониране на отпадъците да бъде оформено тялото на рекултивацията, което ще е с площ около 173.16 дка. Предвид голямата площ на депото, за изграждането на дренажния слой за биогаз и дренажния слой за филтрирали през рекултивационния слой атмосферни води ще бъде използван дренажен геокомпозит двустранно каширан с геотекстил. С изграждането на водоплътен горен изолационен екран се цели да се елиминира количеството инфилтрат генерирано от отпадъците, разказа на последваща пресконференция по проекта неговият ръководител Стефан Милев – Заместник-кмет на Община Плевен.

Проектната разработка предвижда изграждане на газоотвеждаща система, състояща се от газов слой, 21 бр. газови кладенци, система за събиране и разпределяне на биогаза, включваща мрежа от газопроводи, 9 бр. кондензационни кладенци, вентилатор за извличане на биогаз и инсталация за високотемпературно обезвреждане на биогаз.

За постигане на поставените цели по-горе проектната разработка предвижда да се изгради охранителна канавка около рекултивираното тялото на отпадъците. В проекта е залегнало и изграждането на система за мониторинг на депото, състояща се от 3 бр. кладенци за контрол на подпочвени води и 24 бр. геодезически репери за контрол на сляганията в тялото на отпадъците.

След извършване на техническата рекултивация ще се извърши биологична рекултивация на депото в срока на устойчивост на проекта – 5 години от окончателното плащане по проекта, поясни още Стефан Милев.

Срокът за изпълнение на техническата рекултивация е 270 дни от датата на откриване на строителната площадка – 04.03.2021 г., а  срокът за изпълнение на биологичната рекултивация за първата година – 30 дни след приключване на техническата рекултивация – полагане на почвен слой с дебелина 1,00 м, от които хумусен почвен слой 0,30 м.

Общата стойност на проекта е 12 241 909, 84 лева – 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *