Home / НОВИНИ / ЛОВЕЧ / През първото тримесечие на 2018 г. в област Ловеч са издадени разрешителни за строеж на 15 жилищни сгради

През първото тримесечие на 2018 г. в област Ловеч са издадени разрешителни за строеж на 15 жилищни сгради

През първото тримесечие на 2018 г. местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж на 15 жилищни сгради с по едно жилище в тях и с 2 573 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), 3 административни сгради с 1 375 кв. м РЗП и на 13 други сгради с 2 558 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради и на жилищата в тях се увеличават с 36.4%, а общата застроена площ – с 38.9%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намаляват със 78.7%, а разгънатата им застроена площ – с 85.3%.
В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличава с 36.4%, а разгънатата им застроена площ – със 17.5%, докато броят на жилищата в тях намалява с 11.8%,. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко със 7.1%, а общата им застроена площ – с 69.7%.
Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 205, Пловдив – 176, Варна – 108. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 2 337, Пловдив – 1 355 и Бургас – 754 .
През първото тримесечие на 2018 г. в област Ловеч е започнал строежът на 8 жилищни сгради с по едно жилище в тях и 1 558 кв. м обща застроена площ и на 13 други сгради със 7 384 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие се наблюдава увеличение на броя на започнатите жилищни сгради и на жилищата в тях със 100.0%, а на общата им застроена площ – със 135.0%. Броят на започнатите други сгради бележи ръст с 8.3%, а тяхната РЗП – със 161.2%.
В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. намалява броят на започнатите жилищни сгради и на жилищата в тях с 38.5%, но общата им застроена площ е повече с 4.1%. Започнатите други сгради се увеличават с 225.0%, а разгънатата им застроена площ нараства над седем пъти.
Строителство на най-голям брой нови жилищни сгради е започнало в областите: Пловдив – 140, София (столица) – 123 и Бургас – 91. Най-много други сгради са започнати в Пловдив – 66, Благоевград – 38 и Пазарджик – 36.

Методологични бележки

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната.
Видовете сгради сe посочват в съответствие с Класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСC – 2001) и се подразделят на:
• Жилищни – сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.
• Нежилищни – сгради за различни нежилищни нужди, които включват:
– административни – офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради – банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);
– други сгради – всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.).
Разгъната (обща) застроена площ е сумата от застроените площи на всички етажи по външни измерения.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.