Home / НОВИНИ / ЛОВЕЧ / Ловешката библиотека закупи 955 книги на стойност 11 315 лева през 2017 година

Ловешката библиотека закупи 955 книги на стойност 11 315 лева през 2017 година

В края на 2017 година Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ гр. Ловеч разполага с общо 230196 библиотечни единици. Това става ясно от отчета на културната институция. Новонабавените през годината са 1953 библиотечни единици на стойност 19 293 лв. Отчислени стари, от липси или негодни за употреба – 196 библиотечни единици.

Пълен отчет на Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ гр. Ловеч

КОМПЛЕКТУВАНЕ ПО ВИДОВЕ ИНФОРМАЦИОННИ НОСИТЕЛИ:
Книги:
През годината са закупени 955 б.е. на стойност 11315 лв.
Като дарения са постъпили 760 б.е. на стойност 3576 лв.
Отчислени са 136 б.е.
Периодика:
Чрез абонамент са набавени 78 заглавия на обща стойност 4194 лв.
Регионалните вестници – 3 заглавия в 3 екземпляра са архивирани като дарения.
Отчислени са 60 б.е.
Аудиовизуални информационни носители (CD, DVD)
От покупка и дарение са получени 157 бр. на стойност 208 лв.

ЧИТАТЕЛИ И ПОТРЕБИТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКАТА:
Общо 1919 е броятнарегистриранитепотребителизакалендарнатагодина. Оттях 746садецадо 14 годишнавъзраст, а 1173 – юноши и възрастни.
Статистикатапополотчита, чеброятначитателките е 1304 (425момичета и 879жени), а начитателите – 615 (321момчета и 294мъже).
Споредвиданаобразованиетоси, потребителинабиблиотекатаса: 428 учащи в детски и начален курс, 318 с начално, 303 с основно, 317съссредно и 554 с висшеобразование.

ИНДИВИДУАЛНИ ПОСЕЩЕНИЯ В БИБЛИОТЕКАТА:
Общо27490сатрадиционните лични посещенияна читателии потребители вбиблиотекатапрез 2017 г.
Оттях в отдел „Заемна” – 14563, в „Детскиотдел” – 9910, в „Читалня” – 2083, в „Информационенцентър“ – 2435, в „Краезнание” – 545 и в отдел „Изкуство” – 389.

ИЗПОЛЗВАНИ И ЗАЕМАНИ БИБЛИОТЕЧНИ МАТЕРИАЛИ:
Общо56258 е броятнаизползванитебиблиотечниединици.
Оттях в отдел „Заемна” – 36473, в „Детскиотдел” – 12660, в „Читалня” – 4655, в „Краезнание” – 1946 и в отдел „Изкуство” – 524.
Чрезмеждубиблиотечнозаеманесаизпълнени58заявки.
До читателите са достигнали успешно 348 предварително резервирани книги.

ЕЛЕКТРОНЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ:
Регионалнабиблиотека „Проф. БенюЦонев“ разполага с 41компютърни конфигурации, 2 скенера, 16 принтера и 2 копирни машини. Обособени са 14 места за свободендостъпнапотребители. Ползванетонаинтернет е безплатнодо 1 часнадензавсекирегистриранпотребителнабиблиотеката. За целтавъввсичкиобособени зони с компютъримадостъпдовисокоскоростенкабеленинтернет и неограничено време за безплатно използване на Wi-Fi.
Общо3349сапосещениятаза използване на компютри в библиотекатапрез 2017 г. Проведениса13 индивидуалниобучениянавъзрастнихоразаработа с компютър. Сайтътнабиблиотеката www.liblovech.org е посетен18420пъти.Броятнауникалнитепосещения е 12868.

