Home / НОВИНИ / ЛОВЕЧ (page 3)

ЛОВЕЧ

Нови пешеходни пътеки и тротоари ще има в Ловеч

Актуални проблеми и предложения разгледа на 4 януари 2018 г. Общинската комисия за безопасност на движението на свое заседание, ръководено от Даниел Колев – зам.-кмет на община Ловеч и председател на комисията.

Дневният ред от пет точки бе гласуван и приет единодушно от присъстващите. Прието единодушно бе предложението за изграждане на тротоар на част от ул. „Ерфурт“ в ж.к. „Младост“ в гр. Ловеч, покрай южната страна на двора на ОУ „Проф. Димитър Димов“. Комисията прие заданието за изработване на План-схема на комуникационно-транспортната мрежа и генерален план за организация на движението на квартали и зони от гр. Ловеч и актуализиране на съществуващата.

Прие се също да се реализира нова пешеходна пътека тип „Зебра“ със съответното знаково обозначение и осветление в края на предпазните пана в посока училище „Д. Димов“. Съществуващата повдигната пешеходна пътека ще се премахне. Ще се възстановят липсващите предпазни пана от ограждението пред входа на гимназията. Да се монтира на ул. „Акад. Иван Урумов“ от страната на гимназията пътен знак В27 с допълнителна табела Т3 „50 метра“.

Прие се и предложението за поставяне на пътен знак „Стоп“ на източния край на ул. „Пано Рогозаров“ в кв. „Гозница“, на изхода на улицата към пътния възел и към входа на квартала откъм ж.к. Младост. Изпълнението се възлага на „ЕКО“ ЕАД Ловеч.

Относно постъпило на имейла на общината предложение на гражданин за проверка на необходимостта от светофара на Y-образното кръстовище на улиците „3-ти март“ и „Княз Имеретински“, се прие, че светофарната уредба и пешеходната пътека на кръстовището са необходими.

Комисията не прие предложението за поставяне на ул. „Тома Давидов“ в гр. Ловеч на два броя пътни знаци В-27 и допълнителни табели с надпис „Забраната не важи за МПС собственост на живущите на ул. „Тома Давидов“. Главният мотив е, че улицата е публична общинска собственост и няма как да бъде забранено на едни граждани и разрешено на други да спират и паркират на нея.

Не си прие и предложението за изграждане на пътен възел – улица, директно свързваща (без ж.п. прелез) гр. Ловеч с кв. „Гозница“ и кв. „Продимчец“, той като предложението е необосновано и финансово трудно осъществимо.

Докладвани бяха и предложенията от инж. Милен Русев във връзка с организацията и безопасността на движение в града. По всяко едно от тях бе взето отношение и набелязани съответни мерки. Относно паднали и липсващи пътни знаци, секретарят на комисията информира, че при получаване на информация или сигнал незабавно се възлага на „ЕКО“ ЕАД да възстанови или отремонтира такива знаци, като своевременно се реагира и при установяването на увредени или липсващи знаци, както и за увредени маркировки.

Кметът на община Ловеч Корнелия Маринова обжалва в Административния съд в Ловеч решение на ОбС, с което съветниците гласуваха закриване на длъжността зам.-кмет по образование, култура, туризъм, здравеопазване и социални дейности

Кметът на община Ловеч Корнелия Маринова обжалва в Административния съд в Ловеч решение на ОбС, с което съветниците гласуваха закриване на длъжността зам.-кмет по образование, култура, туризъм, здравеопазване и социални дейности. За обжалването, което е на основание ЗМСМА, информира Корнелия Маринова. „Според закона, кметът внася предложението за структурата на администрацията, а ОбС я одобрява. Съветниците нямат право да променят структурата“, обясни кметът. Все още няма насрочена дата за делото по обжалване на решението.

Прекатегоризират хотели и заведения

Община Ловеч уведомява лицата извършващи дейността „Хотелиерство“ и „Ресторантьорство“ в местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечения, туристическите хижи, учебните центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене, че съгласно чл. 137. ал. 1 във връзка с § 5, ал. 1. т. 5 от Преходните и заключителни наредби на Закона за туризма /ЗТ/, категорията на туристическите обекти, категоризирани през 2011 г. се прекратява през 2018 г. поради изтичане срока на определената им категория.

