Избори

УСЛОВИЯ ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ

УСЛОВИЯ ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ за изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

В ТЕЛЕВИЗИЯ „ЗЕТРА ТВ“, РАДИО „ЗЕТРА“ , ВЕСТНИК „ЗЕТРА“ И САЙТ www.zetramedia.com

 Отразяване на предизборната кампания в радио “Зетра“, телевизия „Зетра ТВ“, вестник „Зетра“ и сайта  www.zetramedia.comзапочва на  от  11.06.2021 г. и приключва в 24.00 ч. на 09.07.2021 Кампанията се води на български език.

Предоставят се  едни и същи условия и цени на всички политически партии, коалиции  от партии и инициативни комитети. Всяко предаване или публикация се осъществява при условията на предварително заплащане.

Ръководството и екипа на медиите спазват принципите на равнопоставеност и обективност при отразяване на проявите на партиите, коалициите и инициативните комитети. Съгласно законовата база не се излъчват или публикуват анонимни материали.

Кампанията се отразява  под формата на платени клипове, хроники, диспути, обръщения и други форми, договорени от медията и упълномощени представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети.

При излъчване, публикуване на платени форми на отразяване на предизборната кампания радио „Зетра“, телевизия „Зетра ТВ“, вестник „Зетра“ и сайта www.zetramedia.com ги отделят чрез визуални, звукови или пространствени средства и указват по подходящ начин, че материалът е платен.

Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле. В аудио и аудио-визуалните материали тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание.

В предизборната кампания е забранено  използването на елементи от търговска реклама, както и участието на представители на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в  излъчваните търговски реклами.

Редът на представянето на партиите, коалициите от партии и инициативни комитети за различните форми на предизборната кампания се определя съобразно жребия на ЦИК.

Резултатите от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не се оповестяват под каквато и да било форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Във времето на предизборната кампания могат да бъдат излъчвани и други клипове на на партии, коалиции от партии и инициативни комитети с цел тяхната популяризация и агитация към гласуване за техните кандидати. Времетраенето на клиповете, времето и броя на тяхното излъчване се определят по споразумение между ръководството на медията и партиите, коалициите от партии и инициативни комитети. Клиповете се предоставят от упълномощени представители на регистрирани за участие партии, коалиции от партии и инициативни комитети или се изработват от медията при едни и същи условия и цени.

Условията и цените се предоставят в РИК, Сметната палата и на сайта www.zetramedia.com не по-късно от 40 дни преди изборния ден.

Радио „Зетра“, телевизия „Зетра ТВ“, вестник „Зетра“ и сайта www.zetramedia.com обявяват  на интернет-страницата си , информация за договорите в т.ч. безвъзмездни, сключени с партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник. Информацията съдържа данни за:

1. партията, коалицията или инициативния комитет;

2. предмета на договора;

3. срока на договора;

4. програмата, печатните медии или онлайн новинарските услуги, по които ще се излъчват или публикуват  договорените форми;

5. общата стойност в лева без ДДС за възмездните договори..

Информацията се публикува на интернет страницата на радио „Зетра“, телевизия „Зетра ТВ“ и вестник „Зетра“ и сайта www.zetramedia.com  в тридневен срок от подписването на съответния договор и се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.

 Часове на излъчване на  репортажи, интервюта, обръщения и хроники по радио Зетра: 09.30; 11.30; 13.30; 15.30 часа, часове на излъчване на предизборни клипове: 08.20; 10.20; 12.20; 13.20; 15.20; 17.20 часа.

Часове на излъчване на репортажи, интервюта, обръщения и хроники по телевизия „Зетра ТВ“: 19.05; 19.50; 20.15; 21.50 и 22.15 часа, часове на излъчване на предизборни клипове 19.00; 19.55; 21.20 и 22.20 19.00; 19.55; 20.20; 21.55 и 22.20 часа.

Излъчванията и публикациите  се заплащат от партиите, коалициите и инициативните комитети по приложената ценова листа.

При съмнение че е излъчено предаване или бъде публикувана информация, накърняваща правата и доброто име, се дава право на отговор. Искане може да се отправи в срок до 24 часа след излъчване на предаването. Искането се прави писмено , като се посочва датата и часа на предаването. Радио „Зетра“ и телевизия „Зетра ТВ“ задължително включват отговора безплатно в следващото издание на същото предаване или в равностойно време, до 24 часа след получаването на отговора, като не се допуска изменение, съкращение или коментар. Времетраенето на отговора не може да надвишава времетраенето на оспорваната част от предаването. Вестник „Зетра“ и сайта www.zetramedia.com публикуват отговора безплатно до обема на материала, на който отговаря.  Публикуването на отговора става на същото място, със същия размер, вид и формат шрифт и без коментар.