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКА ДЕЙНОСТ
В отдел „Читалня“ са направени 24 библиографски справки: от тях 10 по педагогика, 4 по история, 7 по право и 3 по литературознание.
Описани са 340 статии от периодичния печат. Прегледани са 985 източници.
Инвентирана е периодика от 28 тома.
Подготвен е за печат Детски алманах „Пъстра дъга” 2017 с включени 88 наградени деца от региона и техните преподаватели: размер А5, 34 с.
В отдел „Изкуство“ са изготвени 6 справки, от които едната е фактографска на тема: „Моминските обичаи в българския, гръцкия и румънския фолклор”.
Описани са 123 статии. Обработени и въведени в софтуерния продукт „АБ“ – 157 CD и DVD.
В „Детски отдел“ са изработени 3 библиографски списъка с нова литература за „Бисерче вълшебно 2017”, 6 препоръчителни списъка с литература от 2-ри до 7-ми клас, 1 справка „10 праванадетето”, посветенана 1-ви юни и препоръчителен библиографски списък на тема „АстридЛиндгрен (1907-2002)” по случай 110 г. от рождението и.

РЕГИОНАЛНА ИСТОРИЯ:
През 2017 г. в отдел „Краезнание“ сапроведени7срещи и беседи с групи, изработени са2презентации на следните теми: „115 години от рождението на Борис Шивачев”,
„155 години от рождението на Лукан Гечев Хашнов (1862-1917) – първият академик у нас по строително инженерство, проектиране и строителство на жп линии“ и 3 виртуални витрини: „Паметта за Апостола на свободата в книги”, “Цитаделата на Средновековния Ловеч XII-XIV в.”, “Паметта за Освобождението на Ловеч в графики и книги”. По заявка на читатели са изготвени 43 библиографскисправки, по-важните от които: „Строителството в Ловеч от 1944 до 1989 г.” – снимков материал, „Демографски процеси в Ловеч”, „Църкви и манастири в Ловчанска епархия“, „Ценни книги с автографи и посвещения в отдел „Краезнание”, „Социално-икономическо развитие на Ловеч през социализма“, Лагерът „Слънчев бряг”.
Прегледани са 2540 информационни източника, като статиите, описани от тях са 738. от Работата, свързана с Краеведско обединение „Мизия” отчита следните цифри: Получени статии за Ловеч: от Габрово – 325, от Велико Търново – 99, от Плевен – 96 записа; Изпратени статии от Ловеч за обединението: за Габрово – 38, за Велико Търново – 57, за Плевен – 76 записа.

МЕТОДИКО-КООРДИНАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ:
Презгодинатасапосетени от методиста на библиотеката 29 обществени библиотеки -10 в общинаЛовеч,5 в общинаТроян, 4 в общинаТетевен, 3 в общинаЛетница, 3 в общинаЯбланица, 2 в общинаЛуковит и 2 в общинаУгърчин.
Проведениса 49индивидуални консултации с библиотекариотразличнинаселениместанаобластта.
Извършено епроучванезаброя и състояниетонаучилищнитебиблиотеки в регионапомолбанаУниБИТ.
Във връзка с актуализирането на данните в Регистъранаобщественитебиблиотеки на МК сарегистрирани 86 библиотекиотЛовешкаобласт. Оттях 71 са с публикувани и одобрениотчетиза 2016 година. Индивидуално са консултирани всички библиотекари по време на този процес.
Взето еактивно участие в националното тереннопроучване,организираноотФондация „Глобалнибиблиотеки -България”,засъстояниетонаобщественитебиблиотеки в Ловешкаобласт. Даннитеотнегоса послужилизаоснованаанализа, свързан с финансирането, състоянието и законодателнитепромени, коитотрябвадасеизвършат,с цел подобряванеработатанабиблиотеките в страната.Резултатитесаоповестенипо време наНационалнияфорум „Библиотекитеднес“ 2017 от ФГББ.