Съгласно чл. 137. ал. 3 от ЗТ след прекратяване на категорията на туристическия обект издаденото удостоверение се обезсилва. Нова категория на обекта се определя по реда на чл. 129 от ЗТ.

Две инициативи подготвя библиотеката в Ловеч- Ден без глоби за закъснени читатели и даряване на книга

Две инициативи подготвя Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев”. Едната е 12 януари – Ден без глоби – всеки от читателите, който е задържал книги повече от регламентирания срок, на 12 януари ще може да ги върне в удобен за него час без да бъде санкциониран. Инициативата е посветена на 155 години от рождението на проф. Беню Цонев.

„Дари книга” – Всеки желаещ има възможност да дари книги, издадени след 2010 година , нотни и некнижни материали като DVD филми или музика. Кампанията ще продължи през цялата година и е посветена на 155 години от рождението на проф. Беню Цонев

Свиква се заседание на Общинския съвет –Ловеч, на 9 януари

На основание чл.23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 64, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация председателят Петър Цолов свиква тридесет и деветото заседание на Общинския съвет на 9 януари (вторник) 2018 г. от 12.00 в заседателната зала на Общинския съвет. Проекто-дневният ред е от една точка.
1. Определяне на представител на Община Ловеч за включване в комисия за изработване на Областна здравна карта. Докладчик е кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова.

Социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ и през 2018 година в Ловеч

След приключването на проект „Устойчиво развитие на социалната икономика за социално включване на хора с увреждания в община Ловеч”, администриран от община Ловеч в рамките на операция „Независим живот“ по ОП РЧР 2014 – 2020 г., предоставянето на социални услуги от „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“, продължи със средства от държавния бюджет до 31.12.2017 г. Услугите през 2017 г. са ползвали 162 потребители. Разкрити са 86 работни места – 38 за длъжност „Личен асистент“, 15 работни места за длъжност „Социален асистент“ и 33 работни места за длъжност „Домашен санитар“.

Община Ловеч е сключила споразумение с Агенцията за социално подпомагане за разходване на финансов ресурс в месечен размер на 48 000 лв. или общо 576 000 лв. за цялата 2018 година. Средствата са за целево осигуряване на социални услуги в домашна среда („Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“) за хора с увреждания и лица над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване, в съответствие с Националната стратегия за дългосрочна грижа и Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020. Разкритите работните места от 2017 г. се запазват и през 2018 г., като със служителите са сключени допълнителни споразумения.

Социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ ще бъдат предоставяни на потребители, за които е извършена социална оценка и е идентифицирана необходимостта от предоставянето им по правилата на операция „Независим живот“, финансирана по ОП РЧР 2014-2020 г., както и при необходимост на нови потребители след извършване на индивидуална оценка на потребностите. Услугите който ще се предоставят са три вида – за лична помощ, за социална подкрепа и за помощ при комунално битови дейности.

Мерки по събаряне на опасната част от ограда на бившата казарма в Ловеч са предприети от община Ловеч

Мерки по събаряне на опасната част от ограда на бившата казарма в Ловеч са предприети от община Ловеч. По-здравата част предстои да бъде укрепена, съобщи за Зетра кметът на общината Корнелия Маринова. Тя припомни, че още през август 2015 г. от община Ловеч са изпратили писмо до Министерството на отбраната, което тогава е било собственик на казармата, с което настояват да се премахне опасната ограда. Срокът за изпълнение е бил до септември същата година. От Министерството обаче не са предприети необходимите мерки. На 12 декември казармата беше предоставена във владение на община Ловеч.
В началото предприехме мерки да се укрепи временно оградата, а в момента служителите на бюджетна дейност „Самоохрана, контрол, обществен ред и сигурност“ вече работят на обекта, уточни Корнелия Маринова.

