852 броя проверки са извършили контролните органи на РЗОК – Ловеч

852 броя проверки са извършили контролните органи на РЗОК – Ловеч

852 броя проверки са извършили контролните органи на РЗОК – Ловеч през 2011 година. От тях 528 финансови, 218 медицински, 8 по сигнали и жалби и 98 съвместно с НЗОК. Финансовите проверки на лекарите в лечебните заведения са 326 броя, а медицинските – 271 броя. Експертите от здравната каса са установили 452 броя нарушения, от които 318 от проверките са с установени суми за възстановяване. След извършване на проверки на подадени 8 жалби и сигнали е констатирано, че 5 са основателни и 3 – неоснователни, тъй като са в компетенцията на други институции.
Наложените санкции на лечебните заведения за болнична помощ са в размер на 87 600 лв., от които 44 363 лв. са с определени суми за възстановяване. На лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ санкциите са в размер на 73 150 лв., като сумите за възстановяване са – 18 743 лв. На аптеките санкците са в размер на 5 030 лв., като сумите за възстановяване са в размер на 4,92 лв. В сравнение с 2010 година санкциите за болничните лечебни заведения са се увеличили с 24 000 лв., но са намалени сумите за възстановяване с 61 376 лв. За извънболничните лечебни заведения санкциите са нарастнали с 18 650 лв., а сумите за възстановяване са намалели с 2 899 лв. Санкциите на аптеките са намелели с 1 109 лв., спрямо 2010 година. .
По изпълнители на медицинска помощ проверките са следните:
• – на лекарите от първичната извънболнична медицинска помощ /ПИМП/: 254 броя проверки: 121 – финансови, 92 – медицински, 2 – по сигнали и жалби, 39 – съвместно с НЗОК. Констатирани са 151 нарушения, от които 23 са с установени суми за възстановяване.
• – на лекарите от специализираната извънболнична медицинска помощ /СИМП/: 317 броя проверки, които включват и проверки в медицинските центрове и специализираните лаборатории. Броят на финансовите проверки е 163, медицинските са – 125, 3 – по жалба и 26 – съвмесни с НЗОК. При 131 от проверките са установени нарушения, от които 27 са с установени суми за възстановяване.
• – на лекарите по дентална медицина са извършени общо 281 броя проверки, от които 244 – финансови, 1 – медицинска, 3 – по сигнали и жалби и 33 броя съвместно с НЗОК. Установените нарушения са 170 броя, от които 268 са с установени суми за възстановяване.
• – в аптеките – направените проверки са 38 броя: 27 – финансови, 11 – съвместно с НЗОК. Установени са 18 нарушения на индивидуалните договори.
• – в лечебните заведения за болнична помощ – проверките са 76 броя, 62 – самостоятелни, от които 39 – финансови, 37 –медицински и 14 – съвместно с НЗОК. Установени са 75 броя нарушения, а при 35 са установени суми за възстановяване.
Контролните органи на здравната каса при финансови проверки са установили 396 броя нарушения, при медицинските проверки нарушенията са 339 броя.
Основните констатирани нарушения при извършените финансови и медицински проверки са сведени до следното:
• Неспазване на графика за обслужване на пациенти – 24 броя.
• Нарушения на установения ред за работа с първични медицински документи с изключение на явна фактическа грешка – 80 броя.
• Нарушения на установения ред за работа с финансови отчетни документи – 78 броя.
• Неизпълнение на задълженията за уведомяване на РЗОК за промяна на обстоятелствата по сключените договори – 8 броя.
• Отчитане на преглед от общопрактикуващите лекари и лекари-специалисти по време на хоспитализация – 73 броя.
• Нарушаване на изискванията за предоставяне на информация, касаеща дейности заплащани от гражданите и такива заплащани по линия на НЗОК – 74 броя.
• Надвишен брой направления и стойности при извършване на медико-диагностични дейности – 9 броя.
• Нарушаване на поетите задължения за налична, функционираща и изправна медицинска апаратура и оборудване – 20 броя.
• Нарушение на договорените по вид и обем медицински дейности и изследвания във връзка с изпълнение на програма „Майчино здравеопазване” – 2 броя.
• Нарушение на договорените по вид и обем медицински дейности и изследвания във връзка с изпълнение на програма „Детско здравеопазване” – 20 броя.
• В аптеките са констатирани общо 5 нарушения, като: изпълнение на рецептурни бланки, според подписаните индивидуални договори; изпълнителят не попълва задължителните реквизите в рецептурната бланка в момента на отпускане на лекарствени продукти; аптеката не обработва рецептите чрез софтуера в момента на отпускане на лекарства, медицински изделия и диетичните храни за специални медицинси цели.
• В лечебните заведения за болнична помощ констатираните медицински нарушения са при: изпълнение алгоритъма на клиничната пътека; несъответствия между договорената и оказана по вид и обем дейност; неспазена индикация за хоспитализация, включени в клиничната пътека; оформяне на документите, касаещи изпълнение на клиничната пътека, неосигуряване на непрекъснатост на болничната помощ. Констатираните финансови нарушения на болничните заведения основно са: работа с документи по клиничните пътеки; нарушения на установения ред за работа с първични документи и заплащане или доплащане на дейности, които са заплатени от НЗОК. За 2011 година РЗОК – Ловеч е сключила 352 договора с изпълнители на медицинска помощ – с 82 лекари от ПИМП, с 116 лекари от СИМП, медицинските центрове и лабораториите, с 111 стоматолози, с 38 аптеки и 5 с лечебните заведения за болнична помощ. Прекратените договори за 2011 година са 3 броя /по взаимно съгласие/: -2 с лекар от ПИМП, и 1 със стоматолог.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.