Home / НОВИНИ / Административният съд в Плевен отчете дейността си за миналата година

Административният съд в Плевен отчете дейността си за миналата година

Административен съд – Плевен отчете дейността си през 2017 година. Според доклада през годината са постигнати много добри резултати.
Постигнатите много добри резултати при осъществяване работата на съда се отчитат по няколко показатели: общ брой свършени дела, свършени в срок дела, срок за изготвяне на съдебните актове, резултат от върнати след касационна проверка обжалвани и протестирани дела. През 2017 г. в Административен съд – Плевен са постъпили и образувани общо 1140 дела: 682 първоинстанционни и 458 касационни. Заедно с висящите към началото на отчетния период дела от предходни периоди, които са 169, общият брой на делата за разглеждане през годината е бил 1309. От тях са свършени 1055 – решени по същество – 758 и прекратени – 297). Това представлява 80.7 % от общия брой дела за разглеждане през 2017 г. През 2017 г. по всичките 1055 броя свършени дела съдебните актове са постановени в срок до 1 месец.
Данните по показател срочност за разглеждане на делата са много добри: 82.7 % от всички свършени дела през 2017 г. са приключили в срок до 3 месеца от датата на насрочване на първото по делото открито съдебно заседание. През годината в съда след касационна проверка са се върнали общо 192 дела. От тях 133 или 69.3 % са потвърдени изцяло. Отменени изцяло са 49, а 10 броя са отменени частично. Наблюдава се ръст с около 3 % на потвърдените изцяло съдебни актове след касационна проверка спрямо 2015 г. Съдия Георги Чолаков – председател на Върховен административен съд е обърнал внимание на факта, че 60% от делата не са обжалвани, което, по думите му, е свидетелство за високия професионализъм на съдийския състав. Председателят на Административен съд – Плевен Полина Богданова – Кучева е изразила своята благодарност към всички съдии и съдебни служители за работата им през отчетния период, както и на представителите на другите органи на съдебната власт за доброто взаимодействие.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.