Информация до заинтересованите лица и обществеността за обект АМ „Хемус“

По повод инвестиционното предложение за обект АМ „Хемус“, Агенция „Пътна инфраструктура“ разпространи до заинтересованите лица и обществеността подробна информация. Става дума за уведомление за инвестиционно предложение на АПИ относно обект: Технически проект за обект АМ „Хемус“ – Етап I в участъци:
Участък I – от км 87+800 до пресичането с път III-307 (край на км 103+060), включително пътен възел „Дерманци“, с приблизителна дължина 15,26 км;
Участък II – от края на пътен възел „Дерманци“ (след пресичане с път III-307 – км 103+060) до пресичането с път III-3005, включително пътен възел „Каленик“ (край на км 122+260), с приблизителна дължина 19,20 км.
Обща приблизителна дължина 34,46 км.
Краткото съобщение на АПИ може да се види на сайта на Община Ловеч в секция „Обяви“.
http://www.lovech.bg/bg/obyavi-i-saobshteniya/obyava-na-api-otnosno-am-hemus
Подробности за инвестиционното предложение са достъпни на интернет страницата на АПИ.
www.api.bg раздел „Нормативна база“, подраздел „Документи“
или ТУК
http://www.api.bg/files/2315/1490/2161/AM_Hemus_etap_1.pdf
Телефон за контакти 02 952 1993, 02 9173 295

36-годишен рецидивист отива на съд, заради нанесени удари с брадва по автомобил и отправени нецензурни думи

36-годишен рецидивист отива на съд, заради нанесени удари с брадва по автомобил и отправени нецензурни думи спрямо шофьор. Районна прокуратура – Ловеч е внесла в съда обвинителния акт срещу за хулиганство и повреждане на чужд автомобил. Екшънът се е разиграл на 28 август миналата година в Баховица. Собственикът на потрошения автомобил бил в Баховица. Непосредствено след като потеглил с лекия автомобил, забелязал пред себе си три лица, които се движели пеша по пътното платно, поради което намалил скоростта на движение. В този момент обвиняемият внезапно се обърнал и се насочил към автомобила, няколко пъти изкрещял силно, след което нанесъл няколко удара с брадвата в дясната част на автомобила. Пострадалият увеличил скоростта на движение, за да се отдалечи от мястото, след което спрял в центъра на селото и подал сигнал за случилото се. Обвиняемият е осъждан. Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.

Община Ловеч събра над 6 млн. лева през 2017 година от данъци

Планът за местни приходи на Община Ловеч за периода от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2017 г. е преизпълнен на 101 %, съобщи на пресконференция Христо Тотев, директор Дирекция „МП”.
Съгласно утвърдения от Общински съвет Ловеч бюджет за 2017 година в Община Ловеч в дирекция „Местни приходи” трябва да постъпят приходи в размер на 6 535 000 лева. Към 31 декември 2017 година в бюджета на Община Ловеч от дирекция „МП” са постъпили 6 594 222 лева или 100,91 % от планираните приходи.
От недобори по данъчни приходи са постъпили:

– от данък върху недвижимите имоти – 242 194 лв.
– от данък върху превозните средства – 276 395 лв.
– от такса битови отпадъци – 456 976 лв.
– патентен данък – 13 655 лв.

От действия по принудително събиране или издадени Актове за установяване на задължения по декларации са постъпили:

– от данък върху недвижимите имоти – 64 267 лв.
– от данък върху превозните средства – 28 338 лв.
– от такса битови отпадъци – 238 612 лв.

До 31 декември 2017 година служителите на дирекцията са извършили услуги и дейности на данъчнозадължени лица, търговски дружества и администрации, както следва:

1. Основни услуги и дейности към дирекцията:
– извършено е облагане в програмните продукти за 2017 година;
– обработен е файл за изпращане на съобщения до физически и юридически лица за дължим имотен данък и такса битови отпадъци за 2017 година. Същият е предаден за отпечатване и разнасяне;
– приети и обработени декларации по чл.14 от ЗМДТ – 2 872 бр.
– приети и обработени декларации по чл.54 от ЗМДТ – 4 158 бр.
– приети и обработени декларации по чл.54 ал. 4.от ЗМДТ – 1 694 бр.
– приети и обработени декларации за опред.на ТБО според кол-во – 420 бр.
– приети и обработени декларации по чл.61н – 371 бр.
– приети и обработени декларации за освобождаване от ТБО – 1026 бр
– издаване на удостоверения за данъчна оценка – 6 974 бр.
– издадени са 546 удостоверения за декларирани данни и за липса на задължения;
– издадени са 108 дубликата от квитанции за платени данъци;
– издадени са 22 акта за установени нарушения;
– издадени са 22 наказателни постановления;
– издадени фишове 213
– отговорено е на 1415 искания от съдебни изпълнители, държавни администрации и данъчнозадължени лица;