ОБУЧЕНИЯ:
През 2017 г. Регионалната библиотека е организирала и участвала в общо 4 обучения.
3 от обученията са подкрепени финансово от Фондация „Глобални библиотеки България”. Те са на следните теми:
• „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)“ 19-21 април 2017 г. с лектор инж. Евгени Василев. Обучени са 11 новопостъпили библиотекари от библиотеката и региона.
• „Застъпничество, набиране на средства и изработване на проекти“ 25-27 април 2017 г. с лектор Ралица Попова. Обучени са 11 новопостъпили библиотекари от библиотеката и региона.
Заучастиетоси в дватакурсабиблиотекаритеса получилисертификатотфирмата-обучител- ЦПО към „Вега-Василеви” ЕООД гр.Ловеч,зачастотобучениетопо придобиване на професионалнаквалификация „Библиотекар- III степен”.
• „Глобално образование за Глобалните библиотеки” 31 май–2 юни в Ловеч. Обучени са 2 новопостъпили библиотекари от Регионалната библиотека.
Четвъртото обучение е финансирано отМинистерствонакултурата по програма „Регианални дейности“ и е на тема:
• „Организация и управлениенаработата в общественитебиблиотеки“9-12 май 2017 г. слектор Виолета Печкова, методист на библиотеката.Обучени са 11 новопостъпили библиотекари от библиотеката и региона.

УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ФОРУМИ И РАБОТНИ СРЕЩИ:
През 2017 г. директорът и 6 библиотекари – представителинаЛовешката регионална библиотекаучастваха в:
• Работна среща в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ – София по повод въвеждане на новата Универсална десетична класификация в българските библиотеки.
• Работна среща в Министерство на културата относно Информационния регистър на обществените библиотеки в България.
• Националната конференция с международно участие „Библиотеката – проекции във времето“, организирана от Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ – Шумен на 5-6 октомври 2017 г. по повод 95-годишния юбилей на библиотеката.
• Националната кръгла маса на тема „Методическа дейност на Регионалните библиотеки”, проведена в Народна библиотека ”Иван Вазов” – Пловдив на 19-20 октомври 2017 г.
• Национален форум „Библиотеките днес“ 2017 – „Библиотеките в подкрепа на устойчивото развитие“, организиран от Фондация „Глобални библиотеки – България“ 9-11 ноември в София.

ЛИТЕРАТУРНИ И ТВОРЧЕСКИ СРЕЩИ:
• Димитър Запрянов с книгата „Кръстопът” (24 януари 2017)
• Калина Атанасова с представяне на книга и изложба „Възстановки на средновековното българско облекло (XIII – XIVв.)“ (5 март 2017)
• Радослав Гизгинджиев с представяне на трилогията „Рай” (17 март 2017)
• ДаянШаер с представяне на книгата „Има ли места в Рая” (28 март 2017)
• Мая Бочева – Уики и приказните герои от света на „Туй-Онуй“ на илюстратора и автор на детски книги (31 март 2017)
• Христо Стоянов с представяне на стихосбирката „Носталгия по варварите“ и романа „Разпад“ (6 април 2017)
• Ралица Генчева с представяне на книгата „Този път, за да ме чуеш” (18 април 2017)
• Добромир Банев с представяне на книгата „Аз съм в другото такси” (25 април 2017)
• Презентация на издателство „Персей” на тема: „Любовта е златен сън“. В нея се дават отговори на следните въпроси: Кои са забележителните жени, оставили ярка следа в живота на Иван Вазов? Как харизматичната, омъжена и 27 години по-млада писателка Евгения Марс се превръща в неговата най-голяма муза, вдъхновила го да изживее нов творчески подем и донесла му щастие? (27 април 2017)
• Творческа среща с актьора Борис Луканов (10 май 2017)
• ДаянШаер с представяне на книгата „На моята майка Сирия“ (12 юни 2017)
• Стоян Райчевски с представяне на книгата „България под комунистическия режим 1944 – 1989“ (15 юни 2017)
• Проф.д-р Вихра Баева и проф. д.ф.н. Албена Георгиева с представяне на сборниците: „Когато Господ ходеше по земята“, „Змей. Змеица. Ламя и Хала“ и „Фолклор. Разказване. Религиозност“ (27 юни 2017)
• Деси Нико с представяне на книгата „Алиса и петък вечер” (26 септември 2017)
• Ивинела Самуилова с представяне на книгата „Бабо разкажи ми спомен” (9 ноември 2017)
• Документалната поредица „Българско военно чудо“ (21 ноември 2017)
• Вечер на съвременните славянски литератури
• Гост – актьора Александър Алексиев (18 декември 2017)
• Творческа вечер с Мадлен Алгафари – писател, психолог и психотерапевт с представяне на нейните книги (19 декември 2017)

