Резултат от търсенето : ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ДОСТЪПНИ ПРЕЗ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ДОСТЪПНИ ПРЕЗ WWW.ZETRAMEDIA.COM

Документът съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от  ЕТ „Зетра – Петко Чернев” информационни услуги и ресурси посредством уебсайта  zetramedia.com, („Общите условия”) и урежда отношенията между  ЕТ „Зетра – Петко Чернев” и всеки един от потребителите на достъпните през посочените уебсайт и мобилно приложение информационни услуги и ресурси.

 При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

„Уебсайта” е уебсайтът zetramedia.com, собственост на ЕТ „Зетра – Петко Чернев”, посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия.

ЕТ „Зетра – Петко Чернев” e търговското дружество с бустат BG030068263, със седалище и адрес на управление и кореспонденция: гр. Ловеч, жк.Здравец бл.202 вх.А ап.5 тел. 0889 024 808 , предоставящо посредством администрирания от него уебсайт информационните ресурси и услуги, предмет на настоящия договор.

„ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва предоставяните през Уебсайта информационни услуги и ресурси.

Неоторизираният достъп, смущаването и/или затрудняването на работата и опитите за неразрешено модифициране и/или промяна на информациите, съдържащи се в този сайт е престъпление и се наказва съгласно действащия Наказателен Кодекс на Република България.

Достъпът до този сайт е изцяло безплатен. Всички разноски, свързани с осъществяването на свързаност към Интернет, са за сметка на Потребителя.

ЕТ „Зетра – Петко Чернев” притежава изключителните права върху дизайна, структурата, съдържанието и интернет страницата като обект на авторското право. Никаква част от този сайт и съдържащите се в него публикации не може да бъде копирана, възпроизвеждана, модифицирана и/или разпространявана по какъвто и да е начин и независимо от средствата, без изричното писмено съгласие на ЕТ „Зетра – Петко Чернев” .

Всеки потребител има право свободно да преглежда, използва и разпространява информацията от този сайт, като задължително информациите се използват без смислова редакторска намеса, ЕТ „Зетра – Петко Чернев” се посочва като източник, а към информацията се добавя активен линк към zetramedia.com, като първоизточник. Всяко нерегламентирано използване на информации, собственост на zetramedia.com, представлява закононарушение в съответствие с действащото българско законодателство.

В случай, че Потребителят получи достъп до други интернет страници чрез сайта zetramedia.com , ЕТ „Зетра – Петко Чернев” не потвърждава или поема никаква отговорност за съдържанието на друга интернет страница (включително и за действия на Потребителя предприети вследствие на възприемане на информация от друг сайт), до която Потребителят е получил достъп.

Интернет страницата на ЕТ „Зетра – Петко Чернев” е насочена към неограничен кръг лица. Лица, на които е забранен достъпът до страницата и/или изложената в него информация, не трябва да осъществяват достъп до страницата. За неуредени от настоящите общи условия въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.

Използвайки zetramedia.com Потребителят се съгласява с Правилата за ползване на zetramedia.com. Тези правила могат да бъдат променяни от ЕТ „Зетра – Петко Чернев” без предварително предупреждение.

При всяко посещение, Потребителят дава достъп до:

Използване на своя IP адрес, за съставяне на метрични данни.

Google Analitics bot, събиране на метрични данни от Гугъл.

Google Adsense bot, за анализиране и показване на реклами от Гугъл.

GemiusTraffic (Гемиус Трафик) и GemiusAudience (Гемиус Оудиенс), измерване на интернет аудиторията на zetramedia.com 

ЕТ „Зетра – Петко Чернев” се води от журналистическите стандарти и е подписало Етичен кодекс на българските медии. Не се публикуват информации, без достоверен източник. Всички мнения, оценки и твърдения, изказани в интервютата отразяват лични виждания и ЕТ „Зетра – Петко Чернев” не носи отговорност за тях.

Всеки потребител има право да не разглежда този сайт. ЕТ „Зетра – Петко Чернев” не носи отговорност за субективни възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информацията, публикувана на zetramedia.com ,не носи отговорност за всякакви имуществени и неимуществени вреди, възникнали директно, индиректно, поради или свързани с достъп до този сайт и информацията на него. Потребителите са изцяло отговорни за оценката на използваемостта на информацията на сайта и носят пълната и безусловна отговорност за резултата от действия, предприети въз основа на информация, предоставена чрез тази интернет страница.