– обработени са 40 искания за прихващане и възстановяване.
– издадени и връчени са 1307 съобщения за започване на производство по принудително събиране
– издадени и връчени са 3 444 акта за данъчни задължения;
от тях: 1204 бр. АУЗД за данък върху превозните средства, 1095 АУЗД за данък върху недвижимите имоти, 1145 АУЗД за такса за битови отпадъци

– в НАП са предадени 450 преписки за принудително събиране на суми по дължими данъци и такси.
– предадени преписки на Частен съдебен изпълнител 2994
– обявени на информационното табло 52 бр.
– изчислена ТБО на наематели на жилищни и нежилищни общински имоти -560 бр.
От 1 януари 2018 г. е направено облагане и сме в кампания по приемане и обработване на декларации по патентен данък,туристически данък и данък върху таксиметровия превоз.
До 7 януари 2018 г. ще бъде направено облагането на имотите с данък, такса за битовите отпадъци и данък върху превозните средства.

Две детски градини в Ловеч вече са с нови директори

Две детски градини в Ловеч вече са с нови директори, съобщи кметът на общината Корнелия Маринова. В момента Янислава Монева е временно изпълняващ длъжността директор в детска градина „Снежанка”. Досегашният директор на детското заведение Иваничка Дончева заема длъжността директор на ДГ „Зора”. Тя ще остане на поста до провеждането на конкурс. Двете нови директорки имат дългогодишен стаж в детски заведения в Ловеч.

Регионалната библиотека обявява изложба-конкурс за детска рисунка на тема „Заветите на Левски”

По повод 145 г. от обесването на Апостола на свободата отдел „Изкуство” при РБ „Проф. Б. Цонев”Ловеч обявява изложба-конкурс за рисунка на тема „Заветите на Левски”.Инициативата цели отдаване почит пред паметта и делото на Васил Левски и насърчаване на художествените и естетически способности на децата.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
1. В конкурса могат да участват ученици от 6 до 18-годишна възраст.
2. Техники: без ограничения.
3. На гърба на всяка рисунка да има следната информация: трите имена, години, клас, училище /школа/, град.
4. Класирането ще се извърши в две възрастови групи:
І – ва група: 6 – 12 години
ІІ – ра група: 12 – 18 години
5. Срок за изпращане на рисунките до 09.02.2018 г. на адрес: гр. Ловеч, 5500, ул. „Търговска“ №47, Регионална библиотека „Проф. Б. Цонев”, отдел „Изкуство”. За повече информация тел. 068/601 381 в.27
6. Най-добрите творби ще бъдат отличени с награди.
7. Наградените творби ще бъдат експонирани в залите на библиотеката.
8. Отличените и техните преподаватели ще бъдат допълнително информирани и поканени за откриване на изложбата и връчване на наградите.

Без лед и сняг при сравнително меко време до 12 градуса ще отбележим Богоявление в Ловеч

Без лед и сняг при сравнително меко време до 12 градуса ще отбележим на 6 януари, събота, Богоявление в Ловеч, сочат прогнозите. Това предполага, че повече граждани и гости на града ще проявят интерес към събитието. В него ще вземе участие и ръководството на Община Ловеч с кмета Корнелия Маринова.

По традиция празникът ще започне в 9.00 ч. със Златоустова Света Литургия в катедралния храм “Св. св. Кирил и Методий” в центъра на града. Службата ще бъде водена от Негово Високопреосвещенство Ловчанския митрополит Гавриил.

В 11.00 ч. пред катедралния храм “Св. св. Кирил и Методий” ще се състои Велик водосвет и освещаване на воинските знамена. В почетния строй ще застанат военнослужещи от ВФ 24430-Троян, ВФ 24480-Ловеч и представители на НД “Традиция” – регионални клонове Априлци-Троян и Ловеч.

Оттам колоната, начело с военнослужещите и присъстващите граждани, ще се отправи към пешеходния мост на пл. “Екзарх Йосиф Първи”. Там в 11.40 ч. ще се проведе ритуалът по хвърляне на богоявленския кръст в река Осъм и ще се види кой е щастливецът, който ще го извади.