ИЗЛОЖБИ:
• „Полетът на лястовицата – ЛАЗ 7”, история на самолетостроенето в Ловеч (24 – 29 април 2017)
• Оръжия и униформи, предоставени от РК „Васил Левски“ при Национално дружество „Традиция“ (21 ноември 2017)
• Фотоизложба „Моменти“ с автори: Христина Ханджиева, СтелианМирославов и Йордан Чакъров (21 ноември 2017)

КУЛТУРНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ
Библиотеката, съвместно с Община Ловеч и Регионален исторически музей – Ловеч
участва в премиерата на новия филм за Апостола: „ЛЪВСКИЙ: Европеец в Българско!“ на 10 юли в камерната зала на Драматичен театър – Ловеч.
Заедно с Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ – София в Художествената галерия в Ловеч през м. август представи Пътуващатаизложба “ПосветеннаОтечеството: 180 г. отрождениетонаВасилЛевски”.
Съвместно с Община Ловеч и Регионален исторически музей – Ловеч организира конкурсзамултимедийнапрезентациянатема: „Левски и моя град“ по случай 1-ви ноември – Ден на народните будители.
Традиционно взе участие в най-зничимите културни празници на града, организирани от Община Ловеч.
„Детскиотдел” през годината успешно е организиралсезонни и тематично-празничничитателскиинициативи, като много активно е работил с повечето училища в града. За целта са изготвени тематични презентации, които са представени в самия отдел или изнесени в конкретни училища.
По традиция продължава отбелязването на всеки по-значим културно-образователен или национален празник със съответните витрини, изложби, лекции, информационни листовки, книгоразделители и други интерактивни начини, които привличат интереса на малките читатели към книгата и четенето, към самата институция – библиотека.
Някои от по-мащабните детски събития са:
Презентациите: „Маратон на четенето 2017 година”, „Седемте чудеса на Древния свят”, „ПланетатаЗемя”, „Земни планети”, „Нови източници на електрически ток”, „Правата на читателя”, „НаричайтемеАстероидЛиндгрен!”.
Празничните инициативи: Рецитал „Историята своя тачим”, Празник на буквите, тържество на ученици от първи клас на ОУ „Васил Левски”, Великденска украса – хартиени яйца и оцветяване на носии с ученици от СУ „Тодор Кирков”, „Капачки в действие” и Ден на Земята с ученици от ОУ „Хр. Никифоров”, „Парад на приказките“ по повод празника на детската книга; ученическо тържество с раздаване на свидетелства на четвъртокласниците от ОУ „Проф. Д. Димов”; игри, посветени на 1-ви ноември: „На лов за знания” и „Вам, будители”, заедно с изложбата „Титани на духа”; декемврийската „Коледна работилница“.
Осъществени са множество образователни дейности, свързани с четенето и повишаване на грамотността при началния и прогимназиалния курс от ученици.
Много от участниците са поощрени с грамоти, предметни и символични награди.
В отдел „Книгозаемна“ са отбелязани 3 по-мащабни масови инициативи, отправени към учениците от гимназиалния курс на обучение: Викторина на тема: „Васил Левски – живот и дело”, образователната игра „Познай книгата” и любознателната игра за книгоманите – „Любими класически романи”.
Организирана е инициативата „Дари книга”, в която през изтеклата година са дарени и споделени с читателите над 100 нови заглавия.
Направена е и пространна витрина-експозиция в залата и във фоайето на втория етаж в библиотеката на тема: „Васил Левски – жив във времето”, представяща чрез документално-художествени форми живота и делото на Апостола.
Отдел „Читалня“ през м. март за поредна година осъществи състезанието на ученици от френските паралелки на ПЕГ.
През м. юли даде възможност да се извършат две обучения на учители от региона с представители на издателство „Просвета”.
Представи в отдела 2 витрини, посветени на 6 и 22 септември.
За 1 ноември подготви изложба за деня на народните будители, която е разгледана от 130 ученика от ПЕГ, от десетки потребители – редовни посетители и ползватели на библиотечния фонд в читалнята и изнесе беседа пред едно специално групово посещение от Клуба на пенсионера в града.
Отдел „Изкуство“ ежеседмично представи подбрани филмови кинопрожекции, съобразени с юбилейни и тематични чествания на видни творци.
Изработи виртуалната витрина – „Левски в българското изобразително изкуство”, качена в сайта на библиотеката.
Осъществи 7 публикации, 2 открити урока, 3 изложби, 5 презентации и няколко масови мероприятия, които привлякоха над 400 гости и приятели на библиотеката.
По-известните теми от инициативите на отдела са: „Възстановки на средновековното българско облекло ХIII-XIV в.”, „Живот и актьорска дейност на Борис Луканов”, „Агресията поражда агресия”, „Християнското семейство”, „Българска история”.

ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ:
В партньорство с ОбщинаЛовечдоброволцитенабиблиотеката (общо 10наброй) през 2017 г. савзелиучастие в инициативите: Празник на кв. „Младост”; Турнир по футбол в кв. „Червен бряг”; Спортен празник в кв. Здравец по повод Деня на народните будители – 1 ноември.
Съвместно с Областнаадминистрация – „ДаизчистимБългариязаединден” и „Коледнаелха”.
С Регионален историческимузей-участиевъв „Варошлийскивечери”.
С Държавен архив – в „140 години от Освобождението на Ловеч: Начало на местното управление в снимки и документи“.
С Драматичен театър – Ловеч – в театралният фестивал „Младите в театъра“.
Взели са участие и в съвместнидейности с БЧК, РесурсенЦентър, Сдружение „Мисия, иновации, гражданство”, Кабелна телевизия „Спринт“ и Агенция „Джули арт“.

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ:
Библиотеката е активен партньор по спечеления проект „Забавно лято 9”, финансиран от Община Ловеч по Програма „Младежки дейности”.

НОВОВЪВЕДЕНИЯ В РАБОТАТА:
Регионалната библиотека през 2017 г. разшири своята работна структура с още две звена: „Реставрация и консервация на книги“ и „Дигитален център“.
Реставрацията на книги за второто полугодие има отчетени 303 качествено подвързани книги, 14 специфично спасени от физически увреди библиотечни единици от най-стария фонд на библиотеката, както и подобряване на условията за съхраняването на библиотечния фонд, намиращ се в книгохранилището.
Умело се справя в борбата с книжните микроорганични вредители, както и с намаляване влажността в местата за съхранение на старите книги. За целта води дневник с показателите за температура и влажност в книгохранилището, като съобразява дейностите си с отчетените от измервателните уреди данни. Всекидневно управлява електрическите влагоабсорбатори и ритмичното проветряване на старото фондово хранилище. Ремонтира увредените стелажи за книги и периодика. Извършва химическа дезинфекция на помещенията.
Дигиталният център е обособен с финансовата подкрепа на Министерство на културата по програма „Регионални дейности“. Финансира се изработването на нов софтуер за дигитализиране и създаване на сайт за неговото прилагане и използване от потребители. Сайтът е все още в работен проект и ще продължи изграждането си през настоящата година, както и процесът, свързан с дигитализирането на ценно писмено и културно наследство от Ловешкия регион.

Изготвил:Веселина Мончева,директор на библиотеката

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.