Home / НОВИНИ / ЛОВЕЧ / Ще се търсят идеи за бившата казарма в центъра на Ловеч

Ще се търсят идеи за бившата казарма в центъра на Ловеч

След придобиването на собствеността върху всички части от имота, известен като Бившата казарма в центъра на Ловеч, може да се пристъпи към конкретни стъпки за реализиране на идеите, залегнали в Общия градоустройствен план (ОГП), каза на пресконференция на 16 януари арх. Минчо Петков, главен архитект на община Ловеч.

Съгласно ОГП на Ловеч, теренът е предвиден за озеленяване – градска градина. Съгласно действащ подробен устройствен план, част регулационна, влязъл в сила със Заповед №4170/06.10.1975 г. урегулиран поземлен имот I от кв. 58а на Зона „България“ е отреден „За парк“.

Конкурс за идеи или директно възлагане?

Освен безспорната полза, която един нов градски парк би донесъл за гражданите на Ловеч, теренът, разположен в центъра на града, е с много голям потенциал да реши някои градоустройствени и комуникационни проблеми. В момента там се намира един затворен квартал, който винаги е бил препятствие за ежедневните градски функции. Отварянето му към заобикалящия град от всички страни ще създаде нови функционални връзки, които е необходимо да бъдат изследвани и интегрирани в проекта за бъдещия парк.

Програмните идеи, които досега са генерирани от работна група, организирана от общината, са много и разнообразни. Конкретни функции са предложени и в Интегрирания План за Градско възстановяване и развитие от 2013. Опитът, натрупан в последните две години с организирането на музикален фестивал на този терен, откри нови възможности.

Всичко това е основание да направим извод, че един конкурс за идеен проект за новия парк ще позволи да се избере най-добрата комбинация от програмно съдържание и пространствена организация, която да бъде представена за широко обществено обсъждане и развита от печелившия колектив в следващата фаза на техническо проектиране.

В този смисъл ще се следват следните етапи:

Подготовка на конкурсните материали – геодезическо заснемане, техническо задание, доклад на работната група за генериране на програмни идеи, ИПГВР, снимки.
Обявяване на конкурса
Журиране и обявяване на резултата
Обществено обсъждане
Договаряне на следващата фаза на проектиране.

Реалистично е да планираме изброените по-горе стъпки да приключат през тази година и през 2019 г. да съсредочим усилията си върху проектиране, осигуряване на източници за финансиране и избор на изпълнител за реализацията на проекта, счита арх. Минчо Петков.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.