Първото бебе на Ловеч за 2018 година се роди на 1 януари в 11.25 часа

Първото бебе на Ловеч за 2018 година се роди на 1 януари в 11.25 часа, съобщиха от АГ-отделението на МБАЛ „Професор д-р Параскев Стоянов“ АД.
Майката е Даниела Николаева Младенова (29 г.), от село Галата, община Тетевен. Раждането е преминало нормално, под грижите на д-р Стефан Чичев. Бебето е момиче, тежи 4 кг, дължина – 52 см. Майката се чувства добре, това е трета нейна рожба.
Бебето, което отзнаменува края на миналата 2017 година, беше момче и се роди на 25 декември – точно на Рождество Христово. Майката също е от село Галата и се нарича Марияна Манчева Миленова (30 г.) Момчето е с тегло 3 кг и 600 гр и дължина 52 см.
По традиция майките на новородените получиха цветя и подаръци от името на кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова. Пожеланието е да растат здрави и умни, да обичат родния край, да се учат и да успеят в живота, като бъдат първа радост на своите родители!

Първите прояви на читалищата в Ловеч и региона за 2018 година

01.01.2018 г.
НЧ „Съзнание-1929г“ с. Смочан – Провеждане на обичая „Сурва“.
НЧ „Васил Левски-1929 г.“ с. Умаревци – Провеждане на обичая „Сурва“.

05.01.2018 г.
НЧ „Зора-1930 г.“ кв. Продимчец – Честване на Йордановден – поднасяне на поздравителни картички за именниците.В читалището от 12:00 часа

НЧ „Васил Левски-19247 г.“ с. Къкрина – Празнуване на Ивановден и Йордановден.В читалището от 10:00 часа

НЧ „Хлевенец-1919 г.“ с. Хлевене – Рецитал във връзка с 170-годишнината на Христо Ботев.В клуба на пенсионера от 10:00 часа

06.01.2018 г.
НЧ „Христо Ботев-1930 г.“ с. Славяни – Провеждане на обичая „Джамалуване“.
НЧ „Стоян Едрев-1895 г.“ с. Радювене – Поетично утро-стихове на поета Христо Ботев.В малкия салон на читалището от 09:00 часа

07.01.2018 г.
НЧ „Пробуда 1927 г.“ с.Горно Павликене – Седянка с обичаите на миналото.В клуба на пенсионера от 16:00 часа

08.01.2018 г.
НЧ „Зора-1930 г.“ кв. Продимчец – Честване на Ивановден – поднасяне на поздравителни картички за именниците.
В читалището от 12:00 часа

12.01.2018 г.
НЧ „Събуждане-1927 г.“ с. Малиново – Зимна приказка – организирана от библиотеката при читалището и децата доброволци. Презентация за сезона и четене на приказки.В библиотеката от 14:00 часа

14.01.2018 г.
НЧ „Стоян Едрев-1895 г.“ с. Радювене – Провеждане на традиционния обичай „Дойлада“. На площада пред читалището до чешмата през деня

НЧ „Пробуда 1927 г.“ с.Горно Павликене – Местния фолклорен състав представя обичая „Ладуване“.
В клуба на пенсионера от 12:00 часа

17.01.2018 г.
НЧ „Стоян Едрев-1895 г.“ с. Радювене – Поетично утро със стиховете на Пейо Яворов.В читалището от 09:00 часа

19.01.2018 г.
НЧ „Христо Ботев-1927 г.“ с. Горан – Празнуване на „Бабин ден“- пресъздаване на ритуала. В читалището от 12:00 часа

НЧ „Хлевенец-1919 г.“ с. Хлевене – Празнуване на „Бабин ден“ – пресъздаване на ритуала.В клуба на пенсионера от 10:00 часа

20.01.2018 г.
НЧ“Светлина-1927г.“ с. Лисец – Ден на родилната помощ и на прегръдката с ритуал и програма.В читалището на обяд

21.01.2018 г.
НЧ „Стоян Едрев-1895 г.“ с. Радювене – Празнуване на „Бабин ден“ – пресъздаване на ритуала.В ресторант „Китката“ с. Радювене през деня

НЧ „Събуждане-1927 г.“ с. Малиново – Празнуване на „Бабин ден“ – пресъздаване на ритуала. В читалището от 12:00 часа