ТАРИФА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ  НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ  ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 ЮЛИ 2021Г.ЗА РАДИО “ЗЕТРА”

ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРЕН КЛИП  до 20 сек.15 лв.
РЕПОРТАЖ / ИНТЕРВЮ1 мин.100 лв.
ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНА ХРОНИКАдо 1 мин.60 лв.
ПРЕДИЗБОРНО ОБРЪЩЕНИЕдо 3 мин.300 лв.
ДИСПУТ В СТУДИОТО 500 лв.

Часове на излъчване на предизборни репортажи, интервюта, обръщения и хроники: 09.30; 11.30; 13.30; 15.30 часа.Часове на излъчване на предизборни клипове: 08.20; 10.20; 12.20; 13.20; 15.20; 17.20 часа.

Цените са без ДДС!

ТАРИФА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ  НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 ЮЛИ 2021Г.САЙТ    www.zetramedia.com

Пакет 1 месец  Цена – 1 000 лв.

 Включва:

  1. Рекламен банер с размер 290pх на 600рх с видимост на всяка страница от сайта, като може да насочва  към сайт, новина и др..
  2. Видео прозорец  ( репортажи,  видео клипове и др.)
  3. Текстови публикации за периода със снимка (репортаж, програма и др.)

Пакет 1 седмица Цена – 500 лв.

 Включва:

1.  Рекламен банер с размер 290pх на 600рх с видимост на всяка страница от сайта, като може да насочва  към сайт, новина и др..

  • Видео прозорец  ( репортажи,  видео клипове и др.)
  • Текстови публикации за периода със снимка (репортаж, програма и др.)

Единични цени :

–  Рекламен банер с размер 290pх на 600рх с видимост на всяка страница от сайта за 24 часа:Цена: 100 лв.

–  Видео прозорец за 24 часа ( репортажи,  видео клипове и др.):Цена:100 лв.

– Текстово съобщение със снимка/, подадени от предизборен щаб:Цена: 50 лв.

– Изработване и публикуване на информационен материал /репортаж/:Цена: 300  лв.

            Цените са без ДДС!

ТАРИФА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ  НАИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 ЮЛИ 2021Г.ЗА  ВЕСТНИК „ЗЕТРА“

 Първа стр., пълно-цветна, горна частПърва стр., пълно-цветна, долна  частВътрешна стр.,  черно бялаВътрешна стр., пълно-цветнаПоследна стр., пълно-цветна
ПУБЛИКУВАНЕ НА  РЕКЛАМНИ КАРЕТА,  ПРЕДИЗБОРНО  СЪОБЩЕНИЕ, ПРЕДИЗБОРНО  ОБРЪЩЕНИЕ    3 лв./   кв.см.    2.50 лв/   кв.см.    0.70 лв./                                     кв.см.  1  лв./ кв. см.  2.00 лв./ кв.см.
ПРЕДИЗБОРНА ХРОНИКА /предстоящи събития/2.50  лв./ кв. см.2.00  лв./ кв. см.0.70  лв./ кв. см.1.00  лв./ кв. см.1.50  лв./ кв. см.
ПРЕДИЗБОРНИ РЕПОРТАЖ / ИНТЕРВЮНе се публикува2.00  лв./ кв. см.0.70  лв./ кв. см.1.00  лв./ кв. см.1.50  лв./ кв. см.

Цените са без ДДС!

ТАРИФА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ  НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ  ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 ЮЛИ  2021Г. ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ „ЗЕТРА ТВ“

ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРЕН ВИДЕОКЛИПдо 20 сек.50 лв.
ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРЕН ВИДЕОКЛИПдо 30 сек.60 лв.
ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРЕН ВИДЕОКЛИП  до 50 сек.80 лв.
ВИДЕОЗАСНЕМАНЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА РЕПОРТАЖ1 мин.400 лв.
ИЗЛЪЧВАНЕ НА РЕПОРТАЖ1 мин.200 лв.
 ПРЕДИЗБОРНО ОБРЪЩЕНИЕдо 3 мин.500 лв.
ДИСПУТ В СТУДИОТО 700 лв.
ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНА ХРОНИКА1 мин.80 лв.

Часове на излъчване на предизборни репортажи, обръщения и хроники: 19.05; 19.50; 20.15; 21.50; 22.15 часа.Часове на излъчване на предизборни клипове: 19.00; 19.55; 20.20; 21.55; 22.20 часа.

Цените са без ДДС!

За допълнителна информация – Петко Чернев, GSM 0889 024 808.