НЧ „Пробуда 1927 г.“ с.Горно Павликене – Празнуване на „Бабин ден“-пресъздаване на ритуала.В клуба на пенсионера от 12:00 часа

НЧ „Напредък – 1920 г.“ с.Баховица – Празнуване на „Бабин ден“ – пресъздаване на ритуала. Малкия ресторант в с. Баховица

НЧ „Васил Левски-19247 г.“ с. Къкрина – Празнуване на „Бабин ден“ – пресъздаване на ритуала.В читалището от 10:00 часа

НЧ „Васил Левски-1929 г.“ с. Умаревци – Празнуване на „Деня на родилната помощ“ – възпроизвеждане на автентичната традиция “Бабуване“ от фолклорна певческа група “Росна Китка“В ресторанта на с. Умаревци от 12:00 часа

Посещение на най-възрастните жени в домовете и подаряване на подаръци съвместно с Кметство Умаревци по случай „Бабин ден“.Посещенията ще започнат в 16:00 часа

НЧ „Просвета-1927 г.“ с. Чавдарци – Празнуване на „Бабин ден“ – пресъздаване на ритуала.В читалището от 12:00 часа

22.01.2018 г.
НЧ „Съзнание-1929г“ с. Смочан – Празнуване на „Бабин ден“ – пресъздаване на ритуала.В читалището през деня

26.01.2018 г.НЧ „Васил Левски-19247 г.“ с. Къкрина – Честване на Деня на терлика.
В читалището от 10:00 часа

Първите културни прояви за 2018 година в Ловеч

06.01. Честване на Св. Богоявление (Йордановден) – програма:
09.00 ч. Златоустова Св. Литургия
– Катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“
11.00 ч. Велик водосвет и освещаване на знамена
(с участието на почетен строй на военнослужещи от ВФ 24430-Троян, ВФ 24480-Ловеч и представители на НД „Традиция – регионални клонове Априлци-Троян и Ловеч)

– пред Катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“

11.40 ч. Хвърляне на кръста в река Осъм

– пешеходен мост (пл. „Екзарх Йосиф I“)

Кинопрожекции, посветени на навършването на 95 години от рождението на режисьора Въло Радев

– в РБ „Проф. Беню Цонев“, отдел „Изкуство“, всеки вторник от 14.00 ч.

09.01. Връчване на ежегодна персонална награда „Треньор на годината“ и „Спортист на годината“ за 2017 г.

– в Художествена галерия – Ловеч, от 18.00 ч.

12.01. Отбелязване 155 години от рождението на проф. Беню Цонев и награждаване на участниците в мултимедиен конкурс и конкурс за есе на тема: „Приносът на проф. Беню Цонев в развитието на науката и културата”

– в РБ „Проф. Беню Цонев“ , отдел „Заемна“, от 17.00 ч.

16.01. Представяне на книгата „Ës Cul Ap” – на ловчалийката Цветана Няголова

– в РБ „Проф. Беню Цонев“ , отдел „Заемна“, от 17.00 ч.

23.01. Концерт на най-малките възпитаници на Детска музикална школа „Панайот Пипков“ към Ловчанско читалище „Наука-1870 г.“

– в Ловчанско читалище „Наука-1870 г.“, от 18.00 ч.

24.01. Изложба с непоказвани творби от фонда на Художествена галерия – Ловеч

– в Художествена галерия – Ловеч, от 17.30 ч.

25.01. Премиера на новия български игрален филм „Моторът“ – от режисьора Валентин Гошев

– в кино „Космос“, от 17.30 ч.

29.01. Театрална постановка „Отворена брачна двойка“ – с участието на Мая Бежанска, Димитър Атанасов и Пьотр Кшемински

– в Ловчанско читалище „Наука-1870 г.“, от 18.00 ч.

31.01. Представяне на Алманах за култура и общество „Мостове“ – 2017

– в Клуб на дейците на културата – Ловеч, от 17.30 ч.

Първото заседание на Общински съвет – Ловеч за 2018 година ще е на 25 януари

Следващото ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Ловеч, се насрочва за 25 януари, четвъртък, 2018 г. от 10,00ч. в заседателната зала на Община Ловеч.
В проекто-дневния ред на първото за новата година заседание влизат точки като:

1. Годишен доклад на Общински план за развитие 2014- 2020 г. за 2017 година.

2. Приемане на бюджет на Община Ловеч за 2018 година.

3. Учредяване право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 43952.508.8972 по КККР на гр. Ловеч.

4. Продажба на новообразувани поземлени имоти с идентификатори 43952.558.878, 43952.558.877, 43952.558.876 по плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе“, в землището на гр. Ловеч.

5. Годишен план за приватизация през 2018 г.

Председателският съвет е на 11 януари (четвъртък) от 16 часа. Заседанията на постоянните комисии са на 16 и 17 януари (вторник и сряда).Материали се приемат до 11 януари до обяд.

В Ловеч представиха книгата „Крит – светският дух срещу светата Съборност“

В приземния параклис на катедралния храм „Св.св. Кирил и Методий” в Ловеч Георги Тодоров представи своята книга „Крит – светският дух срещу светата Съборност“.

Събитието предизвика интерес сред църковната общност, тъй като авторът проникновено и последователно разтълкува причинно следствената връзки, довели до провала на т.нар. „събор“ в Крит през юни 2016 г. Според него именно това е най-важното събитие на настоящия век, тъй като се отнася до Църквата, глава на която е Христос, като стожер, на който се крепи всичко останало. Увлекателно и аргументирано бе проследено историческото и еклесиологично развитие на обстоятелствата, свързани с планувания „събор”, чиято подготовка започва близо век по-рано. Авторът изясни опитите за реформация на Православието, капаните, заложени от носителите на светския дух, чиято цел в крайна сметка бе да бъдат уловени архипастирите на Църквата чрез икуменическото движение. Своите спомени като пряк участник в събитията сподели и Негово Високопреосвещенство Ловчански митрополит Гавриил, с чиято благословия бе организирано представянето.

Несъмнено, както отбеляза и г-н Тодоров, темата „Крит 2016 ” съвсем не е затворена страница и тепърва трябва да се изяснят и проучат събитията и протоколите, свързани с нея. Защото, макар и Светата Църква да е непобедима и „портите адови няма да ѝ надделеят” (Мат. 16:18), отделни нейни членове биха могли да бъдат подлъгани от силите на светския дух и опитите му за навлизане в Едната Свята и Съборна Църква.

Финансова помощ за талантлива ученичка връчи кметът на Ловеч Корнелия Маринова

Финансова помощ за талантлива ученичка връчи на 29.12.2017 г. кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова. Сумата бе събрана от продажбата на картички от конкурса „Коледна магия“, организиран от Общинска комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ОКБППМН/ – Ловеч с председател Даниела Данова.
Комисията избра помощта да отиде при Ирина Валентинова Христова от 12 клас в Профилирана природо-математическа гимназия – Ловеч.
За връчването талантливата ученичка пристигна със заместник-директора на ППМГ Тошко Колев, който е и неин учител, както и с педагогическия съветник Сергей Цандев.
Ирина разказа за последните си постижения при овладяването на науката. През лятото тя е изкарала двуседмичен стаж в Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) край Женева, Швейцария. Както е известно, която е най-голямата в света лаборатория по физика на елементарните частици.
Ирина е и единствената ученичка от цялата страна в престижната „Алфа академия на Телерик“, в която участват 38 специалисти по програмиране на средна възраст 26 години. Поради тази си заетост тя е преминала в самостоятелна форма на обучение в ловешката гимназия.
Дарената сума ще използвам за моето образование, сподели тя при срещата си с кмета Корнелия Маринова. От своя страна кметът пожела на момичето една много успешна 2018 година, за да сбъдне мечтите си. „Трябва да мечтаеш смело, защото колкото по-големи са мечтите, толкова по-голям е самият човек, а ти имаш качества. Дано и Бог ти помага, защото хубавите неща стават и с малко помощ“, допълни Корнелия Маринова.
Община Ловеч пресцентър

Жена е направила опит да преведе голяма парична сума по сметка в друга банка с фалшива лична карта

На 28 декември около 15.30часа в банков офис в гр.Троян, жена е направила опит да преведе голяма парична сума по сметка в друга банка използвайки за целта неистинска лична карта и попълвайки неистински документи. Бдителните банкови служители са предотвратили измамата, и жената е напуснала офиса. По случая е образувано досъдебно производсво.